β

Effective Python 心得筆記: Item 36

Python Life 65 阅读

Use subprocess to Manage Child Processes

在講怎麼運用 subprocess 這個 module 執行 command ,沒什麼特別的。

最基本的

import subprocess

proc = subprocess.Popen(
  ['echo', 'Hello from the child!'],
  stdout=subprocess.PIPE)
out, err = proc.communicate()
print(out.decode('utf-8'))

傳入資料

import os

def run_openssl(data):
  env = os.environ.copy()
  env['password'] = b'\xe24U\n\xd0Ql3S\x11'
  proc = subprocess.Popen(
    ['openssl', 'enc', '-des3', '-pass', 'env:password'],
    env=env,
    stdin=subprocess.PIPE,
    stdout=subprocess.PIPE)
  proc.stdin.write(data)
  proc.stdin.flush() # Ensure the child gets input
  return proc


def run_md5(input_stdin):
  proc = subprocess.Popen(
    ['md5'],
    stdin=input_stdin,
    stdout=subprocess.PIPE)
  return proc

模擬 pipes

input_procs = []
hash_procs = []
for _ in range(3):
  data = os.urandom(10)
  proc = run_openssl(data)
  input_procs.append(proc)
  hash_proc = run_md5(proc.stdout)
  hash_procs.append(hash_proc)

for proc in input_procs:
  proc.communicate()
for proc in hash_procs:
  out, err = proc.communicate()
  print(out.strip())
作者:Python Life
原文地址:Effective Python 心得筆記: Item 36, 感谢原作者分享。