β

奋战生活(一)

Er... 87 阅读

当现在睡眼朦松的时候,我才意识到最近已经好久没好好的休息了。我不清楚是哪个早上4点没有醒来,是哪个夜晚在12点之前入眠,如果按照这样的计算,。。。我不是每天就睡不到4个小时!!!真的好困阿。。。现在我最想做的事情就是好好睡上一觉,什么事情都不想,做个好梦。可是潜意识告诉我不能那样做,因为我还有很多事情没有完成。现在才领悟到什么事情都应该提前有个详细的规划,如果让其自由发展,结果可能是难以控制的。就好比熵值一样,不人为的去控制,只会越来越大。

不过好在有一点,这几天辛苦研读paper和熬夜敲代码,终于有了一丝的回报,大致的transfer learning算法已经实现了,剩下的就是调试工作了。在经过了一番龙争虎斗之后,有一部分已经被解决,不过离最终的结果好像还有一定的差距,唉,debug什么的最讨厌了。就拿今天的一个实例来说吧,程序员最讨厌的就是细节了,错把j写成了i,让我付出了接近一个小时的时间,各种跟踪定位,当揪出bug的时候,我都无奈的笑了,这种事情是要靠人品的,求不来的。。。不过好在解决了,还是要小小的欢喜一下的。。。

顺便小小的抱怨一下,图书馆的网速真的很让人蛋疼唉,VPN肯定是没希望连上了,文章是无法上传了,域名阿,我一定要重新搞一个。。。等回宿舍了,再把代码贴上,希望能对那些做transfer learning的人有所tips吧,呵呵,那样也不枉费我含辛茹苦的代码阿 ^o^


'''Here what I want to do is to realize the algorithm of the 
transfer learning which was designed for the cross-domain collaborative filtering
for sparsity reduction'''
 
from random import *
from math import sqrt
 
#basic function
 
#initialize a matrix that each row has only a nonnegative integer 
#and the others are all 0
def _matrix_init(row, column):
  matrix = []
  for i in range(0, row):
    matrix.append([])
    for j in range(0, column):
      matrix[i].append(0)
  return matrix
 
def _matrix_init_para(row, column, para):
   matrix = []
   for i in range(0, row):
     matrix.append([])
     for j in range(0, column):
       matrix[i].append(para)
   return matrix
 
def _init(row, column):
  matrix = _matrix_init(row, column)
  for k in range(0, row):
    location = randrange(0, column)
    num = randrange(1, 100)
    matrix[k][location] = num
  return matrix
 
def _init_binary(row, column):
  matrix = _matrix_init(row, column)
  for k in range(0, row):
    location = randrange(0, column)
    matrix[k][location] = 1
  return matrix
 
def _multiplication(U, V):
  n = len(U)
  m = len(U[0])
  k = len(V[0])
  result = _matrix_init(n, k)
  for i in range(0, n):
    for j in range(0, k):
      sum = 0
      for p in range(0, m):
        sum += U[i][p] * V[p][j]
      result[i][j] = sum
  return result
 
def _transpose(U):
  n = len(U)
  m = len(U[0])
  V = _matrix_init(m, n)
  for i in range(0, m):
    for j in range(0, n):
      V[i][j] = U[j][i]
  return V
 
#codebook construction
 
#what one iterative round does is to update the U, V and S that meet the needs 
#U[n][k], V[m][l], S[k][l], X[n][m]
def _update(U, V, S, X):
  n = len(U)
  k = len(U[0])
  m = len(V)
  l = len(V[0])
  k = len(S)
  uA = _multiplication(_multiplication(X, V), _transpose(S))
  uB = _multiplication(_multiplication(_multiplication
       (_multiplication(U, _transpose(U)), X), V), _transpose(S))
  vA = _multiplication(_multiplication(_transpose(X), U), S)
  vB = _multiplication(_multiplication(_multiplication
      (_multiplication(V, _transpose(V)), _transpose(X)), U), S)
  sA = _multiplication(_multiplication(_transpose(U), X), V)
  sB = _multiplication(_multiplication(_multiplication
      (_multiplication(_transpose(U), U), S), _transpose(V)), V)
  for ui in range(0, n):
    for uj in range(0, k):
      if uB[ui][uj] != 0:
        U[ui][uj] = U[ui][uj] * sqrt(float(uA[ui][uj])/(uB[ui][uj])) 
      else:
        U[ui][uj] = 0
  for vi in range(0, m):
    for vj in range(0, l):
      if vB[vi][vj] != 0:
        V[vi][vj] = V[vi][vj] * sqrt(float(vA[vi][vj])/(vB[vi][vj]))
      else:
        V[vi][vj] = 0
  for si in range(0, k):
    for sj in range(0, l):
      if sB[si][sj] != 0:
        S[si][sj] = S[si][sj] * sqrt(float(sA[si][sj])/(sB[si][sj]))
      else:
        S[si][sj] = 0
  result = []
  result.append(U)
  result.append(V)
  result.append(S)
  return result
 
