β

聊聊Dubbo(九):核心源码-服务端启动流程1

Harries Blog™ 315 阅读

Dubbo是 阿里巴巴 开源 的基于Java实现的高性能、透明化的RPC框架。深入了解Dubbo 源码 ,有助于快速定位问题、高效实现自定义拓展。本文以Dubbo 服务端 初始化过程为例,分析Dubbo怎么从 配置 转化成可被调用的服务。

以典型的服务端结合Spring配置为例:

<!-- 提供方应用信息,用于计算依赖关系 --> 
<dubbo:application name="demo-provider"/> 
<!-- 用dubbo协议在20880端口暴露服务 --> 
<dubbo:protocol name="dubbo" port="20880"/> 
<!-- 使用zookeeper注册中心暴露服务地址 --> 
<dubbo:registry address="zookeeper://127.0.0.1:1234" id="registry"/> 
<!-- 默认的服务端配置 --> 
<dubbo:provider registry="registry" retries="0" timeout="5000"/> 
<!-- 和本地bean一样实现服务 --> 
<bean id="demoService" class="com.alibaba.dubbo.demo.provider.DemoServiceImpl"/> 
<!-- 声明需要暴露的服务接口 --> 
<dubbo:service interface="com.alibaba.dubbo.demo.DemoService" ref="demoService"/> 
复制代码

在Dubbo命名 空间 下定义了一系列 XML 节点,如: application
protocol
registry
provider
service
等,Dubbo通过实现Spring提供的 NamespaceHandler
接口,向Spring注册 BeanDefinition
解析 器,使Spring能识别Dubbo命名空间下的节点,并且通过实现 BeanDefinitionParser
接口,使Spring能解析各节点的具体配置。

DubboNamespaceHandler#init() ,源码如下:

public void init() { 
  registerBeanDefinitionParser("application", new DubboBeanDefinitionParser(ApplicationConfig.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("module", new DubboBeanDefinitionParser(ModuleConfig.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("registry", new DubboBeanDefinitionParser(RegistryConfig.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("monitor", new DubboBeanDefinitionParser(MonitorConfig.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("provider", new DubboBeanDefinitionParser(ProviderConfig.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("consumer", new DubboBeanDefinitionParser(ConsumerConfig.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("protocol", new DubboBeanDefinitionParser(ProtocolConfig.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("service", new DubboBeanDefinitionParser(ServiceBean.class, true));
  registerBeanDefinitionParser("reference", new DubboBeanDefinitionParser(ReferenceBean.class, false));
  registerBeanDefinitionParser("annotation", new DubboBeanDefinitionParser(AnnotationBean.class, true));
}
复制代码

由以上代码可以看出, 各个节点最终被转化为各种Bean,配置的各种属性也被转化为Bean的属性
。从Bean的类型可以看出,大部分Bean只用于提供Dubbo的运行 参数 ,只有 ServiceBean
才是本文服务发布分析入口。

备注: DubboNamespaceHandler. java
& DubboBeanDefinitionParser.java
源码分析,请参考 《☆聊聊Dubbo(四):核心源码-切入Spring》
一文。

1 ServiceBean 核心入口

Dubbo服务提供者由 dubbo:service
来定义的,从前面可以看到,Spring把 dubbo:service
解析成一个ServiceBean,ServiceBean实现了 ApplicationListener
InitializingBean
接口,
ServiceBean有个核心方法 export
,在这个方法中初始化服务提供者并且暴露远程服务。这个方法在bean初始化或容器中所有bean刷新完毕时被调用
,根据 provider
的延迟设置决定,如果设置了延迟( delay
属性)则在bean初始化结束之后调用,否则在刷新事件中被调用,
默认会延迟 export
,即在所有bean的刷新结束被调用

com.alibaba.dubbo.config. spring .ServiceBean
类,源码如下:

public class ServiceBean<T> extends ServiceConfig<T> implements InitializingBean, DisposableBean, ApplicationContextAware, ApplicationListener, BeanNameAware { 
  ...
  public void afterPropertiesSet() {}
  ...
  public void onApplicationEvent(ApplicationEvent event) {}
  ...
  public void destroy() {}
}
复制代码

