β

swift2.3转swift3的替换脚本,可以处理很多问题

C++博客-首页原创精华区 70 阅读
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e '/NSIndexPath/IndexPath/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/NSIndexPath/IndexPath/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/heightForRowAtIndexPath/heightForRowAt/g'
#find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/CGRectMake/RectMake/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/cellForRowAtIndexPath/cellForRowAt/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/forRowAtIndexPath/forRowAt/g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/didSelectRowAtIndexPath/didSelectRowAt/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/cellForItemAtIndexPath/cellForItemAt/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/shouldSelectItemAtIndexPath/shouldSelectItemAt/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/didSelectItemAtIndexPath/didSelectItemAt/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_\:NSURLSessionDataTask\!\, resp\:AnyObject\!\)/\(_, resp\) /g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_, rspObj:AnyObject!\)/\(_, resp\) /g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_, resp:AnyObject\!\)/\(_, resp\) /g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/_:URLSessionDataTask!, responseObj:AnyObject!/_, responseObj/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_, error:NSError\!\)/\(_, error\)/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_:NSURLSessionDataTask!, error:NSError!\)/\(_, error\)/g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/func doAction\(_ action: String, model: AnyObject\!, fromView: UIView\?\)/func doAction\(_ action: String, model: Any\!, fromView: UIView\?\)/g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/CGPointZero/CGPoint.zero/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/CGFloat.max/\CGFloat\.greatestFiniteMagnitude/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.NoData/\.noData/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.Fail/\.fail/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/UIEdgeInsetsZero/UIEdgeInsets.zero/g'

#autoPinEdgeToSuperviewEdge
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.autoPinEdgeToSuperviewEdge\(\.Leading/\.autoPinEdge\(toSuperviewEdge\: \.leading/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.autoPinEdgeToSuperviewEdge\(\.Trailing/\.autoPinEdge\(toSuperviewEdge\: \.trailing/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.autoPinEdgeToSuperviewEdge\(\.Bottom/\.autoPinEdge\(toSuperviewEdge\: \.bottom/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.autoPinEdgeToSuperviewEdge\(\.Top/\.autoPinEdge\(toSuperviewEdge\: \.top/g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/codecToInstance\(/codec\(toInstance:/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/UIFont\.\.systemFont/UIFont\.systemFont/g'

#下面这两句处理的是不同的函数
#find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/deselectRowAtIndexPath\(/deselectRow\(at:/g'
#find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/deselectRowAtIndexPath\(/deselect\(at:/g'


find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.locationInView\(/\.location\( in:/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/CGRectZero/CGRect.zero/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.dismissViewControllerAnimated\(/\.dismiss\(animated: /g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/LocalCache\.sharedCache\(\)\.cachedObjectForKey\(/LocalCache\.shared\(\)\.cachedObject\(forKey/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/LocalCache\.shared\(\)\.cachedObject\(forKey/LocalCache\.shared\(\)\.cachedObject\(forKey\:/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/willDisplayCell/willDisplay/g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/XRZPostLoadingView\.showSuccessfulWithTitle\(/XRZPostLoadingView\.showSuccessful\(withTitle\:/g'
#这个地方改了以后需要尾部添加括号,需要手动搜索NotificationCenter.default.post(name:NSNotification.Name(rawValue出来修改
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/NSNotificationCenter\.defaultCenter\(\)\.postNotificationName\(/NotificationCenter\.default\.post\(name\:\ NSNotification.Name\(rawValue\: /g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.showTextWithTitle\(/\.showText\(withTitle\:/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.showSuccessWithTitle\(/\.showSuccessful\(withTitle\:/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(task\:URLSessionDataTask\!\,\ respon\:AnyObject\!\)/\(_\,\ respon\)/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_,\ reponseObj\:AnyObject\!\)/\(_\,\ respon\)/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_\:URLSessionDataTask\!\,\ responseObj\:AnyObject\!\)/\(_\,\ respon\)/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_, responseObj:AnyObject!\)/\(_, responseObj\)/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/task:URLSessionDataTask!, error:NSError!/_, error/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(task:URLSessionDataTask!, responseObj:AnyObject!\)/\(_, responseObj\)/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\(_\:URLSessionDataTask\!\,\ error\:NSError\!\)/\(_\,\ error\)/g'

find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.popToRootViewControllerAnimated\(/\.popToRootViewController\(animated: \/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/removeAlert\(/let _ = removeAlert\(/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.addObject\(/\.add\(/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.rac_newValueChannelWithNilValue\(/\.rac_newValueChannel\(withNilValue:/g'


find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.NotMore/\.notMore/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.ChatRoom/\.chatRoom/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.Normal/\.normal/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/MarkTableViewDD\.normal/MarkTableViewDD\.Normal/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.showFailWithTitle\(/\.showFail\(withTitle\:\ /g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.heightFromHitModel\(/\.height\(fromModel\:\ /g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/model\:AnyObject\!\,/model\:Any\!\,/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/func\ heightForModel\(_\ model\:AnyObject\!\)->CGFloat/func\ heightForModel\(_\ model\:Any\!\)->CGFloat/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.showSuccessfulWithTitle\(/\.showSuccessful\(withTitle\:\ /g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.TouchUpInside\.touchUpInside/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.rac_signalForControlEvents\(/\.rac_signal\(for\:\ /g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\UIEdgeInsetsZero/\UIEdgeInsets.zero/g'
find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.systemFontOfSize\(/\..systemFont(ofSize:\ /g'

#find . -name *.swift | xargs perl -p -i -e 's/\.Normal/\.normal/g'
@import url(http://www.cppblog.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/css/cuteeditor.css);

何清龙 2017-01-09 13:38 发表评论
作者:C++博客-首页原创精华区
专注于C++技术
原文地址:swift2.3转swift3的替换脚本,可以处理很多问题, 感谢原作者分享。

发表评论