β

树莓派配置VNC

阿泉网志 733 阅读

安装VNC Server

$sudo apt-get install tightvncserver
$sudo apt-get ttf-wqy-microhei //安装中文字体

使用VNC Server

$vncserver -geometry 1024x768 //分辨率,推荐960x640,或者640x480
$vncserver -kill :1  //结束vncserver进程

Real VNC Viewer链接方法: 192.168.1.2:1

作者:阿泉网志
赵金泉的个人网站
原文地址:树莓派配置VNC, 感谢原作者分享。