β

git免密码(https方式)

妙音 727 阅读
git

    使用git push提交时,每次都要输入密码,次数多了,感觉挺麻烦. 如果git以ssh协议通讯,免密码可以用ssh公钥设置免登录。如果git时以https方式访问呢,该怎么办?下面方式可以解决这个问题.

 
* 新建文件并保存密码
touch ~/.git-credentials
vim ~/.git-credentials
添加内容
https://{username}:{passwd}@github.com
 
* 添加git配置
 
执行下面命令添加配置
git config --global credential.helper store
 
* 查看~/.gitconfig文件变化
 
~/.gitconfig文件多出下面配置项
[credential]
    helper = store
 
再尝试git push不再需要输入密码.
 
git
作者:妙音
原文地址:git免密码(https方式), 感谢原作者分享。

发表评论