β

mintty的Cmake配置

开心&努力 51 阅读
C++

cmake_minimum_required(VERSION 3.12)
project(src C)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -std=gnu99 -include std.h -Wall -Wextra -Wundef -Werror -mtune=atom -g -O0 -fstack-check")
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -static-libgcc -MMD -MP")  

#当使用add_definitions设置时,res.rc文件是无法编译通过的,要使用CMAKE_C_FLAGS。
#add_definitions(-static-libgcc -MMD -MP -std=gnu99 -include std.h -Wall -Wextra -Wundef -Werror -mtune=atom -g -O0 -fstack-check)
message("CMAKE_C_COMPILER=${CMAKE_C_COMPILER}")
message("CMAKE_RC_COMPILER=${CMAKE_RC_COMPILER}")

include_directories(.)

link_directories(/usr/lib/w32api)

add_executable(mintty WIN32
    appinfo.h
    base64.c
    base64.h
    charset.c
    charset.h
    child.c
    child.h
    config.c
    config.h
    ctrls.c
    ctrls.h
    jumplist.c
    jumplist.h
    mcwidth.c
    minibidi.c
    minibidi.h
    print.h
    printers.c
    res.h
    sixel.c
    sixel.h
    sixel_hls.c
    sixel_hls.h
    std.c
    std.h
    term.c
    term.h
    termclip.c
    termline.c
    termmouse.c
    termout.c
    termpriv.h
    textprint.c
    win.h
    winclip.c
    winctrls.c
    winctrls.h
    windialog.c
    winids.h
    winimg.c
    winimg.h
    wininput.c
    winmain.c
    winpriv.h
    winsearch.c
    winsearch.h
    wintext.c
    wintip.c
    res.rc)

target_link_libraries(mintty libusp10.a libgdiplus.a libcomctl32.a libimm32.a libwinmm.a libwinspool.a libole32.a libuuid.a)
C++
作者:开心&努力
心路:人生的质量源自于精神的“法喜充满”
原文地址:mintty的Cmake配置, 感谢原作者分享。