β

来啊踩fastjson打印入参导致业务跑偏的坑

Harries Blog™ 146 阅读

线上 代码 对日志的记录,重要性自不必说。但是怎样记录日志也是有讲究的!

日志可以直接在每个方法中进行日志记录,优点是想怎么记就怎么记,缺点是记日志的代码可能会超过你的业务代码,可读性急剧下降,这也是日志框架蓬勃发展的源头。

日志也可以通过非业务代码侵入的形式进行记录,具体来说就是合作切面(aop)进行日志记录,好处自然是让业务更纯洁,缺点是运行性能会受到影响。

当然了,前面这些都不是本文的主题。本文的主题是,当你用切面进行日志记录时,然后fast json 是如何把你的业务代码给干掉的。

JsonObject.toJsonString(pj.getArgs()); 这是一个对入参的一个简单打印,至于使用fast js on的原因,自然是因为其输出字符的易读性。args是一个数组。那么这里会有什么问题?普通的 参数 自然是没有问题了。问题在于,fastjson转换对象为字符串时,报错了。为什么会这样?

注: 本文 bug 所现问题入参类型示例为:


public Object doSth(@RequestBody InBean in, HttpServletRequest request) {
   // do sth...
}

切面报错为:


public Object deal(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
   String argsStr = JSONObject.toJSONString(pjp.getArgs());
   logger.info("入参:{}", argsStr);
}

解析 下fastjson 源码 过程:

初步进入源码:


// 直接调用json化方法
  public static String toJSONString(Object object) {
    return toJSONString(object, emptyFilters);
  }
  
// 转到复杂参数的调用
  public static String toJSONString(Object object, SerializeFilter[] filters, SerializerFeature... features) {
    return toJSONString(object, SerializeConfig.globalInstance, filters, null, DEFAULT_GENERATE_FEATURE, features);
  }
  
// 最终转换方法,1. 获取writer; 2. 处理filter; 3. 将数据定稿writer缓冲; 4. 返回缓冲数据给调用方
  public static String toJSONString(Object object, // 
                   SerializeConfig config, // 
                   SerializeFilter[] filters, // 
                   String dateFormat, //
                   int defaultFeatures, // 
                   SerializerFeature... features) {
    SerializeWriter out = new SerializeWriter(null, defaultFeatures, features);

    try {
      JSONSerializer serializer = new JSONSerializer(out, config);
      
      if (dateFormat != null && dateFormat.length() != 0) {
        serializer.setDateFormat(dateFormat);
        serializer.config(SerializerFeature.WriteDateUseDateFormat, true);
      }

      if (filters != null) {
        for (SerializeFilter filter : filters) {
          serializer.addFilter(filter);
        }
      }

      serializer.write(object);    // 最核心方法

      return out.toString();
    } finally {
      out.close();
    }
  }

深入内部调用,追根究底:


  
// 写方法的进一步操作
  public final void write(Object object) {
    if (object == null) {
      out.writeNull();
      return;
    }

    Class<?> clazz = object.getClass();
    ObjectSerializer writer = getObjectWriter(clazz);  // 关键,返回各种对应的序列化器, 如 ObjectArrayCodec

    try {
      writer.write(this, object, null, null, 0);    // 调用对应的序列化器进行处理
    } catch (IOException e) {
      throw new JSONException(e.getMessage(), e);
    }
  }

// 追踪到在运行write方法时出的问题 ObjectArrayCodec
  public final void write(JSONSerializer serializer, Object object, Object fieldName, Type fieldType, int features)
                                                    throws IOException {
    SerializeWriter out = serializer.out;

    Object[] array = (Object[]) object;

    if (object == null) {
      out.writeNull(SerializerFeature.WriteNullListAsEmpty);
      return;
    }

    int size = array.length;

    int end = size - 1;

    if (end == -1) {
      out.append("[]");
      return;
    }

    SerialContext context = serializer.context;
    serializer.setContext(context, object, fieldName, 0);

    try {
      Class<?> preClazz = null;
      ObjectSerializer preWriter = null;
      out.append('[');

