β

安卓-基于ZXing的二维码扫描解码Demo

国祥のBlog 2241 阅读

最近在做毕设。需要有一个二维码扫描获取信息的模块。于是谷歌百度之,发现了开源库ZXing,于是果断研究起来。历时3天弄出了一个可直接应用的Demo。

扫描的整体思路是,启用相机获取有效的预览帧处理后交给ZXing解码。解码成功就会返回一个Result,可以用Result的方法获取需要的类型的数据。

运行本代码前,您需要下载ZXING JAR包并导入您的工程。下载地址:http://repo1.maven.org/maven2/com/google/zxing/core/
截至发布前,本工程使用的ZXING版本为core-3.1.0。

本Demo需要以下权限:

必须:<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
可选:<uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT"/>

另附源码:

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Hashtable;
import java.util.List;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.graphics.ImageFormat;
import android.graphics.Rect;
import android.graphics.YuvImage;
import android.hardware.Camera;
import android.hardware.Camera.AutoFocusCallback;
import android.hardware.Camera.PreviewCallback;
import android.hardware.Camera.Size;
import android.os.Bundle;
import android.util.DisplayMetrics;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.SurfaceHolder;
import android.view.SurfaceView;
import android.view.ViewGroup.LayoutParams;

import com.google.zxing.BinaryBitmap;
import com.google.zxing.ChecksumException;
import com.google.zxing.DecodeHintType;
import com.google.zxing.FormatException;
import com.google.zxing.NotFoundException;
import com.google.zxing.RGBLuminanceSource;
import com.google.zxing.Result;
import com.google.zxing.common.HybridBinarizer;
import com.google.zxing.qrcode.QRCodeReader;

public class QRCodeGetterActivity extends Activity implements
    SurfaceHolder.Callback
{
  private SurfaceView sv;
  private SurfaceHolder sh;

  private int catchWidth;
  private int catchHeight;

  private Camera cam;
  private Camera.Parameters camParam;

  private boolean isSupportAutoFocus = true;
  private boolean isSupportFlash;

  private AutoFocusCallBack autoFocusCallback;
  private PreviewCallBack previewCallback;

  private boolean canDecode = false;

  private DeCodeFramePicture decode;

  Timer autoFocus;
  Timer handFocus;

  class AutoFocusCallBack implements AutoFocusCallback
  {
    @Override
    public void onAutoFocus(boolean success, Camera camera)
    {
      canDecode = true;
    }
  }

  class PreviewCallBack implements PreviewCallback
  {
    Rect rect = new Rect(0, 0, camParam.getPreviewSize().width,
        camParam.getPreviewSize().height);

    YuvImage img;
    ByteArrayOutputStream baos;
    Bitmap bm;

    @Override
    public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera)
    {
      if (!canDecode)
      {
        return;
      }

      img = new YuvImage(data, ImageFormat.NV21,
          camParam.getPreviewSize().width,
          camParam.getPreviewSize().height, null);

      baos = new ByteArrayOutputStream();

      if (img.compressToJpeg(rect, 100, baos))
      {
        bm = BitmapFactory.decodeByteArray(baos.toByteArray(), 0,
            baos.size());
      }

      Result result = decode.decode(bm);
      if (result != null)
      {
        if (isSupportAutoFocus)
        {
          autoFocus.cancel();
        } else
        {
          handFocus.cancel();
        }
        String addr = result.getText();
				
        Intent i = new Intent();
        i.putExtra("QRStringData", addr);
        setResult(Activity.RESULT_OK,i);
        finish();
      }

      cam.startPreview();
      canDecode = false;
    }
  }

  class AutoFocusTimer extends TimerTask
  {
    @Override
    public void run()
    {
      cam.autoFocus(autoFocusCallback);
    }
  }

  class NotSupportAutoFocusTimer extends TimerTask
  {
    @Override
    public void run()
    {
      canDecode = true;
    }
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_catch_qr_code);

    sv = (SurfaceView) findViewById(R.id.sv);
    sh = sv.getHolder();
    sh.addCallback(this);
    LayoutParams lp = sv.getLayoutParams();
    catchHeight = lp.height;
    catchWidth = lp.width;
    sh.setFixedSize(catchWidth, catchHeight);
    sh.setKeepScreenOn(true);
    decode = new DeCodeFramePicture();
  }

  @Override
  public boolean onKeyUp(int keyCode, KeyEvent event)
  {
    super.onKeyUp(keyCode, event);
    if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK)
    {
      setResult(Activity.RESULT_CANCELED);
      finish();
    }
    return false;
  }

