β

Node v0.10.26 (Stable)

Node.js Blog 526 阅读

2014.02.18, Version 0.10.26 (Stable)

Source Code: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/node-v0.10.26.tar.gz

Macintosh Installer (Universal): http://nodejs.org/dist/v0.10.26/node-v0.10.26.pkg

Windows Installer: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/node-v0.10.26-x86.msi

Windows x64 Installer: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/x64/node-v0.10.26-x64.msi

Windows x64 Files: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/x64/

Linux 32-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/node-v0.10.26-linux-x86.tar.gz

Linux 64-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/node-v0.10.26-linux-x64.tar.gz

Solaris 32-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/node-v0.10.26-sunos-x86.tar.gz

Solaris 64-bit Binary: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/node-v0.10.26-sunos-x64.tar.gz

Other release files: http://nodejs.org/dist/v0.10.26/

Website: http://nodejs.org/docs/v0.10.26/

Documentation: http://nodejs.org/docs/v0.10.26/api/

Shasums:

b3ed47c3f68de83685835ed455ed02ec0598 node-v0.10.26-darwin-x64.tar.gz
efdfe5c4f7d8e7443775aa57408eeadd3d4294a2 node-v0.10.26-darwin-x86.tar.gz
d15d39e119bdcf75c6fc222f51ff0630b2611160 node-v0.10.26-linux-x64.tar.gz
b3bebee7f256644266fccce04f54e2825eccbfc0 node-v0.10.26-linux-x86.tar.gz
ba8173fd0f6499800765f4679130465f4584b node-v0.10.26-sunos-x64.tar.gz
e5bf3dae6a0597bb8be029f6f0119bea2f1612f0 node-v0.10.26-sunos-x86.tar.gz
fc37951c7e37a3c78394721887f9b17ac634 node-v0.10.26-x86.msi
ff7512f49bb9f1ec2bc3f974588421305f1e28c7 node-v0.10.26.pkg
ec2dce1794f1ca1c685b56840dd515a271b2 node-v0.10.26.tar.gz
e6714b814d793b0875a7035331806ec1b7 node.exe
a86480a61151535811e262df3792a2fba8bd9040 node.exp
b93834766d19b4b842ddd19234c1f78931c049d9 node.lib
b19628922c8ccf7168c13ece5b38b1d5c8393e41 node.pdb
e112d4059671f6b5c1b56803c4bbb65c890cae49 pkgsrc/nodejs-ia32-0.10.26.tgz
a5eb9fe688332f4d078dae356a77015f9740c35 pkgsrc/nodejs-x64-0.10.26.tgz
a98fb6a3b35cfb6950e49d845613e6d0ad8eda5 x64/node-v0.10.26-x64.msi
dfdccf3ee14adf23d1a4b96889f98d6b9bcc0c59 x64/node.exe
c6f15581d5345209432dda8a28ea7e32592f51b3 x64/node.exp
c8b4c2e9c61dc03fbd25b431b2b699b1507 x64/node.lib
b0ad9d72a8f42d4dd65c529e296077038daa87dc x64/node.pdb
作者:Node.js Blog
The Blog about Node.js
原文地址:Node v0.10.26 (Stable), 感谢原作者分享。

发表评论