ServiceBean
实现了Spring的 InitializingBean
DisposableBean
ApplicationListener
等接口,实现了 afterPropertiesSet()
destroy()
onApplicationEvent()
等典型方法,这里便是Dubbo和Spring整合的关键, 一般第三方框架基本都是通过这几个接口和Spring整合的

afterPropertiesSet()
主要用来注入各种 ConfigBean
,便于 服务注册 过程中各种参数的获取,注意看最后关于延迟发布的几行代码, 大意是如果不延迟,就立即注册和暴露服务

ServiceBean#afterPropertiesSet(),源码如下:

public void afterPropertiesSet() throws Exception {
    // @ step1
    if (getProvider() == null) { 
      // BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors 究竟做了什么?
      // 返回指定类型和子类型的所有bean,若该bean factory 是一个继承类型的beanFactory,这个方法也会获取祖宗factory中定义的指定类型的bean。
      Map<String, ProviderConfig> providerConfigMap = applicationContext == null ? null : BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(applicationContext, ProviderConfig.class, false, false);
      if (providerConfigMap != null && providerConfigMap.size() > 0) {
        Map<String, ProtocolConfig> protocolConfigMap = applicationContext == null ? null : BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(applicationContext, ProtocolConfig.class, false, false);
        if ((protocolConfigMap == null || protocolConfigMap.size() == 0)
            && providerConfigMap.size() > 1) { // backward compatibility
          List<ProviderConfig> providerConfigs = new ArrayList<ProviderConfig>();
          for (ProviderConfig config : providerConfigMap.values()) {
            if (config.isDefault() != null && config.isDefault()) {
              providerConfigs.add(config);
            }
          }
          if (!providerConfigs.isEmpty()) {
            setProviders(providerConfigs);
          }
        } else {
          ProviderConfig providerConfig = null;
          for (ProviderConfig config : providerConfigMap.values()) {
            if (config.isDefault() == null || config.isDefault()) {
              if (providerConfig != null) {
                throw new IllegalStateException("Duplicate provider configs: " + providerConfig + " and " + config);
              }
              providerConfig = config;
            }
          }
          if (providerConfig != null) {
            setProvider(providerConfig);
          }
        }
      }
    }
    // @ step2
    if (getApplication() == null
        && (getProvider() == null || getProvider().getApplication() == null)) {
      Map<String, ApplicationConfig> applicationConfigMap = applicationContext == null ? null : BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(applicationContext, ApplicationConfig.class, false, false);
      if (applicationConfigMap != null && applicationConfigMap.size() > 0) {
        ApplicationConfig applicationConfig = null;
        for (ApplicationConfig config : applicationConfigMap.values()) {
          if (config.isDefault() == null || config.isDefault()) {
            if (applicationConfig != null) {
              throw new IllegalStateException("Duplicate application configs: " + applicationConfig + " and " + config);
            }
            applicationConfig = config;
          }
        }
        if (applicationConfig != null) {
          setApplication(applicationConfig);
        }
      }
    }
    // @ step3
    if (getModule() == null
        && (getProvider() == null || getProvider().getModule() == null)) {
      Map<String, ModuleConfig> moduleConfigMap = applicationContext == null ? null : BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(applicationContext, ModuleConfig.class, false, false);
      if (moduleConfigMap != null && moduleConfigMap.size() > 0) {
        ModuleConfig moduleConfig = null;
        for (ModuleConfig config : moduleConfigMap.values()) {
          if (config.isDefault() == null || config.isDefault()) {
            if (moduleConfig != null) {
              throw new IllegalStateException("Duplicate module configs: " + moduleConfig + " and " + config);
            }
            moduleConfig = config;
          }
        }
        if (moduleConfig != null) {
          setModule(moduleConfig);
        }
      }
    }
    // @ step4
    if ((getRegistries() == null || getRegistries().isEmpty())
        && (getProvider() == null || getProvider().getRegistries() == null || getProvider().getRegistries().isEmpty())
        && (getApplication() == null || getApplication().getRegistries() == null || getApplication().getRegistries().isEmpty())) {
      Map<String, RegistryConfig> registryConfigMap = applicationContext == null ? null : BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(applicationContext, RegistryConfig.class, false, false);
      if (registryConfigMap != null && registryConfigMap.size() > 0) {
        List<RegistryConfig> registryConfigs = new ArrayList<RegistryConfig>();
        for (RegistryConfig config : registryConfigMap.values()) {
          if (config.isDefault() == null || config.isDefault()) {
            registryConfigs.add(config);
          }
        }
        if (!registryConfigs.isEmpty()) {
          super.setRegistries(registryConfigs);
        }
      }
    }
    // @ step5
    if (getMonitor() == null
        && (getProvider() == null || getProvider().getMonitor() == null)
        && (getApplication() == null || getApplication().getMonitor() == null)) {
      Map<String, MonitorConfig> monitorConfigMap = applicationContext == null ? null : BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(applicationContext, MonitorConfig.class, false, false);
      if (monitorConfigMap != null && monitorConfigMap.size() > 0) {
        MonitorConfig monitorConfig = null;
        for (MonitorConfig config : monitorConfigMap.values()) {
          if (config.isDefault() == null || config.isDefault()) {
            if (monitorConfig != null) {
              throw new IllegalStateException("Duplicate monitor configs: " + monitorConfig + " and " + config);
            }
            monitorConfig = config;
          }
        }
        if (monitorConfig != null) {
          setMonitor(monitorConfig);
        }
      }
    }
    // @ step6
    if ((getProtocols() == null || getProtocols().isEmpty())
        && (getProvider() == null || getProvider().getProtocols() == null || getProvider().getProtocols().isEmpty())) {
      Map<String, ProtocolConfig> protocolConfigMap = applicationContext == null ? null : BeanFactoryUtils.beansOfTypeIncludingAncestors(applicationContext, ProtocolConfig.class, false, false);
      if (protocolConfigMap != null && protocolConfigMap.size() > 0) {
        List<ProtocolConfig> protocolConfigs = new ArrayList<ProtocolConfig>();
        for (ProtocolConfig config : protocolConfigMap.values()) {
          if (config.isDefault() == null || config.isDefault()) {
            protocolConfigs.add(config);
          }
        }
        if (!protocolConfigs.isEmpty()) {
          super.setProtocols(protocolConfigs);
        }
      }
    }
    // @ step7
    if (getPath() == null || getPath().length() == 0) {
      if (beanName != null && beanName.length() > 0
          && getInterface() != null && getInterface().length() > 0
          && beanName.startsWith(getInterface())) {
        setPath(beanName);
      }
    }
    // @ step8
    if (!isDelay()) {
      export();
    }
  }
复制代码

