β

redis - 保存一个数组, LPUSH保存, LINDEX读取某个, LRANGE 读取一堆

申思维的站点/Siwei's site 419 阅读

非常简单.

例如:

> LPUSH fruits apple   # => ["apple"]

> LPUSH  fruits banana   # => ["banana", "apple"]

> LINDEX fruits 0     # => "banana"

> LINDEX fruits 1    # =>  "apple"

> LRANGE fruits 0 1  #=> ['banana', 'apple']

作者:申思维的站点/Siwei's site
我是申思维,从事于WEB 和移动app开发 熟悉js (coffeescript), CSS, HTML,跟web相关的服务器(apache, nginx, passenger, mongrel, t

发表评论