β

golang不允许循环import问题("import cycle not allowed")

PHP点点通 11379 阅读

golang不允许循环import package ,如果检测到 import cycle ,会在编译时报错,通常import cycle是因为设计错误或包的规划问题。
以下面的例子为例,package a依赖package b,同事package b依赖package a

package a

import (
 "fmt"

 "github.com/mantishK/dep/b"
)

type A struct {
}

func (a A) PrintA() {
 fmt.Println(a)
}

func NewA() *A {
 a := new(A)
 return a
}

func RequireB() {
 o := b.NewB()
 o.PrintB()
}

package b:

package b

import (
 "fmt"

 "github.com/mantishK/dep/a"
)

type B struct {
}

func (b B) PrintB() {
 fmt.Println(b)
}

func NewB() *B {
 b := new(B)
 return b
}

func RequireA() {
 o := a.NewA()
 o.PrintA()
}

就会在编译时报错:
import cycle not allowed
package github.com/mantishK/dep/a
 imports github.com/mantishK/dep/b
 imports github.com/mantishK/dep/a

现在的问题就是:
A depends on B 
B depends on A

那么如何避免?
引入package i, 引入interface
package i

type Aprinter interface {
 PrintA()
}

让package b import package i
package b

import (
 "fmt"

 "github.com/mantishK/dep/i"
)


func RequireA(o i.Aprinter) {
 o.PrintA()
}

引入package c
package c

import (
 "github.com/mantishK/dep/a"
 "github.com/mantishK/dep/b"
)

func PrintC() {
 o := a.NewA()
 b.RequireA(o)
}

现在依赖关系如下:
A depends on B
B depends on I
C depends on A and B

作者:PHP点点通
本站提供大量的PHP教程、java教程,包括web前端知识,数据库教程,二次开发教程以及web开发资料下载!
原文地址:golang不允许循环import问题("import cycle not allowed"), 感谢原作者分享。

发表评论