Step1:如果 provider
为空,说明 dubbo:service
标签未设置 provider
属性,则尝试从 BeanFactory
中查询 dubbo:provider
实例 ,如果存在一个 dubbo:provider
标签,则取该实例,如果存在多个 dubbo:provider
配置则 provider
属性不能为空,否则抛出异常:“Duplicate provider configs”。

Step2:如果 application
为空,说明 dubbo:service
标签未设置 application
属性,则尝试从 BeanFactory
中查询 dubbo:application
实例,如果存在一个 dubbo:application
标签,则取该实例,如果存在多个 dubbo:application
配置,则抛出异常:“Duplicate application configs”。

Step3:如果 module
为空,说明 dubbo:service
标签未设置 module
属性,则尝试从 BeanFactory
中查询 dubbo:module
实例,如果存在一个 dubbo:module
标签,则取该实例,如果存在多个 dubbo:module
,则抛出异常:“Duplicate module configs”。

Step4:(逻辑同上)尝试从 BeanFactory
中加载所有的注册中心,注意 ServiceBean
List registries
属性,为注册中心集合。

Step5:(逻辑同上)尝试从 BeanFacotry
中加载一个监控中心,填充 ServiceBean
MonitorConfig monitor
属性,如果存在多个 dubbo:monitor
配置,则抛出”Duplicate monitor configs: “。

Step6:(逻辑同上)尝试从 BeanFactory
中加载所有的协议,注意: ServiceBean
List protocols
是一个集合,也即一个服务可以通过多种协议暴露给消费者。

