β

golang时间格式转换

birdcat's blog 183 阅读
 1. 将YYYYmmddHHDD类型的时间转化成unix时间戳

  package main
  
  import (
    "fmt"
    "time"
  )
  
  func main() {
    stringTime := "201601010000"
    tmpTime, _ := time.ParseInLocation("200601021504", stringTime, time.Local)
    unixTime := tmpTime.Unix()
    fmt.Printf("The Unix time of %v is %v\n", stringTime, unixTime)
  }
  
 2. 将unix时间戳转化成YYYYmmddHHDD格式的时间

  package main
  
  import (
    "fmt"
    "strconv"
    "time"
  )
  
  func main() {
    i, err := strconv.ParseInt("1405544146", 10, 64)
    if err != nil {
      panic(err)
    }
    tm := time.Unix(i, 0)
    fmt.Println(tm.Format("200601021504"))
  }
  
作者:birdcat's blog
birdcat's blog - The home of bird and cat.
原文地址:golang时间格式转换, 感谢原作者分享。