β

当使用NSTimer时将不会调用dealloc

肥小强互联网分享 63 阅读
 

viewcontroller加了NSTimer后,dealloc方法不会调用

因为
[NSTimer scheduledTimerWithTimeInterval:.1

target:self

selector:nil

userInfo:nil

repeats:YES];

把self的retainCount加一。

这时候需要在界面不显示的时候调用:
[timer invalidate];
来对计时器进行销毁
 
作者:肥小强互联网分享
技术,产品,互联网大小事,致力开发有趣好玩的APP!
原文地址:当使用NSTimer时将不会调用dealloc, 感谢原作者分享。

发表评论