β

网关 Spring-Cloud-Gateway 源码解析 —— 网关初始化

Harries Blog™ 537 阅读

本文主要基于 Spring-Cloud-Gateway 2.0.X M4

摘要: 原创出处 http ://www. ioc oder.cn/Spring-Cloud-Gateway/init/ 「芋道 源码 」欢迎转载,保留摘要,谢谢!

 • 1. 概述
 • 2. GatewayClassPathWarningAutoConfiguration
 • 3. GatewayLoadBalancerClientAutoConfiguration
 • 4. GatewayRedisAutoConfiguration
 • 5. GatewayAutoConfiguration
  • 5.1 网关的开启与关闭
  • 5.2 初始化 Netty Configuration
  • 5.3 初始化 GlobalFilter
  • 5.4 初始化 FilteringWebHandler
  • 5.5 初始化 GatewayProperties
  • 5.6 初始化 PrefixPathGatewayFilterFactory
  • 5.7 初始化 RoutePredi cat eFactory
  • 5.8 初始化 RouteDefinitionLocator
  • 5.9 初始化 RouteLocator
  • 5.10 初始化 RoutePredicateHandlerMapping
  • 5.11 初始化 GatewayWebfluxEndpoint
 • 666. 彩蛋

网关 Spring-Cloud-Gateway 源码解析 —— 网关初始化

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