      if (out.isEnabled(SerializerFeature.PrettyFormat)) {
        serializer.incrementIndent();
        serializer.println();
        for (int i = 0; i < size; ++i) {
          if (i != 0) {
            out.write(',');
            serializer.println();
          }
          serializer.write(array[i]);
        }
        serializer.decrementIdent();
        serializer.println();
        out.write(']');
        return;
      }

      for (int i = 0; i < end; ++i) {
        Object item = array[i];

        if (item == null) {
          out.append("null,");
        } else {
          if (serializer.containsReference(item)) {
            serializer.writeReference(item);
          } else {
            Class<?> clazz = item.getClass();

            if (clazz == preClazz) {
              preWriter.write(serializer, item, null, null, 0);
            } else {
              preClazz = clazz;
              preWriter = serializer.getObjectWriter(clazz);

              preWriter.write(serializer, item, null, null, 0);
            }
          }
          out.append(',');
        }
      }

      // 最后一个数组需要单独处理
      Object item = array[end];

      if (item == null) {
        out.append("null]");
      } else {
        if (serializer.containsReference(item)) {
          serializer.writeReference(item);
        } else {
          serializer.writeWithFieldName(item, end);
        }
        out.append(']');
      }
    } finally {
      serializer.context = context;
    }
  }

找到最后个出现问题的地方,发现再往下无法再跟踪:


// 最终报错是在这里
  public final void writeWithFieldName(Object object, Object fieldName, Type fieldType, int fieldFeatures) {
    try {
      if (object == null) {
        out.writeNull();
        return;
      }

      Class<?> clazz = object.getClass();

      ObjectSerializer writer = getObjectWriter(clazz);    // ASMSerializer_2_RequestFacade 

      writer.write(this, object, fieldName, fieldType, fieldFeatures);  // 此处使用asm语言写的代码,无法debug, 但是会抛出 IllegalStateException 
    } catch (IOException e) {
      throw new JSONException(e.getMessage(), e);
    }
  }

检查最后一次出现的问题,搜索出现的标记,找到动态生成asm代码的文件:  
// 动态生成代码 ASMSerializer_2_RequestFacade
  public JavaBeanSerializer createJavaBeanSerializer(SerializeBeanInfo beanInfo) throws Exception {
    Class<?> clazz = beanInfo.beanType;
    if (clazz.isPrimitive()) {
      throw new JSONException("unsupportd class " + clazz.getName());
    }

    JSONType jsonType = clazz.getAnnotation(JSONType.class);

    FieldInfo[] unsortedGetters = beanInfo.fields;;

    for (FieldInfo fieldInfo : unsortedGetters) {
      if (fieldInfo.field == null //
        && fieldInfo.method != null //
        && fieldInfo.method.getDeclaringClass().isInterface()) {
        return new JavaBeanSerializer(clazz);
      }
    }

    FieldInfo[] getters = beanInfo.sortedFields;

    boolean nativeSorted = beanInfo.sortedFields == beanInfo.fields;

    if (getters.length > 256) {
      return new JavaBeanSerializer(clazz);
    }

    for (FieldInfo getter : getters) {
      if (!ASMUtils.checkName(getter.getMember().getName())) {
        return new JavaBeanSerializer(clazz);
      }
    }

    String className = "ASMSerializer_" + seed.incrementAndGet() + "_" + clazz.getSimpleName();
    String packageName = ASMSerializerFactory.class.getPackage().getName();
    String classNameType = packageName.replace('.', '/') + "/" + className;
    String classNameFull = packageName + "." + className;

    ClassWriter cw = new ClassWriter();
    cw.visit(V1_5 //
         , ACC_PUBLIC + ACC_SUPER //
         , classNameType //
         , JavaBeanSerializer //
         , new String[] { ObjectSerializer } //
    );

    for (FieldInfo fieldInfo : getters) {
      if (fieldInfo.fieldClass.isPrimitive() //
        //|| fieldInfo.fieldClass.isEnum() //
        || fieldInfo.fieldClass == String.class) {
        continue;
      }

      new FieldWriter(cw, ACC_PUBLIC, fieldInfo.name + "_asm_fieldType", "Ljava/lang/reflect/Type;") //
                                                      .visitEnd();

      if (List.class.isAssignableFrom(fieldInfo.fieldClass)) {
        new FieldWriter(cw, ACC_PUBLIC, fieldInfo.name + "_asm_list_item_ser_",
                ObjectSerializer_desc) //
                            .visitEnd();
      }

      new FieldWriter(cw, ACC_PUBLIC, fieldInfo.name + "_asm_ser_", ObjectSerializer_desc) //
                                                    .visitEnd();
    }