def _iteration(U, V, S, X):
  para = _update(U, V, S, X)
  #just take a 20th-iterative round, or you can make a if-ondition 
  #that see wether U, V and S meet the needs
  #there is a dault here
  for i in range(0, 100):
    para = _update(para[0], para[1], para[2], X)
  return para
 
def _auxiliary(U):
  n = len(U)
  k = len(U[0])
  for i in range(0, n):
    for j in range(0, k):
      if U[i][j] != 0:
        U[i][j] = 1
  return U
 
#the main function of codebook construction
def _codebook(U, V, X):
  n = len(X)
  m = len(X[0])
  k = len(U[0])
  l = len(V[0])
  B = _multiplication(_multiplication(_transpose(U), X), V)
  One = _matrix_init_para(n, m, 1)
  C = _multiplication(_multiplication(_transpose(U), One), V)
  for i in range(0, k):
    for j in range(0, l):
      if C[i][j] != 0:
        B[i][j] = B[i][j]/C[i][j]
      else:
        B[i][j] = 0
  return B
 
#the main port of the codebook construction
def codebookconstruction(X, k ,l):
  n = len(X)
  m = len(X[0])
  U = _init(n, k)
  V = _init(m, l)
  S = _init(k, l)
  result = _iteration(U, V, S, X)
  Uaux = _auxiliary(result[0])
  Vaux = _auxiliary(result[1])
  print Uaux
  print Vaux
  codebook = _codebook(Uaux, Vaux, X)
  return codebook
 
 
#codebook transfer
 
def _findrowmin(X, B, V, wi):
  q = len(X[0])
  k = len(B)
  matrix1 = _multiplication(B, _transpose(V))
  matrix2 = _matrix_init(1, q)
  flag = 0 
  min = 0
  for j in range(0, k):
    for i in range(0, q):
      matrix2[0][i] = X[wi][i] - matrix1[j][i]
    data = _weightednorm(matrix2)
    if j == 0:
      min = data
    elif min > data:
      flag = j
      min = data
  return flag
 
def _findcolumnmin(X, B, U, wi):
  p = len(X)
  l = len(B[0])
  matrix1 = _multiplication(U, B)
  matrix2 = _matrix_init(p, 1)
  flag = 0
  min = 0
  for j in range(0, l):
    for i in range(0, p):
      matrix2[i][0] = X[i][wi] - matrix1[i][j]
    data = _weightednorm(matrix2)
    if j == 0:
      min = data
    elif min > data:
      flag = j
      min = data
  return flag
 
def _weightednorm(U):
  n = len(U)
  m = len(U[0])
  sum = 0
  for i in range(0, n):
    for j in range(0, m):
      sum += (U[i][j]) * (U[i][j])
  return sum
 
def _target(U, ui, uj):
  m = len(U[0])
  for j in range(0, m):
    if j == uj:
      U[ui][j] = 1
    else:
      U[ui][j] = 0
  return U
 
def _weightingmatrix(U):
  n = len(U)
  m = len(U[0])
  W = _matrix_init(n, m)
  for i in range(0, n):
    for j in range(0, m):
      if U[i][j] != 0:
        W[i][j] = 1
  return W
 
def _targetmatrix(X, W, U, V, B):
  p = len(X)
  q = len(X[0])
  matrix = _multiplication(_multiplication(U, B), _transpose(V))
  print matrix
  for i in range(0, p):
    for j in range(0, q):
      if W[i][j] == 0:
        X[i][j] = matrix[i][j]
  return X
 
#the main port of codebook transfer
def codebooktransfer(X, B):
  p = len(X)
  q = len(X[0])
  k = len(B)
  l = len(B[0])
  V = _init_binary(q, l)
  U = _matrix_init(p, k)
  #10 iterative rounds
  for t in range(0, 20):
    for i in range(0, p):
      pi = _findrowmin(X, B, V, i)
      U = _target(U, i, pi)
    for j in range(0, q):
      pj = _findcolumnmin(X, B, U, j)
      V = _target(V, j, pj)
  print U
  print V
  W = _weightingmatrix(X)
  X = _targetmatrix(X, W, U, V, B)
  return X
 
#just for some tests
if __name__ == '__main__':
  a=_init(2,3)
  b=_init(3,4)
  c=_multiplication(a, b)
  d=_transpose(a)
  print a
  print b
  e=_update(a, b, b, a)
  print a
  print b
  print e
作者:Er...
Time is to be forgotten, and we are always familiar.
原文地址:奋战生活(一), 感谢原作者分享。