β

JSP Blog

Aptusource.orgAptusource.org 94 阅读

JSP Blog 是一款构建在 Tomcat 和 MySQL 之上的纯 JSP Web 博客系统。

项目主页:jspblog.sourceforge.net
许可证:GNU General Public License (GPL)

«返回目录

作者:Aptusource.orgAptusource.org
最好的 Java 技术博客
原文地址:JSP Blog, 感谢原作者分享。