    MethodVisitor mw = new MethodWriter(cw, ACC_PUBLIC, "<init>", "(" + desc(SerializeBeanInfo.class) + ")V", null, null);
    mw.visitVarInsn(ALOAD, 0);
    mw.visitVarInsn(ALOAD, 1);
    mw.visitMethodInsn(INVOKESPECIAL, JavaBeanSerializer, "<init>", "(" + desc(SerializeBeanInfo.class) + ")V");

    // init _asm_fieldType
    for (int i = 0; i < getters.length; ++i) {
      FieldInfo fieldInfo = getters[i];
      if (fieldInfo.fieldClass.isPrimitive() //
//        || fieldInfo.fieldClass.isEnum() //
        || fieldInfo.fieldClass == String.class) {
        continue;
      }

      mw.visitVarInsn(ALOAD, 0);

      if (fieldInfo.method != null) {
        mw.visitLdcInsn(com.alibaba.fastjson.asm.Type.getType(desc(fieldInfo.declaringClass)));
        mw.visitLdcInsn(fieldInfo.method.getName());
        mw.visitMethodInsn(INVOKESTATIC, type(ASMUtils.class), "getMethodType",
                  "(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/reflect/Type;");

      } else {
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 0);
        mw.visitLdcInsn(i);
        mw.visitMethodInsn(INVOKESPECIAL, JavaBeanSerializer, "getFieldType", "(I)Ljava/lang/reflect/Type;");
      }

      mw.visitFieldInsn(PUTFIELD, classNameType, fieldInfo.name + "_asm_fieldType", "Ljava/lang/reflect/Type;");
    }

    mw.visitInsn(RETURN);
    mw.visitMaxs(4, 4);
    mw.visitEnd();

    boolean DisableCircularReferenceDetect = false;
    if (jsonType != null) {
      for (SerializerFeature featrues : jsonType.serialzeFeatures()) {
        if (featrues == SerializerFeature.DisableCircularReferenceDetect) {
          DisableCircularReferenceDetect = true;
          break;
        }
      }
    }

    // 0 write
    // 1 writeNormal
    // 2 writeNonContext
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
      String methodName;
      boolean nonContext = DisableCircularReferenceDetect;
      boolean writeDirect = false;
      if (i == 0) {
        methodName = "write";
        writeDirect = true;
      } else if (i == 1) {
        methodName = "writeNormal";
      } else {
        writeDirect = true;
        nonContext = true;
        methodName = "writeDirectNonContext";
      }

      Context context = new Context(getters, beanInfo, classNameType, writeDirect,
                     nonContext);

      mw = new MethodWriter(cw, //
                 ACC_PUBLIC, //
                 methodName, //
                 "(L" + JSONSerializer
                       + ";Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/reflect/Type;I)V", //
                 null, //
                 new String[] { "java/io/IOException" } //
      );

      mw.visitVarInsn(ALOAD, Context.serializer);
      mw.visitFieldInsn(GETFIELD, JSONSerializer, "out", SerializeWriter_desc);
      mw.visitVarInsn(ASTORE, context.var("out"));

      if ((!nativeSorted) //
        && !context.writeDirect) {

        if (jsonType == null || jsonType.alphabetic()) {
          Label _else = new Label();

          mw.visitVarInsn(ALOAD, context.var("out"));
          mw.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, SerializeWriter, "isSortField", "()Z");

          mw.visitJumpInsn(IFNE, _else);
          mw.visitVarInsn(ALOAD, 0);
          mw.visitVarInsn(ALOAD, 1);
          mw.visitVarInsn(ALOAD, 2);
          mw.visitVarInsn(ALOAD, 3);
          mw.visitVarInsn(ALOAD, 4);
          mw.visitVarInsn(ILOAD, 5);
          mw.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, classNameType,
                    "writeUnsorted", "(L" + JSONSerializer
                            + ";Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/reflect/Type;I)V");
          mw.visitInsn(RETURN);

