β

Linux下守护进程的Golang语言实现

ASPIRE 169 阅读

=Start=

缘由:

以后可能要用Golang语言写一个daemon程序(守护进程)运行在服务器上,以进行一些信息收集的工作。之前只是简单知道什么是守护进程,但对于一些细节以及该如何用Golang进行编写都不太清楚,所以需要先学习、准备一下。

正文:

参考解答:

……待补充……

package main

import (
  "fmt"
  "log"
  "os"
  "os/signal"
  "runtime"
  "syscall"
  "time"
)

func daemon(nochdir, noclose int) int {
  var ret, ret2 uintptr
  var err syscall.Errno
  darwin := runtime.GOOS == "darwin"
  // already a daemon
  if syscall.Getppid() == 1 {
    return 0
  }
  // fork off the parent process
  ret, ret2, err = syscall.RawSyscall(syscall.SYS_FORK, 0, 0, 0)
  if err != 0 {
    return -1
  }
  // failure
  if ret2 < 0 {
    os.Exit(-1)
  }
  // handle exception for darwin
  if darwin && ret2 == 1 {
    ret = 0
  }
  // if we got a good PID, then we call exit the parent process.
  if ret > 0 {
    os.Exit(0)
  }
  /* Change the file mode mask */
  _ = syscall.Umask(0)

  // create a new SID for the child process
  s_ret, s_errno := syscall.Setsid()
  if s_errno != nil {
    log.Printf("Error: syscall.Setsid errno: %d", s_errno)
  }
  if s_ret < 0 {
    return -1
  }
  if nochdir == 0 {
    os.Chdir("/")
  }
  if noclose == 0 {
    f, e := os.OpenFile("/dev/null", os.O_RDWR, 0)
    if e == nil {
      fd := f.Fd()
      syscall.Dup2(int(fd), int(os.Stdin.Fd()))
      syscall.Dup2(int(fd), int(os.Stdout.Fd()))
      syscall.Dup2(int(fd), int(os.Stderr.Fd()))
    }
  }
  return 0
}

func main() {
  daemon(0, 1)
  for {
    fmt.Println("hello")
    time.Sleep(1 * time.Second)
  }
}

……待补充……

参考链接:

=END=

作者:ASPIRE
Read more, write more, know more.
原文地址:Linux下守护进程的Golang语言实现, 感谢原作者分享。

发表评论