β

openresty的unescape_uri函数处理百分号后面字符的小特性

莿鸟栖草堂 217 阅读

我们的 WAF (Web Application Firewall)是搭建在 nginx 上,使用 lua modules 来实现的。也就是 openresty 的 luajit 功能来实现WEB 攻击判断。处理收到的请求时,一般会进行unescape_uri 处理后,再走规则匹配。

在离线分析的机器学习识别结果里,发现有这么一条漏报/aa%20a?openId=%%3Cscript%3E%,这个问题却出乎我们意料,为此,开始排查产生该现象的原因。

问题描述

源字符串:


/aa%20a?openId=%%3Cscript%3E%

openresty的unescape_uri函数处理后结果


/aa a?openId=%3Cscript>

期望的结果:


/aa a?openId=%<script>%

问题现象:

转义不对;丢了百分号。

如何重现

通过浏览器,构造一个包含如上特征的 uri,按回车提交到 nginx?浏览器会自动把字符串转码吗?转码是按照什么规范来的?IE9、IE10、chrome、safari是分别如何处理的? 习惯用postman的人,知道postman是否会escape uri呢?
如果你忽略了这一点,那么会对你的测试造成很大的影响,耽误时间经历,让你在重试阶段都对问题产生了怀疑。

从HTTP协议角度考虑,只要确保通过协议发送到 http server 的请求中,uri 是符合我们需要的即可。至于浏览器的 escape做法,可以忽略,直接构造 http 协议来重现。

重现该问题,开始排查 nginx 对 uri decode 的实现方式。

分析问题:

waf的处理方式:
使用ngx.unescape_uri函数


local unescape = ngx.unescape_uri
local CONTENT = unescape(ngx.var.request_uri)

确认处理 uri 的原始函数ngx.unescape_uri

该函数在 nginx lua modules 模块中,在 src/ngx_http_lua_string.c 的64、65行:


void ngx_http_lua_inject_string_api(lua_State *L)
{
  lua_pushcfunction(L, ngx_http_lua_ngx_escape_uri);
  lua_setfield(L, -2, "escape_uri");

  lua_pushcfunction(L, ngx_http_lua_ngx_unescape_uri);
  lua_setfield(L, -2, "unescape_uri");

如上代码,可知ngx.unescape_uri函数是ngx_http_lua_ngx_unescape_uri实现,对于真正 decode 字符串功能,是使用了src/ngx_http_lua_util.c文件内的ngx_http_lua_unescape_uri函数做 decode,该函数代码如下:


/* XXX we also decode '+' to ' ' */
void
ngx_http_lua_unescape_uri(u_char **dst, u_char **src, size_t size,
  ngx_uint_t type)
{
  u_char *d, *s, ch, c, decoded;
  enum {
    sw_usual = 0,
    sw_quoted,
    sw_quoted_second
  } state;

  d = *dst;
  s = *src;

  state = 0;
  decoded = 0;

  while (size--) {

    ch = *s++;

    switch (state) {
    case sw_usual:
      if (ch == '?'
        && (type & (NGX_UNESCAPE_URI|NGX_UNESCAPE_REDIRECT)))
      {
        *d++ = ch;
        goto done;
      }

      if (ch == '%') {
        state = sw_quoted;
        break;
      }

      if (ch == '+') {
        *d++ = ' ';
        break;
      }

      *d++ = ch;
      break;

    case sw_quoted:

      if (ch >= '0' && ch <= '9') {
        decoded = (u_char) (ch - '0');
        state = sw_quoted_second;
        break;
      }

      c = (u_char) (ch | 0x20);
      if (c >= 'a' && c <= 'f') {
        decoded = (u_char) (c - 'a' + 10);
        state = sw_quoted_second;
        break;
      }

      /* the invalid quoted character */

      state = sw_usual;

      *d++ = ch;

      break;

    case sw_quoted_second:

      state = sw_usual;

      if (ch >= '0' && ch <= '9') {
        ch = (u_char) ((decoded << 4) + ch - '0');

        if (type & NGX_UNESCAPE_REDIRECT) {
          if (ch > '%' && ch < 0x7f) {
            *d++ = ch;
            break;
          }

          *d++ = '%'; *d++ = *(s - 2); *d++ = *(s - 1);
          break;
        }

        *d++ = ch;

        break;
      }

      c = (u_char) (ch | 0x20);
      if (c >= 'a' && c <= 'f') {
        ch = (u_char) ((decoded << 4) + c - 'a' + 10);

        if (type & NGX_UNESCAPE_URI) {
          if (ch == '?') {
            *d++ = ch;
            goto done;
          }

          *d++ = ch;
          break;
        }

        if (type & NGX_UNESCAPE_REDIRECT) {
          if (ch == '?') {
            *d++ = ch;
            goto done;
          }

          if (ch > '%' && ch < 0x7f) {
            *d++ = ch;
            break;
          }

          *d++ = '%'; *d++ = *(s - 2); *d++ = *(s - 1);
          break;
        }

        *d++ = ch;

        break;
      }

      /* the invalid quoted character */

      break;
    }
  }

done:

  *dst = d;
  *src = s;
}

代码阅读:

结合案例分析:

