β

JS和jQuery组织表单空提交

medot 505 阅读

1、JavaScript验证阻止提交表单

<html> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>JavaScript禁止提交表单</title> 
<script> 
function getObj(id){ 
  var Obj = document.getElementById(id).value; 
  return Obj; 
} 
    
function check(){ 
  if(getObj("test")==""){ 
    alert("文本框输入为空,不能提交表单!"); 
    document.getElementById("test").focus; 
    return false;//false:阻止提交表单 
  } 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<form action="index.htm" method="post" onsubmit="return check()"> 
  <input type="text" name="test" id="test"> 
  <input type="submit" value="提交"> 
</form> 
</body> 
</html>

2、jQuery验证阻止提交表单

<html> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<script src="http://medot.diandian.com/post/2013-05-10/jquery.js"></script> 
<script> 
$(document).ready(function(){ 
  $(":submit[id=tijiao]").click(function(check){ 
    var val = $(":text[id=test]").val(); 
    if(val==""){ 
      alert("文本框输入为空,不能提交表单!"); 
      $(":text[id=test]").focus(); 
      check.preventDefault();//此处阻止提交表单 
    } 
  }); 
}); 
</script> 
<title>jQuery禁止提交表单</title> 
</head> 
<body> 
<form action="index.htm" method="post"> 
  <input type="text" name="test" id="test"> 
  <input type="submit" id="tijiao" value="提交"> 
</form> 
</body> 
</html>
作者:medot
原文地址:JS和jQuery组织表单空提交, 感谢原作者分享。