β

Python 网络编程

Eric Zhong 62 阅读

Hello World

server.py

#!/usr/bin/env python

import socket

s = socket.socket()
s.bind(('127.0.0.1', 8000))
s.listen(5)

while True:
  conn, addr = s.accept()
  while True:
    data = conn.recv(1024)
    if not data: break  # Broken pipe or Disconnected
    conn.sendall(data)
  conn.close()

client.py

#!/usr/bin/env python

import socket

s = socket.socket()
s.connect(('127.0.0.1', 8000))
s.send("Hello")
data = s.recv(1024)
print data
s.close()

HTTP 响应

server.py

#!/usr/bin/env python

import socket

# 响应头和数据之间要有一个空行。数据最后有一个回车 (6 bytes)
html = '''\
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/html
Content-length: 6

hello
'''

s = socket.socket()
s.bind(('127.0.0.1', 8000))
s.listen(5)

while True:
  conn, addr = s.accept()
  data = conn.recv(1024)
  if data:
    conn.sendall(html)
  conn.close()

可以用 curl 测试:

curl http://127.0.0.1:8000/

select

server.py

#!/usr/bin/env python

import socket
import select
import time
import sys

html = '''\
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/html
Content-length: 6

hello
'''

s = socket.socket()
s.setblocking(0)
s.bind(('127.0.0.1', 8000))
s.listen(5)

inputs = [s]
outputs = []
excepts = [s]

def remove_conn(conn, lists):
  for l in lists:
    if conn in l:
      l.remove(conn)

try:
  while inputs:
    readable, writable, exceptional = select.select(inputs, outputs, excepts)
    all_lists = [readable, writable, exceptional, inputs, outputs, excepts]
    
    for i in readable:
      if i is s:
        conn, addr = i.accept()
        conn.setblocking(0)
        inputs.append(conn)
      else:
        data = i.recv(1024)
        if not data:      # Broken pipe or Disconnected
          remove_conn(i, all_lists)
          i.close()
          continue
        if i not in outputs:
          outputs.append(i)
    
    for i in writable:
      i.send(html)
      remove_conn(i, all_lists)
      i.close()
   
    for i in exceptional:
      if i is s:
        sys.exit(1)
      remove_conn(i, all_lists)
      i.close()

finally:
  s.close()

epoll

只能用于 Linux。

Edge Trigger:边沿触发。状态发生改变才通知。
Level Trigger:水平触发。状态满足就通知(默认选项)。

server.py

#!/usr/bin/env python

import socket, select

html = '''\
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/html
Content-length: 6

hello
'''

s = socket.socket()
s.bind(('0.0.0.0', 8080))
s.listen(1)
s.setblocking(0)

epoll = select.epoll()
epoll.register(s.fileno(), select.EPOLLIN)

try:
  conns = {}
 
  while True:
    events = epoll.poll(1)
 
    for fd, event in events:
      if fd == s.fileno():
        conn, addr = s.accept()
        conn.setblocking(0)
        epoll.register(conn.fileno(), select.EPOLLIN)
        conns[conn.fileno()] = conn
 
      elif event & select.EPOLLIN:
        data = conns[fd].recv(1024)
        epoll.modify(fd, select.EPOLLOUT)
 
      elif event & select.EPOLLOUT:
        conns[fd].send(html)
        epoll.unregister(fd)
        conns[fd].close()
        del conns[fd]
 
      elif event & select.EPOLLHUP:
        epoll.unregister(fd)
        conns[fd].close()
        del conns[fd]
 
finally:
  epoll.unregister(s.fileno())
  epoll.close()
  s.close()

socket 配置

# IPPROTO_TCP: TCP 层选项
# SOL_SOCKET: socket 层选项
s.setsockopt(socket.IPPROTO_TCP, socket.TCP_NODELAY, 1)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.setblocking(0)
作者:Eric Zhong
原文地址:Python 网络编程, 感谢原作者分享。