β

Node v0.11.13 (Unstable)

Node.js Blog 271 阅读

2014.05.01, Version 0.11.13 (Unstable)

Source Code: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/node-v0.11.13.tar.gz

Macintosh Installer (Universal): http://nodejs.org/dist/v0.11.13/node-v0.11.13.pkg

Windows Installer: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/node-v0.11.13-x86.msi

Windows x64 Installer: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/x64/node-v0.11.13-x64.msi

Windows x64 Files: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/x64/

Linux 32-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/node-v0.11.13-linux-x86.tar.gz

Linux 64-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/node-v0.11.13-linux-x64.tar.gz

Solaris 32-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/node-v0.11.13-sunos-x86.tar.gz

Solaris 64-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/node-v0.11.13-sunos-x64.tar.gz

Other release files: http://nodejs.org/dist/v0.11.13/

Website: http://nodejs.org/docs/v0.11.13/

Documentation: http://nodejs.org/docs/v0.11.13/api/

Shasums:

b313ef18ac0c5b3092176a26596ae004575ba node-v0.11.13-darwin-x64.tar.gz
f7f385d2c1ac740dd7054fb3a8fe19535b39 node-v0.11.13-darwin-x86.tar.gz
ffeff0f620f957c641bed32c855ef32cb57a26 node-v0.11.13-linux-x64.tar.gz
beb91b0f2a0c56763c928ebc672cb7724796a node-v0.11.13-linux-x86.tar.gz
ae7751f8e67e3568149545b9bc6fb1f578d665 node-v0.11.13-sunos-x64.tar.gz
c95299c18377c9bc26f170c407460fe07 node-v0.11.13-sunos-x86.tar.gz
f43cbacbcfdce4576594568d0743f0eb0cd8ca5 node-v0.11.13-x86.msi
b06efe85635e794a405e6c4b9be176e8f274d7d7 node-v0.11.13.pkg
da4a9adb73978710566f643241b2c05fb8a97574 node-v0.11.13.tar.gz
fe3af0d2c16a30d0750636c4ac39236fe6d90 node.exe
ed125161a2ac9b07df01eb73da6be3aba471b972 node.exp
dfae72b496a9cc41ee91343366625ea50ec8951c node.lib
a64449e2e2abdfc490b29ff91ccddeb7be9328 node.pdb
d592f2f1db50d9faff7880dccd3cc78bec4 openssl-cli.exe
b2cc58a9bf9075ad93f0be88b41921e2e1b6b9f openssl-cli.pdb
d4ad63acf45767d4bdfa298eecdc86f785062069 pkgsrc/nodejs-ia32-0.11.13.tgz
f645195dae95d118ebbaec9e1f80f94e3d0a69c pkgsrc/nodejs-x64-0.11.13.tgz
c42cc29503cefc57413330d259f7e55c6f410a92 x64/node-v0.11.13-x64.msi
f785d8add58cc32133746fe2c43fd2b66d08dcc x64/node.exe
c0fda636d0be6927ac72f05e682e6ddd1391d x64/node.exp
b0df39fe355a0609885c8833a3692498065b3e88 x64/node.lib
c38572b34993ccde99f420456a06aef30fd3bc50 x64/node.pdb
e648c819867f77cbf2e9d6722c8e9d31137340c4 x64/openssl-cli.exe
d4251ebe4fe860624ec7c121c97afbf09ad9 x64/openssl-cli.pdb
作者:Node.js Blog
The Blog about Node.js
原文地址:Node v0.11.13 (Unstable), 感谢原作者分享。

发表评论