β

安装polipo http代理服务器

Lok 102 阅读

安装polipo

sudo apt-get install polipo
 
sudo vim /etc/polipo/config

配置polipo

/etc/polipo/config

logSyslog = true
logFile = /var/log/polipo/polipo.log
 
socksParentProxy = "192.168.100.114:1080"
socksProxyType = socks5
logLevel = 99

重启polipo

sudo systemctl status polipo
sudo systemctl restart polipo

配置终端走代理

export https_proxy=http://127.0.0.1:8123
export http_proxy=http://127.0.0.1:8123
作者:Lok
just another technical log.
原文地址:安装polipo http代理服务器, 感谢原作者分享。

评论

  • Thanks for sharing https://www.adlist24.com/category/bodyrubs

    回复   |   lilanlan 发表于 2018-12-01 12:56:47
  • Thanks for sharing <a href=https://www.adlist24.com/category/bodyrubs> body rubs</a>

    回复   |   lilanlan 发表于 2018-12-01 12:59:14