β

大数据实验室(大数据基础培训)——其它工具的安装使用

孤岛旭日的个人空间 35 阅读

<p> 为某企业做的培训,完整文档见: <a href="http://gudaoxuri.github.io/bd-lab/" rel="nofollow" target="_self"> http://gudaoxuri.github.io/bd-lab/ </a> </p> <div> <h2> 14. others </h2> <div class="sectionbody"> <div class="sect2"> <h3> 14.1. Redis </h3> <div class="listingblock"> <div class="title"> Redis基本信息 </div> <pre><code>官网:http://redis.io/ 数据类型:http://blog.csdn.net/gaogaoshan/article/details/41039581</code></pre> </div> <div> <h4> 14.1.1. 安装 </h4> <div class="listingblock"> <pre><code>docker pull redis docker run --name some-redis -d redis</code></pre> </div> </div> <div> <h4> 14.1.2. 使用 </h4> <div class="paragraph"> <p> <a href="https://github.com/xetorthio/jedis" rel="nofollow"> https://github.com/xetorthio/jedis </a> <br/> <a href="https://github.com/mrniko/redisson" rel="nofollow"> https://github.com/mrniko/redisson </a> </p> </div> </div> </div> </div> </div>

作者:孤岛旭日的个人空间
孤岛旭日的博客