β

AES加密(兼容php,java,objective-c)

xiaominfc's blog 214 阅读

这些天开发android,ios的客户端需要与服务端用php开发的api进行数据交互。为了高大上一些决定用aes加密,但是问题就来了,因为aes有好几种模式,每种模式在各种语言下都是差异化的表现方式,探索了许久终于找到合适他们三种语言的的一套方案。

php:
php的代码就比较简单,几行就搞定

static $iv = 'AESAPPCLIENT_KEY';//16或16的倍数长个char
//$privateKey是加密 解密需要的密钥
function aesEncode($data,$privateKey){
$encrypted = mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_128, $privateKey, $data, MCRYPT_MODE_CBC,$iv);
return rtrim((base64_encode($encrypted)));
}

function aesDecode($data,$privateKey){
$encryptedData = base64_decode($data);
$decrypted = mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_128, $privateKey, $encryptedData, MCRYPT_MODE_CBC,$iv);
return rtrim($decrypted);
}

加密后末尾莫名多了些东东 就用rtrim()去掉了

java:
主要注意要补零

public class ToolsUtils {

private final static String IVKEY = “AESAPPCLIENT_KEY”;

public static String encrypt(String data,String key) {
try {

Cipher cipher = Cipher.getInstance(“AES/CBC/NoPadding”);
int blockSize = cipher.getBlockSize();
SecretKeySpec keyspec = new SecretKeySpec(fullZore(key,blockSize), “AES”);
IvParameterSpec ivspec = new IvParameterSpec(fullZore(IVKEY,blockSize));
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keyspec, ivspec);
byte[] encrypted = cipher.doFinal(fullZore(data,blockSize));
return new String(Base64.encode(encrypted, Base64.DEFAULT)).trim();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return “”;
}
}

public static String decrypt(String data,String key) {
try {
Cipher cipher = Cipher.getInstance(“AES/CBC/NoPadding”);
int blockSize = cipher.getBlockSize();
SecretKeySpec keyspec = new SecretKeySpec(fullZore(key,blockSize), “AES”);
IvParameterSpec ivspec = new IvParameterSpec(fullZore(IVKEY,blockSize));
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keyspec, ivspec);
byte[] decrypted = cipher.doFinal(Base64. decode(data, Base64.DEFAULT));
return new String(decrypted).trim();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return “”;
}
}

public static byte[] fullZore(String data,int blockSize){
byte[] dataBytes = data.getBytes();
int plaintextLength = dataBytes.length;
if (plaintextLength % blockSize != 0) {
plaintextLength = plaintextLength + (blockSize – (plaintextLength % blockSize));
}
byte[] plaintext = new byte[plaintextLength];
System.arraycopy(dataBytes, 0, plaintext, 0, dataBytes.length);
return plaintext;
}

}

objective-c:
也是主要注意要补零

NSData+AES.h


#import <Foundation/Foundation.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
#import <CommonCrypto/CommonCryptor.h>

@interface NSData (AES)
– (NSData *)AES128EncryptWithKey:(NSString *)key iv:(NSString *)iv;
– (NSData *)AES128DecryptWithKey:(NSString *)key iv:(NSString *)iv;
– (NSString *)base64Encoding;
+ (id)dataWithBase64EncodedString:(NSString *)string;
@end

NSData+AES.m


#import "NSData+AES.h"
static const char encodingTable[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";

@implementation NSData (AES)

– (NSData *)AES128EncryptWithKey:(NSString *)key iv:(NSString *)iv
{
char keyPtr[kCCKeySizeAES128+1];
bzero(keyPtr, sizeof(keyPtr));

[key getCString:keyPtr maxLength:sizeof(keyPtr) encoding:NSUTF8StringEncoding];

char ivPtr[kCCKeySizeAES128+1];
bzero(ivPtr, sizeof(ivPtr));

[iv getCString:ivPtr maxLength:sizeof(ivPtr) encoding:NSUTF8StringEncoding];

NSUInteger dataLength = [self length];
int diff = kCCKeySizeAES128 – (dataLength % kCCKeySizeAES128);
int newSize = 0;

if(diff > 0)
{
newSize = dataLength + diff;
}

char dataPtr[newSize];
memcpy(dataPtr, [self bytes], [self length]);
for(int i = 0; i < diff; i++)
{
dataPtr[i + dataLength] = 0x00;
}

size_t bufferSize = newSize + kCCBlockSizeAES128;
void *buffer = malloc(bufferSize);

size_t numBytesEncrypted = 0;
CCCryptorStatus cryptStatus = CCCrypt(kCCEncrypt,
kCCAlgorithmAES128,
0x00, //No padding
keyPtr,
kCCKeySizeAES128,
ivPtr,
dataPtr,
sizeof(dataPtr),
buffer,
bufferSize,
&numBytesEncrypted);

if(cryptStatus == kCCSuccess)
{
return [NSData dataWithBytesNoCopy:buffer length:numBytesEncrypted];
}

return nil;
}

– (NSData *)AES128DecryptWithKey:(NSString *)key iv:(NSString *)iv
{
char keyPtr[kCCKeySizeAES128+1];
bzero(keyPtr, sizeof(keyPtr));

