β

Alpha 通用64位立即数装载

Heiher's Blog 26 阅读

Alpha 立即数装载方式
1. 使用立即数装载指令
2. 使用访存指令从内存装载

Alpha 立即数装载指令
* lda
格式:lda ra, imm16(rb)
功能:val(ra) = val(rb) + sign_extend_to_64bit(imm16)

*ldah
格式:ldah ra, imm16(rb)
功能:val(ra) = val(rb) + sign_extend_to_64bit(imm16 * 65536)

通用64位立即数装载代码生成


# li64.S
  .text

  .globl  li64
  .enty   li64
  .type   li64, @function
  .set   noreorder
  .set   nomacro
  .set   nomove
  .set   volatile
li64:
  ldah   v0, 0(zero) # highest
  lda    v0, 0(v0)  # higher
  sll    v0, 32, v0
  ldah   v0, 0(v0)  # high
  lda    v0, 0(v0)  # low

  ret    zero, (ra)
  .end   li64
  .size   li64, .-li64

unsigned long imm64;

if ((short) (imm64 >> 0) < 0)
  imm64 += 0x10000ul;
if ((short) (imm64 >> 16) < 0)
  imm64 += 0x100000000ul;
if ((short) (imm64 >> 32) < 0)
  imm64 += 0x1000000000000ul;

short highest = (short) (imm64 >> 48);
short higher = (short) (imm64 >> 32);
short highe = (short) (imm64 >> 16);
short low = (short) imm64;

Over!

作者:Heiher's Blog
Across the great firewall we can reach every corner in the world.
原文地址:Alpha 通用64位立即数装载, 感谢原作者分享。

发表评论