β

Android简单的短信验证功能的实现

Harries Blog™ 146 阅读

相信有很多朋友在做三方登陆的时候会加入短信验证的功能,最近刚好被分配安排实现这一 需求 ,本人新手一枚,特地去网上搜了资料,目前用的比较多的大汉. 通讯还有MOB的smssdk,对比之下,最终选择了完全 免费 的MOB 产品 试试手,下面就是我在使用sdk过程中一些心得, 希望 看到的大神给点建议,喜欢的给个小心心就好。

Android简单的短信验证功能的实现

首先我上网 百度 了下Mob的官网( http ://www.mob.com/)作为第一次使用习惯性的先打开文档介绍,关于使用方法这里介绍的算是比较详细的,我这里也不做赘述了,整个文档浏览了一遍,介绍说是两种方法,一种as的 maven 集成,一种 eclipse 的普通集成,公司的项目的是as的,后者就不考虑了,maven集成的方式讲真简直太适合新手了,就只需要在gradle 配置 下就OK了,省心省力,先贴上 代码 :

将下面的脚本添加到您的根模块 build .gradle中:

buildscript { 
    // 添加MobSDK的maven地址 
    repositories { 
        maven { 
            url "http://mvn.mob.com/android" 
        } 
    } 
    dependencies { 
        // 注册MobSDK 
        classpath "com.mob.sdk:MobSDK:+" 
    } 
}  
在app下的build.gradle中,添加MobSDK插件和扩展,如: 
// 添加插件 
apply plugin: "com.mob.sdk" 
// 在MobSDK的扩展中注册SMSSDK的相关信息 
        MobSDK { 
    appKey "d580ad56****" 
    appSecret "7fcae59a62342e7e2759e9e397**" 
    SMSSDK { 
} 
        } 

//这里的app key 跟appsecret是在mob后台创建应用时获取的,所以需要使用时先去官网注册下账号,进入后台创建

配置完以上gradle配置后,基本算是集成完smssdk了,文档中提供了调用的代码,直接复制粘贴进我的demo 测试 了下,出乎意料的顺利,但是唯一不满的就是这个短信验证界面太老套了,产品那边一定过不去,(收起偷懒的心思),默默又去研究了一遍文档,看到了有个无gui的使用方法(http://wiki.mob.com/sms-android-%E6%97%A0gui%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%B0%83%E7%94%A8/),他们提供了相关的接口,具体的我就不贴图了,大家可以去官网文档看下,需要注意的是,如果是自己的ui的话需要在之前gradle配置smssdk的地方加上

SMSSDK{ 
      gui false 
  } 

因为只是demo测试,ui布局随便写的,仅仅为了满足正常的测试,有点丑哈


Android简单的短信验证功能的实现

下面就是写接口代码的调用了,文档提供了初始化的接口,registerEventHandler用来往SMSSDK中注册一个事件接收器,SMSSDK允许 开发者 注册任意数量的接收器,所有接收器都会在事件 被触发时收到消息,以下是我的部分代码:

EventHandler handler = new EventHandler(){ 
          @Override 
          public void afterEvent(int event, int result, Object data) { 
              if (result == SMSSDK.RESULT_COMPLETE){ 
 
                  //回调完成 
                  if (event == SMSSDK.EVENT_SUBMIT_VERIFICATION_CODE) { 
                      //提交验证码成功 
                      runOnUiThread(new Runnable() { 
                          @Override 
                          public void run() { 
                              Toast.makeText(MainActivity.this,"验证成功",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                          } 
                      }); 
                  }else if (event == SMSSDK.EVENT_GET_VOICE_VERIFICATION_CODE){ 
                      runOnUiThread(new Runnable() { 
                          @Override 
                          public void run() { 
                              Toast.makeText(MainActivity.this,"语音验证发送",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                          } 
                      }); 
                  } 
                  else if (event == SMSSDK.EVENT_GET_VERIFICATION_CODE){ 
                      //获取验证码成功 
                      runOnUiThread(new Runnable() { 
                          @Override 
                          public void run() { 
                              Toast.makeText(MainActivity.this,"验证码已发送",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                          } 
                      }); 
                  }else if (event == SMSSDK.EVENT_GET_SUPPORTED_COUNTRIES){ 
                      Log.i("test","test"); 
                  } 
              }else{ 
                  ((Throwable)data).printStackTrace(); 
                  Throwable throwable = (Throwable) data; 
                  throwable.printStackTrace(); 
                  Log.i("1234",throwable.toString()); 
                  try { 
                      JSONObject obj = new JSONObject(throwable.getMessage()); 
                      final String des = obj.optString("detail"); 
                      if (!TextUtils.isEmpty(des)){ 
                          runOnUiThread(new Runnable() { 
                              @Override 
                              public void run() { 
                                  Toast.makeText(MainActivity.this,des,Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                              } 
                          }); 
                      } 
                  } catch (JSONException e) { 
                      e.printStackTrace(); 
                  } 
              } 
          } 
      }; 
      SMSSDK.registerEventHandler(handler); 

后面就是简单的发送验证等接口调用:

findViewById(R.id.tv_test1).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
           @Override 
           public void onClick(View view) { 
               phone = etVGetcode.getText().toString(); 
               //获取验证码 
               if (TextUtils.isEmpty(phone)) 
                   Toast.makeText(MainActivity.this,"号码不能为空",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
               Log.i("1234",phone.toString()); 
               SMSSDK.getVerificationCode("86",phone,null); 
           } 
       }); 
       findViewById(R.id.tv_test_vcode_valiable).setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
           @Override 
           public void onClick(View view) { 
               //提交验证码验证 
               if (TextUtils.isEmpty(phone)) 
                   Toast.makeText(MainActivity.this,"号码不能为空",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
               number = etVCode.getText().toString(); 
               if (TextUtils.isEmpty(number)) 
                   Toast.makeText(MainActivity.this,"号码不能为空",Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
               Log.i("1234",phone+","+number); 
               SMSSDK.submitVerificationCode("86",phone,number); 
           } 
       }); 

代码其实还是比较简单的,测试最重要的验证效率,个人感觉挺 快的 ,基本发送后两三秒就收到了,更重要的是免费啊,还是值得推荐的,说了那么多看下效果图:


Android简单的短信验证功能的实现

补充说明一个坑:


Android简单的短信验证功能的实现

这里是mob后台添加短信产品设置的地方,那会儿手贱不小心误点开了,导致一直收不到短信,搞了半天还是问技术客服才知道的,各位老哥务比慎点。。

写的比较粗糙,希望对需要的同学有帮助哈=。=

原文

http://mobile.51cto.com/ahot-577568.htm

本站部分文章源于互联网,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供。如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。 PS:推荐一个微信公众号: askHarries 或者qq群:474807195,里面会分享一些资深架构师录制的视频录像:有Spring,MyBatis,Netty源码分析,高并发、高性能、分布式、微服务架构的原理,JVM性能优化这些成为架构师必备的知识体系。还能领取免费的学习资源,目前受益良多

转载请注明原文出处: Harries Blog™ » Android简单的短信验证功能的实现

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:Android简单的短信验证功能的实现, 感谢原作者分享。

发表评论