[key getCString:keyPtr maxLength:sizeof(keyPtr) encoding:NSUTF8StringEncoding];

char ivPtr[kCCKeySizeAES128+1];
bzero(ivPtr, sizeof(ivPtr));

[iv getCString:ivPtr maxLength:sizeof(ivPtr) encoding:NSUTF8StringEncoding];

NSUInteger dataLength = [self length];

size_t bufferSize = dataLength + kCCBlockSizeAES128;
void *buffer = malloc(bufferSize);

size_t numBytesEncrypted = 0;
CCCryptorStatus cryptStatus = CCCrypt(kCCDecrypt,
kCCAlgorithmAES128,
0x00, //No padding
keyPtr,
kCCKeySizeAES128,
ivPtr,
[self bytes],
dataLength,
buffer,
bufferSize,
&numBytesEncrypted);

if(cryptStatus == kCCSuccess)
{
return [NSData dataWithBytesNoCopy:buffer length:numBytesEncrypted];
}
return nil;
}

+ (id)dataWithBase64EncodedString:(NSString *)string;
{
if (string == nil)
[NSException raise:NSInvalidArgumentException format:nil];
if ([string length] == 0)
return [NSData data];

static char *decodingTable = NULL;
if (decodingTable == NULL)
{
decodingTable = malloc(256);
if (decodingTable == NULL)
return nil;
memset(decodingTable, CHAR_MAX, 256);
NSUInteger i;
for (i = 0; i < 64; i++)
decodingTable[(short)encodingTable[i]] = i;
}

const char *characters = [string cStringUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding];
if (characters == NULL) // Not an ASCII string!
return nil;
char *bytes = malloc((([string length] + 3) / 4) * 3);
if (bytes == NULL)
return nil;
NSUInteger length = 0;

NSUInteger i = 0;
while (YES)
{
char buffer[4];
short bufferLength;
for (bufferLength = 0; bufferLength < 4; i++)
{
if (characters[i] == ‘\0’)
break;
if (isspace(characters[i]) || characters[i] == ‘=’)
continue;
buffer[bufferLength] = decodingTable[(short)characters[i]];
if (buffer[bufferLength++] == CHAR_MAX) // Illegal character!
{
free(bytes);
return nil;
}
}

if (bufferLength == 0)
break;
if (bufferLength == 1) // At least two characters are needed to produce one byte!
{
free(bytes);
return nil;
}

// Decode the characters in the buffer to bytes.
bytes[length++] = (buffer[0] << 2) | (buffer[1] >> 4);
if (bufferLength > 2)
bytes[length++] = (buffer[1] << 4) | (buffer[2] >> 2);
if (bufferLength > 3)
bytes[length++] = (buffer[2] << 6) | buffer[3];
}

bytes = realloc(bytes, length);
return [NSData dataWithBytesNoCopy:bytes length:length];
}

– (NSString *)base64Encoding
{
if ([self length] == 0)
return @””;

char *characters = malloc((([self length] + 2) / 3) * 4);
if (characters == NULL)
return nil;
NSUInteger length = 0;

NSUInteger i = 0;
while (i < [self length])
{
char buffer[3] = {0,0,0};
short bufferLength = 0;
while (bufferLength < 3 && i < [self length]) buffer[bufferLength++] = ((char *)[self bytes])[i++]; // Encode the bytes in the buffer to four characters, including padding “=” characters if necessary. characters[length++] = encodingTable[(buffer[0] & 0xFC) >> 2];
characters[length++] = encodingTable[((buffer[0] & 0x03) << 4) | ((buffer[1] & 0xF0) >> 4)];
if (bufferLength > 1)
characters[length++] = encodingTable[((buffer[1] & 0x0F) << 2) | ((buffer[2] & 0xC0) >> 6)];
else characters[length++] = ‘=’;
if (bufferLength > 2)
characters[length++] = encodingTable[buffer[2] & 0x3F];
else characters[length++] = ‘=’;
}

return [[NSString alloc] initWithBytesNoCopy:characters length:length encoding:NSUTF8StringEncoding freeWhenDone:YES];
}

@end

example code:

NSString *textData = @"this is text";
NSString *iv = @"1234567890123456";//must be 16 or 16*i length
NSString *key = @"key";
NSData *encodeData = [[textData dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding] AES128EncryptWithKey:key iv:iv];
NSLog(@"encode data:%@",[encodeData base64Encoding]);// print base64 code
NSData *decodeData = [encodeData AES128DecryptWithKey:key iv:iv];
NSLog(@"decode data:%@",[[NSString alloc] initWithData:decodeData encoding:NSUTF8StringEncoding]);

作者:xiaominfc's blog
Just a programmer
原文地址:AES加密(兼容php,java,objective-c), 感谢原作者分享。

发表评论