结合案例中的源字符串​%%3Cscript%3E%来看,

所以,​%%3Cscript%3E% 转换为 ​%3Cscript> ,这里的​% 是源字符串的第二个百分号,第一个丢了(因为后面的字符也是%,不符合[0-9a-z]规则);最后一个​% 也丢了,因为后面没字符了,while 跳出循环,结束了。

总结问题:

修复问题:


#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define NGX_UNESCAPE_URI    1
#define NGX_UNESCAPE_REDIRECT 2

typedef unsigned char  u_char;
void ngx_http_lua_unescape_uri(u_char **dst, u_char **src, size_t size, uint8_t type);

void
ngx_http_lua_unescape_uri(u_char **dst, u_char **src, size_t size,
             uint8_t type)
{
  u_char *d, *s, ch, c, decoded;
  enum {
    sw_usual = 0,
    sw_quoted,
    sw_quoted_second
  } state;

  d = *dst;
  s = *src;

  state = 0;
  decoded = 0;

  while (size--) {

    ch = *s++;

    switch (state) {
      case sw_usual:
        if (ch == '?'
          && (type & (NGX_UNESCAPE_URI|NGX_UNESCAPE_REDIRECT)))
        {
          *d++ = ch;
          goto done;
        }

        //原代码
        //if (ch == '%') {

        //变化代码,解决百分号是最后一个字符问题
        if (ch == '%' && size > 1) {
          state = sw_quoted;
          break;
        }

        if (ch == '+') {
          *d++ = ' ';
          break;
        }

        *d++ = ch;
        break;

      case sw_quoted:

        if (ch >= '0' && ch <= '9') {
          decoded = (u_char) (ch - '0');
          state = sw_quoted_second;
          break;
        }

        c = (u_char) (ch | 0x20);
        if (c >= 'a' && c <= 'f') {
          decoded = (u_char) (c - 'a' + 10);
          state = sw_quoted_second;
          break;
        }

        /* the invalid quoted character */

        state = sw_usual;

        //如果遇到quoted的字符不是0-9,a-f ,则将*s++ 前一个字符赋值到,并将size--操作回退一次,s++操作回退1次,d++重新赋值
        {
          size++;
          *s--;
          *(d++)=*(s-1);
        }

        //原代码
        //*d++ = ch;

        break;

      case sw_quoted_second:

        state = sw_usual;

        if (ch >= '0' && ch <= '9') {
          ch = (u_char) ((decoded << 4) + ch - '0');

          if (type & NGX_UNESCAPE_REDIRECT) {
            if (ch > '%' && ch < 0x7f) {
              *d++ = ch;
              break;
            }

            *d++ = '%'; *d++ = *(s - 2); *d++ = *(s - 1);
            break;
          }

          *d++ = ch;

          break;
        }

        c = (u_char) (ch | 0x20);
        if (c >= 'a' && c <= 'f') {
          ch = (u_char) ((decoded << 4) + c - 'a' + 10);

          if (type & NGX_UNESCAPE_URI) {
            if (ch == '?') {
              *d++ = ch;
              goto done;
            }

            *d++ = ch;
            break;
          }

          if (type & NGX_UNESCAPE_REDIRECT) {
            if (ch == '?') {
              *d++ = ch;
              goto done;
            }

            if (ch > '%' && ch < 0x7f) {
              *d++ = ch;
              break;
            }

            *d++ = '%'; *d++ = *(s - 2); *d++ = *(s - 1);
            break;
          }

          *d++ = ch;

          break;
        }

        /* the invalid quoted character */

        break;
    }
  }

  done:

  *dst = d;
  *src = s;
}

测试代码:


int main() {
  u_char *str;
  u_char *str1;
  u_char *oldptr;
  str = (u_char *)"/aa%20a?op+enId=%%3Cscript%3E%%";
  size_t l = strlen(str);
  printf("before:%s \t\tlen:%d\n",str,l);
  str1=malloc(l);
  oldptr = str1;
  ngx_http_lua_unescape_uri(&str1, &str, l, 0);
  str1 = oldptr;
  printf("after:%s\t\tlen:%d\n",str1,strlen(str1));
  return 0;
}

备注:

nginx 底层的 ngx_unescape_uri 函数( /src/core/ngx_string.c )实现部分,跟 lua modules 实现不太一样,openresty 里多了对「+」转空格的处理。()

疑问:

解答:

结论

nginx 的这个处理,并不是 bug, RFC3986 规范里只是规定了百分号%后面的字符哪些字符,转换成哪种格式,并没有规定不符合规范的字符改如何处理,没规定是丢弃还是保留。所以,这只是 nginx 的一个特性feature,特性feature,特性feature,并不是BUG,不是 BUG,不是 BUG。

参考:

Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax

关注微信公众号,手机阅读更方便: 程序员的阅微草堂

知识共享许可协议 莿鸟栖草堂 由 CFC4N 创作,采用 知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享(3.0未本地化版本)许可协议 进行许可。基于 http://www.cnxct.com 上的作品创作。转载请注明转自: openresty的unescape_uri函数处理百分号后面字符的小特性

作者:莿鸟栖草堂
凯风自南,吹彼棘心。棘心夭夭,母氏劬劳。凯风自南,吹彼棘薪。母氏圣善,我无令人。