β

Android 应用Root权限申请实现

Cofface Blog 33 阅读

概述

app在root过的设备当中申请root权限。

实现

public static boolean isRoot()
{
Process process = null;
DataOutputStream os = null;
try
{
process = Runtime.getRuntime().exec(“su”);
os = new DataOutputStream(process.getOutputStream());
os.writeBytes(“exit\n”);
os.flush();
int exitValue = process.waitFor();
if (exitValue == 0)
{
return true;
} else
{
return false;
}
} catch (Exception e)
{
Log.d(TAG, “Unexpected error – Here is what I know: “
+ e.getMessage());
return false;
} finally
{
try
{
if (os != null)
{
os.close();
}
process.destroy();
} catch (Exception e)
{
e.printStackTrace();
}
}
}
作者:Cofface Blog
国内Android(安卓)第三方Rom/Recovery/Root开发
原文地址:Android 应用Root权限申请实现, 感谢原作者分享。

发表评论