β

安卓-基于ZXing的二维码编码Demo

国祥のBlog 177 阅读

有了上一篇解码,当然就要有编码。其实这篇编码是抄网上的,不过我改了一下,默认编码为UTF-8,这样就支持多国语言文字了。

另附代码:

public Bitmap genQRCODEPicture(String str)
  {
    try
    {
      Hashtable<EncodeHintType, String> hints = new Hashtable<EncodeHintType, String>();
      hints.put(EncodeHintType.CHARACTER_SET, "utf-8");

      QRCodeWriter writer = new QRCodeWriter();
      BitMatrix matrix = writer.encode(str, BarcodeFormat.QR_CODE, 500,500, hints);

      int w = matrix.getWidth();
      int h = matrix.getHeight();
      int[] rawData = new int[w * h];
      for (int i = 0; i < w; i++)
      {
        for (int j = 0; j < h; j++)
        {
          int color = Color.WHITE;
          if (matrix.get(i, j))
          {
            color = Color.BLACK;
          }
          rawData[i + (j * w)] = color;
        }
      }

      Bitmap bitmap = Bitmap.createBitmap(w, h, Config.RGB_565);
      bitmap.setPixels(rawData, 0, w, 0, 0, w, h);
      return bitmap;
    } catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return null;
  }
作者:国祥のBlog
原“国祥的博客”
原文地址:安卓-基于ZXing的二维码编码Demo, 感谢原作者分享。