β

Linux下查看Java应用各个线程的CPU使用情况

Programer. 大猫 312 阅读

线上Java应用,在业务高峰期的时候经常出现CPU跑高,需要查看实时的线程占用cpu情况,下面是一个很好用的脚本,可以快速导出每个线程的占用CPU情况,结合jstack日志,排查到具体的线程类名。
首先获得jvm的进程ID

ps -ef|grep java
tomcat     374   372  1 11:45 ?        00:02:30 jsvc.exec -java-home /usr/java/latest -user tomcat -pidfile /usr/local/tomcat7/logs/tomcat7.pid -outfile /usr/local/tomcat7/logs/catalina-daemon.out -errfile &1 -classpath /usr/local/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat7/bin/commons-daemon.jar:/usr/local/tomcat7/bin/tomcat-juli.jar -Djava.util.logging.config.file=/usr/local/tomcat7/conf/logging.properties -Djava.awt.headless=true -Xmx10240m -XX:MaxPermSize=2096m -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/tomcat7/endorsed -Dcatalina.base=/usr/local/tomcat7 -Dcatalina.home=/usr/local/tomcat7 -Djava.io.tmpdir=/usr/local/tomcat7/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap

如上,我们知道PID为374,切换使用tomcat用户登录
vi jkiller.sh 输入以下脚本:

#!/bin/sh

export LANG="zh_CN.UTF-8";
export LC_ALL="zh_CN.UTF-8";

LOG_FILE="/tmp/jkiller.log";
JSTACK_FILE="/tmp/jstack.log";

PID="$1";
shift;
i=0;
j="$1";
if [ -z "${j}" ]; then
  j=5;
fi

ps -mp ${PID} -o THREAD,tid,time | sort -rn > ${LOG_FILE};
jstack ${PID} > ${JSTACK_FILE};

for LINE in `cat ${LOG_FILE}|gawk -F '-' '{print $4}'|gawk -F ' ' '{print $1}'`
do
  i=$(($i+1));
  if (($i>$j)); then
    break;
  fi;
  XPID=`printf "%x\n" ${LINE}`;
  echo -ne "\033[32m";
  echo ${XPID};
  echo -e "\033[34m";
  grep -A 10 "0x${XPID}" ${JSTACK_FILE};
  echo -e "\e[0m";
done;

执行该脚本:
./jkiller.sh 374
该脚本将生成一个/tmp/jkiller.log 文件,里面为各个线程的cpu使用情况,里面带有tid,为线程ID,可以结合/tmp/jstack.log 文件,查看具体是某个线程.

Linux下查看Java应用各个线程的CPU使用情况,首发于Programer. 大猫

作者:Programer. 大猫
学习、实践. 记录点滴.
原文地址:Linux下查看Java应用各个线程的CPU使用情况, 感谢原作者分享。