β

很酷的HTML5结合jQuery实现图片滑块特效

jQuery吧-Write Less, Do More 134 阅读

很酷的HTML5结合jQuery实现图片滑块特效
很酷的HTML5结合jQuery实现图片滑块特效
引入js代码

$(function() {

  var sliderInterval = setInterval(function() {
    nextImg();
  },
);

  $('.nav-arrow').click(function() {
    if ($(this).attr('id') == 'arrow-left') {
      prevImg();
    } else {
      nextImg();
    }

    clearInterval(sliderInterval);

  });

  $('#dots li').click(function() {
    var thisIndex = $(this).index()

    if (thisIndex < $('#dots li.active').index()) {
      prevDot(thisIndex);
    } else if (thisIndex > $('#dots li.active').index()) {
      nextDot(thisIndex);
    }

    $('#dots li.active').removeClass('active');
    $(this).addClass('active');

    clearInterval(sliderInterval);

  });
})

function prevImg() {
  var curIndex = $('#image-slider li.active-img').index();

  if (curIndex == 0) {
    $('#image-slider li:last-child').addClass('next-img').animate({
      left: 0
    },
    function() {
      $('#image-slider li.active-img').removeClass('active-img').css('left', '-923px');
      $('#image-slider li.next-img').attr('class', 'active-img');

      var nextIndex = $('#image-slider li.active-img').index();

      $('#dots li.active').removeClass('active');
      $('#dots li').eq(nextIndex).addClass('active');
    });
  } else {
    $('#image-slider li.active-img').prev().addClass('next-img').animate({
      left: 0
    },
    function() {
      $('#image-slider li.active-img').removeClass('active-img').css('left', '-923px');
      $('#image-slider li.next-img').attr('class', 'active-img');

      var nextIndex = $('#image-slider li.active-img').index();

      $('#dots li.active').removeClass('active');
      $('#dots li').eq(nextIndex).addClass('active');
    });
  }
}

function nextImg() {
  var curIndex = $('#image-slider li.active-img').index();

  if (curIndex == $('#image-slider li').length - 1) {
    $('#image-slider li:first-child').addClass('next-img').css('left', 923).animate({
      left: 0
    },
    function() {
      $('#image-slider li.active-img').removeClass('active-img').css('left', '-923px');
      $('#image-slider li.next-img').attr('class', 'active-img');

      var nextIndex = $('#image-slider li.active-img').index();

      $('#dots li.active').removeClass('active');
      $('#dots li').eq(nextIndex).addClass('active');
    });
  } else {
    $('#image-slider li.active-img').next().addClass('next-img').css('left', 923).animate({
      left: 0
    },
    function() {
      $('#image-slider li.active-img').removeClass('active-img').css('left', '-923px');
      $('#image-slider li.next-img').attr('class', 'active-img');

      var nextIndex = $('#image-slider li.active-img').index();

      $('#dots li.active').removeClass('active');
      $('#dots li').eq(nextIndex).addClass('active');
    });
  }
}

function prevDot(newIndex) {
  $('#image-slider li').eq(newIndex).addClass('next-img').animate({
    left: 0
  },
  function() {
    $('#image-slider li.active-img').removeClass('active-img').css('left', '-923px');
    $('#image-slider li.next-img').attr('class', 'active-img');
  });
}

function nextDot(newIndex) {
  $('#image-slider li').eq(newIndex).addClass('next-img').css('left', 923).animate({
    left: 0
  },
  function() {
    $('#image-slider li.active-img').removeClass('active-img').css('left', '-923px');
    $('#image-slider li.next-img').attr('class', 'active-img');
  });
}

jQuery吧整理http://www.jqueryba.com/3753.html

作者:jQuery吧-Write Less, Do More
注重前端开发
原文地址:很酷的HTML5结合jQuery实现图片滑块特效, 感谢原作者分享。