β

numpy log

Waiting For You 208 阅读

1.以10为底的对数

print(np.log10(100))

2.以2为底的对数

print(np.log2(4))

3.以自然对数为底的对数

print(np.log(np.e))

4. 以n为底的对数

print(np.log(9) / np.log(3))

http://www.waitingfy.com/archives/5074

作者:Waiting For You
记录一些关于android,cocos2d-x,objective-c,mfc,directX,c++,数学的东西
原文地址:numpy log, 感谢原作者分享。

发表评论