Step7:(逻辑同上)设置 ServiceBean
path
属性, path
属性存放的是 dubbo:service
beanName
(dubbo:service id)。

Step8:如果为启用延迟暴露机制,则调用 export
暴露服务。首先看一下 isDelay
的实现,然后重点分析 export
的实现原理(服务暴露的整个实现原理)。

ServiceBean#isDelay(),源码如下:

private boolean isDelay() {
    Integer delay = getDelay();
    ProviderConfig provider = getProvider();
    if (delay == null && provider != null) {
      delay = provider.getDelay();
    }
    return supportedApplicationListener && (delay == null || delay == -1);
  }
复制代码

先从 ServiceConfig
获取 delay
属性,如果为 null
,则获取 ProviderConfig
delay
属性,
最后如果还是 null
或配置为 -1
表示延迟暴露服务

。可见Dubbo获取运行参数的层级,便于更精确化的配置各种参数。

通过 supportedApplicationListener
可以猜到服务延迟暴露是通过Spring容器的 监听器 触发的 。个人更倾向于明确设置 delay=-1
或者所有层级都不配置, 因为如果提早暴露服务,此时其他的Spring bean可能还未初始化完成
,而暴露出去的服务大部分情况下依赖于Spring的其他bean来实现业务功能, 如果提早接收到客户端的请求,难免会出现各种异常

ServiceBean#onApplicationEvent(),源码如下:

@Override
  public void onApplicationEvent(ContextRefreshedEvent event) {
    if (isDelay() && !isExported() && !isUnexported()) {
      if (logger.isInfoEnabled()) {
        logger.info("The service ready on spring started. service: " + getInterface());
      }
      export();
    }
  }
复制代码

如果有设置 dubbo:service
dubbo:provider
的属性 delay
,或配置 delay
-1
,都表示启用延迟机制,单位为毫秒,设置为 -1
表示等到Spring容器初始化后再暴露服务

从这里也可以看出,Dubbo暴露服务的处理入口为:
ServiceBean#export --> ServiceConfig#export

2 ServiceConfig 暴露服务

从前一节代码分析可知,最后一步是调用 ServiceBean
的父类 ServiceConfig#export
方法暴露服务。

2.1 第一步:ServiceConfig#export 暴露服务

调用链:ServiceBean#afterPropertiesSet –> ServiceConfig#export

public synchronized void export() {
    if (provider != null) {
      if (export == null) {
        export = provider.getExport();
      }
      if (delay == null) {
        delay = provider.getDelay();
      }
    }
    if (export != null && !export) {  // @ step1
      return;
    }

    if (delay != null && delay > 0) {  // @ step2
      delayExportExecutor.schedule(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          doExport();
        }
      }, delay, TimeUnit.MILLISECONDS);
    } else {
      doExport();  // @ step3
    }
  }
复制代码

Step1:判断是否暴露服务,由 dubbo:service export=“true|false”
来指定。

Step2:如果启用了 delay
机制,如果 delay
大于0,表示延迟多少毫秒后暴露服务,使用 ScheduledExecutorService
延迟调度,最终调用 doExport
方法。

Step3:执行具体的暴露逻辑 doExport
,需要大家留意: delay=-1
的处理逻辑( 基于Spring事件机制触发
)。

2.2 第二步:ServiceConfig#doExport 暴露服务

调用链:ServiceBean#afterPropertiesSet –> ServiceConfig#export –> ServiceConfig#doExport