  @Override
  protected void onPause()
  {
    super.onPause();
    if (isSupportAutoFocus)
    {
      autoFocus.cancel();
    }
		else
		{
			handFocus.cancel();
		}
    cam.stopPreview();
    cam.release();
  }

  @Override
  protected void onResume()
  {
    super.onResume();
    cam = Camera.open();
    camParam = cam.getParameters();

    DisplayMetrics metric = new DisplayMetrics();
    getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(metric);
    if (metric.widthPixels < metric.heightPixels)// 横竖屏问题
    {
      cam.setDisplayOrientation(90);
    } else
    {
      cam.setDisplayOrientation(0);
    }

    // 全屏预览,采用最高支持的Size宽高,绕开图像拉伸问题
    List<Size> szs = camParam.getSupportedPreviewSizes();
    Size sz = szs.get(szs.size() - 1);
    camParam.setPreviewSize(sz.width, sz.height);

    List<String> focusMode = camParam.getSupportedFocusModes();
    List<String> flashLightMode = camParam.getSupportedFlashModes();

    isSupportFlash = flashLightMode != null ? true : false;

    // 闪光灯方式优选
    if (isSupportFlash)
    {
      if (flashLightMode.contains(Camera.Parameters.FLASH_MODE_TORCH))
      {
        camParam.setFlashMode(Camera.Parameters.FLASH_MODE_TORCH);
      } else if (flashLightMode
          .contains(Camera.Parameters.FLASH_MODE_AUTO))
      {
        camParam.setFlashMode(Camera.Parameters.FLASH_MODE_AUTO);
      } else if (flashLightMode.contains(Camera.Parameters.FLASH_MODE_ON))
      {
        camParam.setFlashMode(Camera.Parameters.FLASH_MODE_ON);
      }
    }

    // 对焦方式优选
    if (focusMode.contains(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_PICTURE))
    {
      camParam.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_PICTURE);
    } else if (focusMode.contains(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_AUTO))
    {
      camParam.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_AUTO);
    } else if (focusMode.contains(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_MACRO))
    {
      camParam.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_MACRO);
    } else
    {
      isSupportAutoFocus = false;
    }
		
    List<int[]> fpsRate = camParam.getSupportedPreviewFpsRange();
    camParam.setPreviewFpsRange(fpsRate.get(0)[0], fpsRate.get(0)[1]);			//预览帧速率
    camParam.setPreviewFormat(ImageFormat.NV21);								//仅支持NV21

    cam.setParameters(camParam);

    previewCallback = new PreviewCallBack();
    cam.setPreviewCallback(previewCallback);

    if (isSupportAutoFocus)
    {
      autoFocusCallback = new AutoFocusCallBack();
      autoFocus = new Timer();
      autoFocus.schedule(new AutoFocusTimer(), 5000, 5000);		//自动对焦相机启动5秒后开始,每5秒对焦一次
    } else
    {
      handFocus = new Timer();
      handFocus.schedule(new NotSupportAutoFocusTimer(), 3000, 3000);		//手动对焦相机启动3秒后开始,每3秒解析一次
    }
  }

  @Override
  public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width,
      int height)
  {
  }

  @Override
  public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder)
  {
    try
    {
      cam.setPreviewDisplay(holder);
      cam.startPreview();

    } catch (IOException e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  @Override
  public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder)
  {
  }
}

class DeCodeFramePicture
{
  Hashtable<DecodeHintType, String> hints;
  Bitmap bm;
  BinaryBitmap bb;
	QRCodeReader reader;

  DeCodeFramePicture()
  {
    hints = new Hashtable<DecodeHintType, String>();
    hints.put(DecodeHintType.CHARACTER_SET, "utf-8");
		reader = new QRCodeReader();
  }

  public Result decode(Bitmap bm)
  {
    int[] data = new int[bm.getHeight() * bm.getWidth()];
    bm.getPixels(data, 0, bm.getWidth(), 0, 0, bm.getWidth(),
        bm.getHeight());

    RGBLuminanceSource source = new RGBLuminanceSource(bm.getWidth(),
        bm.getHeight(), data);

    bb = new BinaryBitmap(new HybridBinarizer(source));
    try
    {
      return reader.decode(bb, hints);
    } catch (ChecksumException e)
    {
      e.printStackTrace();
    } catch (NotFoundException e)
    {
      e.printStackTrace();
    } catch (FormatException e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return null;
  }
}
作者:国祥のBlog
原“国祥的博客”
原文地址:安卓-基于ZXing的二维码扫描解码Demo, 感谢原作者分享。