β

苹果ios应用的网络ipv6适配攻略

C++博客-首页原创精华区 1311 阅读

苹果要求在2016年6月1日后新的app必须支持ipv6网络, 技术发展靠苹果果然没错, 但开发者还是要开始忙起来了
这里介绍下Unity3D的适配的一些经验

基本注意点

测试网络环境搭建

转载请注明: http://www.cppblog.com/sunicdavy 战魂小筑

网上有很多翻译了苹果官方的搭建ipv6测试网络环境的文章, 例如:
http://www.cocoachina.com/ios/20160525/16431.html
注意以下几点

转载请注明: http://www.cppblog.com/sunicdavy 战魂小筑

Unity3D的Socket适配

WWW类本身已经支持了IPV6, 无需处理, 这里讲解使用C#原生Socket的处理

P.S. copyStr这种用法参考了 http://www.codeinsect.net/blog/2016/05/26/unity-ipv6-socket-%E6%94%AF%E6%8C%81%EF%BC%8C%E5%B7%B2%E6%B5%8B%E8%AF%95%E9%80%9A%E8%BF%87/
会造成内存泄露, 如果有更好的方法欢迎反馈

转载请注明: http://www.cppblog.com/sunicdavy 战魂小筑

iosaddrinfo.mm

: #include <sys/socket.h>
: #include <netdb.h>
: #include <arpa/inet.h>
: #include <err.h>
: #define OUTSTR_SIZE 4096
: extern "C"
: {
:   const char* copyStr( const char* str )
:   {
:     char* s = (char*)malloc(strlen(str) + 1);
:     strcpy(s, str);
:     return s;
:   }
:   const char* IOSGetAddressInfo(const char *host )
:   {
:     if( NULL == host )
:       return copyStr("ERROR_HOSTNULL");
:     char outstr[OUTSTR_SIZE];
:     struct addrinfo hints, *res, *res0;
:     memset(&hints, 0, sizeof(hints));
:     hints.ai_family = PF_UNSPEC;
:     hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
:     hints.ai_flags = AI_DEFAULT;
:     printf("getaddrinfo: %s\n", host);
:     int error = getaddrinfo(host, "http", &hints, &res0);
:     if (error != 0 )
:     {
:       printf("getaddrinfo: %s\n", gai_strerror(error));
:       return copyStr("ERROR_GETADDR");
:     }
:     memset( outstr, 0, sizeof(char)*OUTSTR_SIZE );
:     struct sockaddr_in6* addr6;
:     struct sockaddr_in* addr;
:     const char* solvedaddr;
:     char ipbuf[32];
:     for (res = res0; res; res = res->ai_next)
:     {
:       if (res->ai_family == AF_INET6)
:       {
:         addr6 =( struct sockaddr_in6*)res->ai_addr;
:         solvedaddr = inet_ntop(AF_INET6, &addr6->sin6_addr, ipbuf, sizeof(ipbuf));
:         strcat ( outstr, "ipv6|");
:         strcat ( outstr, solvedaddr);
:       }
:       else
:       {
:         addr =( struct sockaddr_in*)res->ai_addr;
:         solvedaddr = inet_ntop(AF_INET, &addr->sin_addr, ipbuf, sizeof(ipbuf));
:         strcat ( outstr, "ipv4|");
:         strcat ( outstr, solvedaddr);
:       }
:       strcat ( outstr, "|");
:     }
:     return copyStr(outstr);
:   }
: }
转载请注明:http://www.cppblog.com/sunicdavy战魂小筑

iosaddrinfo.h

: #pragma once
: extern "C"{
:   const char* IOSGetAddressInfo(const char *host );
: }

: using System;
: using System.Net;
: using System.Net.Sockets;
: using System.Runtime.InteropServices;
: using UnityEngine;
: using System.Collections;
: using System.Collections.Generic;
: public class IOSIPV6
: {
:   [DllImport("__Internal")]
:   private static extern string IOSGetAddressInfo(string host ); 
:   public static IPAddress[] ResolveIOSAddress(string host, out AddressFamily af)
:   {
:     af = AddressFamily.InterNetwork;
:     var outstr = IOSGetAddressInfo(host);
:     Debug.Log("IOSGetAddressInfo: " + outstr);
:     if (outstr.StartsWith ("ERROR")) 
:     {
:       return null;
:     }
:     var addressliststr = outstr.Split('|');
:     var addrlist = new List<IPAddress>();
:     foreach (string s in addressliststr)
:     {
:       if (String.IsNullOrEmpty(s.Trim()))
:         continue;
:       switch( s )
:       {
:         case "ipv6":
:           {            
:             af = AddressFamily.InterNetworkV6;
:           }
:           break;
:         case "ipv4":
:           {
:             af = AddressFamily.InterNetwork;
:           }
:           break;
:         default:
:           {
:             addrlist.Add(IPAddress.Parse(s));
:           }
:           break;
:       }
:     }
:     return addrlist.ToArray();
:   }
: }
转载请注明:http://www.cppblog.com/sunicdavy战魂小筑

参考链接

官方文档
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/NetworkingOverview/UnderstandingandPreparingfortheIPv6Transition/UnderstandingandPreparingfortheIPv6Transition.html#//apple_ref/doc/uid/TP40010220-CH213-SW1

某人的解决方案
http://www.codeinsect.net/blog/2016/05/26/unity-ipv6-socket-%E6%94%AF%E6%8C%81%EF%BC%8C%E5%B7%B2%E6%B5%8B%E8%AF%95%E9%80%9A%E8%BF%87/
注意, 此方案中的方法可用, 但是地址并不能解决南北互通的问题

战魂小筑 2016-06-16 14:18 发表评论

作者:C++博客-首页原创精华区
专注于C++技术
原文地址:苹果ios应用的网络ipv6适配攻略, 感谢原作者分享。

发表评论