β

怎么写Go的基准测试

ShareCore 397 阅读

Dave Cheney在他的blog写了一篇关于Go的基准测试编写的基本介绍(链接)。我以此为内容,整理输出内容。

对自己编写package编写基准测试是必不可少的过程,尤其对于执行性能有重要影响的代码,更是需要。Go向来是以工具丰富而著称的,从代码格式调整,到单元测试,到竞争检查,以及我们接下来要介绍的基准测试,都提供方便的工具给开发者。

我们以Fibonacci函数来介绍。

//fib.go
func Fib(n int) int {
 if n < 2 {
   return n
 }
 return Fib(n-1) + Fib(n-2)
}

编写第一个benchmark testing:

//fib_test.go
func BenchmarkFib10(b *testing.B) {
 // 执行b.N 次Fib函数
 for n := 0; n < b.N; n++ {
   Fib(10)
 }
}

以下几点需要注意:

完成以上代码,我们就可以调用工具执行测试了:

$ go test -bench=.
testing: warning: no tests to run
PASS
BenchmarkFib10   2000000      835 ns/op
ok  test/fib  2.522s

注意:

同时,也轻易通过以下代码扩展,得到多个测试基准的结果:

func benchmarkFib(i int, b *testing.B) {
 for n := 0; n < b.N; n++ {
   Fib(i)
 }
}

func BenchmarkFib1(b *testing.B) { benchmarkFib(1, b) }
func BenchmarkFib2(b *testing.B) { benchmarkFib(2, b) }
func BenchmarkFib3(b *testing.B) { benchmarkFib(3, b) }
func BenchmarkFib10(b *testing.B) { benchmarkFib(10, b) }
func BenchmarkFib20(b *testing.B) { benchmarkFib(20, b) }
func BenchmarkFib40(b *testing.B) { benchmarkFib(40, b) }

运行结果:

BenchmarkFib1 500000000      7.81 ns/op
BenchmarkFib2 100000000      18.4 ns/op
BenchmarkFib3 100000000      24.9 ns/op
BenchmarkFib10   1000000     1269 ns/op
BenchmarkFib20    20000    109198 ns/op
BenchmarkFib40      1  1780678179 ns/op
ok  test/fib  14.852s

其他说明:

go test -bench=Fib40 -benchtime=10s
PASS
BenchmarkFib40     10  1711313264 ns/op
ok  test/fib  18.989s

特别注意: * 由于b.N是字增的,所以要谨慎用它来做函数参数。不要患下面这样的错误,否则,测试运行将没法终止。

func BenchmarkFibWrong(b *testing.B) {
 for n := 0; n < b.N; n++ {
   Fib(n)
 }
}

func BenchmarkFibWrong2(b *testing.B) {
 Fib(b.N)
}
Included file ‘post/copyright.html’ not found in _includes directory
作者:ShareCore
ShareCore
原文地址:怎么写Go的基准测试, 感谢原作者分享。

发表评论