protected synchronized void doExport() {
    if (unexported) {
      throw new IllegalStateException("Already unexported!");
    }
    if (exported) {
      return;
    }
    exported = true;
    if (interfaceName == null || interfaceName.length() == 0) {
      throw new IllegalStateException("<dubbo:service interface=/"/" /> interface not allow null!");
    }
    checkDefault(); // @ step1
    if (provider != null) {
      if (application == null) {
        application = provider.getApplication();
      }
      if (module == null) {
        module = provider.getModule();
      }
      if (registries == null) {
        registries = provider.getRegistries();
      }
      if (monitor == null) {
        monitor = provider.getMonitor();
      }
      if (protocols == null) {
        protocols = provider.getProtocols();
      }
    }
    if (module != null) {
      if (registries == null) {
        registries = module.getRegistries();
      }
      if (monitor == null) {
        monitor = module.getMonitor();
      }
    }
    if (application != null) {
      if (registries == null) {
        registries = application.getRegistries();
      }
      if (monitor == null) {
        monitor = application.getMonitor();
      }
    }
    if (ref instanceof GenericService) { // @ step2
      interfaceClass = GenericService.class;
      if (StringUtils.isEmpty(generic)) {
        generic = Boolean.TRUE.toString();
      }
    } else {
      try {
        interfaceClass = Class.forName(interfaceName, true, Thread.currentThread()
            .getContextClassLoader());
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        throw new IllegalStateException(e.getMessage(), e);
      }
      checkInterfaceAndMethods(interfaceClass, methods);
      checkRef();
      generic = Boolean.FALSE.toString();
    }
    if (local != null) { // @ step3
      if ("true".equals(local)) {
        local = interfaceName + "Local";
      }
      Class<?> localClass;
      try {
        localClass = ClassHelper.forNameWithThreadContextClassLoader(local);
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        throw new IllegalStateException(e.getMessage(), e);
      }
      if (!interfaceClass.isAssignableFrom(localClass)) {
        throw new IllegalStateException("The local implementation class " + localClass.getName() + " not implement interface " + interfaceName);
      }
    }
    if (stub != null) { // @ step4
      if ("true".equals(stub)) {
        stub = interfaceName + "Stub";
      }
      Class<?> stubClass;
      try {
        stubClass = ClassHelper.forNameWithThreadContextClassLoader(stub);
      } catch (ClassNotFoundException e) {
        throw new IllegalStateException(e.getMessage(), e);
      }
      if (!interfaceClass.isAssignableFrom(stubClass)) {
        throw new IllegalStateException("The stub implementation class " + stubClass.getName() + " not implement interface " + interfaceName);
      }
    }
    checkApplication(); // @ step5
    checkRegistry();
    checkProtocol();
    appendProperties(this);

    checkStubAndMock(interfaceClass); // @ step6
    if (path == null || path.length() == 0) {
      path = interfaceName;
    }
    doExportUrls(); // @ step7

    ProviderModel providerModel = new ProviderModel(getUniqueServiceName(), ref, interfaceClass); // @ step8
    ApplicationModel.initProviderModel(getUniqueServiceName(), providerModel);
  }

  private void checkDefault() { // @ step1
    if (provider == null) {
      provider = new ProviderConfig();
    }
    appendProperties(provider);
  }
复制代码

Step1:如果 dubbo:servce
标签也就是 ServiceBean
provider
属性为空,调用 appendProperties
方法,填充默认属性,其具体加载顺序:

. 从系统属性加载对应参数值,参数键:dubbo.provider.属性名,System.getProperty。 
. 从属性配置文件加载对应参数值,可通过系统属性指定属性配置文件: dubbo.properties.file,如果该值未配置,则默认取 dubbo.properties 属性配置文件。
复制代码

Step2:校验 ref
interface
属性。如果 ref
GenericService
,则为Dubbo的泛化实现,然后验证 interface
接口与 ref
引用的类型是否一致。

Step3: dubbo:service
local机制,已经废弃,被 stub
属性所替换。

Step4:处理本地存根 Stub

Step5:校验 ServiceBean
application
registry
protocol
是否为空,并从系统属性(优先)、资源文件中填充其属性。系统属性、资源文件属性的配置如下:

application dubbo.application.属性名,例如 dubbo.application.name 

registry dubbo.registry.属性名,例如 dubbo.registry.address 

protocol dubbo.protocol.属性名,例如 dubbo.protocol.port 

service dubbo.service.属性名,例如 dubbo.service.stub
复制代码

Step6:校验 stub
mock
类的合理性,是否是 interface
的实现类。

Step7:执行 doExportUrls()
方法暴露服务,接下来会重点分析该方法。

Step8:将服务提供者信息注册到 ApplicationModel
实例中。

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:聊聊Dubbo(九):核心源码-服务端启动流程1, 感谢原作者分享。