β

Maven 使用Jrebel 插件

Sdandroid 245 阅读
在maven 中使用jrebel 之前,需要安装jrebel的m2eclpise 插件。不然pom.xml 加入 jrebel 插件报错。

Code:
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
< plugin >
< groupId >org.zeroturnaround</ groupId >
< artifactId >jrebel-maven-plugin</ artifactId >
< version >1.1.5</ version >
< executions >
< execution >
< id >generate-rebel-xml</ id >
< phase >process-resources</ phase >
< goals >
< goal >generate</ goal >
</ goals >
</ execution >
</ executions >
</ plugin >使用 mvn jrebel:generate  就会在 target/classes 生成 rebel.xml。

更多使用 jrebel-maven
作者:Sdandroid
原文地址:Maven 使用Jrebel 插件, 感谢原作者分享。

发表评论