β

jquery背景颜色悬停渐变特效

jQuery吧-Write Less, Do More 313 阅读

jquery背景颜色悬停渐变特效
jquery背景颜色悬停渐变特效
引入js代码

<script type="text/javascript" src="http://www.jqueryba.com/"images/jquery.color.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {

    // first demo
    $(".first a").hover(function() {
      $(this).animate({
        backgroundColor: "#00aadd"
      },
);
    },
    function() {
      $(this).animate({
        backgroundColor: "#303030"
      },
);
    });

    // second demo
    $(".second a").hover(function() {
      $(this).animate({
        color: "#00eeff"
      },
);
    },
    function() {
      $(this).animate({
        color: "#FFFFFF"
      },
);
    });

    // third demo
    original = $('.third a').css('background-color');
    $('.third a').hover(function() {
      var col = 'rgb(' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ',' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ',' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ')';
      $(this).animate({
        'backgroundColor': col
      },
);
    },
    function() {
      $(this).animate({
        'backgroundColor': original
      },
);
    });

    // fourth demo
    $('.fourth a').hover(function() {
      var col = 'rgb(' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ',' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ',' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ')';
      $(this).animate({
        'backgroundColor': col
      },
);
    },
    function() {
      var col = 'rgb(' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ',' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ',' + (Math.floor(Math.random() * 256)) + ')';
      $(this).animate({
        'backgroundColor': col
      },
);
    });

  });
</script>

jQuery吧整理 http://www.jqueryba.com/3730.html

作者:jQuery吧-Write Less, Do More
注重前端开发
原文地址:jquery背景颜色悬停渐变特效, 感谢原作者分享。