          mw.visitLabel(_else);
        }
      }

      // isWriteDoubleQuoteDirect
      if (context.writeDirect && !nonContext) {
        Label _direct = new Label();
        Label _directElse = new Label();

        mw.visitVarInsn(ALOAD, 0);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, Context.serializer);
        mw.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, JavaBeanSerializer, "writeDirect", "(L" + JSONSerializer + ";)Z");
        mw.visitJumpInsn(IFNE, _directElse);

        mw.visitVarInsn(ALOAD, 0);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 1);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 2);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 3);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 4);
        mw.visitVarInsn(ILOAD, 5);
        mw.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, classNameType,
                  "writeNormal", "(L" + JSONSerializer
                         + ";Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/reflect/Type;I)V");
        mw.visitInsn(RETURN);

        mw.visitLabel(_directElse);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, context.var("out"));
        mw.visitLdcInsn(SerializerFeature.DisableCircularReferenceDetect.mask);
        mw.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, SerializeWriter, "isEnabled", "(I)Z");
        mw.visitJumpInsn(IFEQ, _direct);

        mw.visitVarInsn(ALOAD, 0);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 1);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 2);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 3);
        mw.visitVarInsn(ALOAD, 4);
        mw.visitVarInsn(ILOAD, 5);
        mw.visitMethodInsn(INVOKEVIRTUAL, classNameType, "writeDirectNonContext",
                  "(L" + JSONSerializer + ";Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/reflect/Type;I)V");
        mw.visitInsn(RETURN);

        mw.visitLabel(_direct);
      }

      mw.visitVarInsn(ALOAD, Context.obj); // obj
      mw.visitTypeInsn(CHECKCAST, type(clazz)); // serializer
      mw.visitVarInsn(ASTORE, context.var("entity")); // obj
      generateWriteMethod(clazz, mw, getters, context);
      mw.visitInsn(RETURN);
      mw.visitMaxs(7, context.variantIndex + 2);
      mw.visitEnd();
    }

    if (!nativeSorted) {
      // sortField support
      Context context = new Context(getters, beanInfo, classNameType, false,
                     DisableCircularReferenceDetect);

      mw = new MethodWriter(cw, ACC_PUBLIC, "writeUnsorted",
                 "(L" + JSONSerializer + ";Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/reflect/Type;I)V",
                 null, new String[] { "java/io/IOException" });

      mw.visitVarInsn(ALOAD, Context.serializer);
      mw.visitFieldInsn(GETFIELD, JSONSerializer, "out", SerializeWriter_desc);
      mw.visitVarInsn(ASTORE, context.var("out"));

      mw.visitVarInsn(ALOAD, Context.obj); // obj
      mw.visitTypeInsn(CHECKCAST, type(clazz)); // serializer
      mw.visitVarInsn(ASTORE, context.var("entity")); // obj

      generateWriteMethod(clazz, mw, unsortedGetters, context);

      mw.visitInsn(RETURN);
      mw.visitMaxs(7, context.variantIndex + 2);
      mw.visitEnd();
    }

    // 0 writeAsArray
    // 1 writeAsArrayNormal
    // 2 writeAsArrayNonContext
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
      String methodName;
      boolean nonContext = DisableCircularReferenceDetect;
      boolean writeDirect = false;
      if (i == 0) {
        methodName = "writeAsArray";
        writeDirect = true;
      } else if (i == 1) {
        methodName = "writeAsArrayNormal";
      } else {
        writeDirect = true;
        nonContext = true;
        methodName = "writeAsArrayNonContext";
      }

      Context context = new Context(getters, beanInfo, classNameType, writeDirect,
                     nonContext);

      mw = new MethodWriter(cw, ACC_PUBLIC, methodName,
                 "(L" + JSONSerializer + ";Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/reflect/Type;I)V",
                 null, new String[] { "java/io/IOException" });

      mw.visitVarInsn(ALOAD, Context.serializer);
      mw.visitFieldInsn(GETFIELD, JSONSerializer, "out", SerializeWriter_desc);
      mw.visitVarInsn(ASTORE, context.var("out"));

      mw.visitVarInsn(ALOAD, Context.obj); // obj
      mw.visitTypeInsn(CHECKCAST, type(clazz)); // serializer
      mw.visitVarInsn(ASTORE, context.var("entity")); // obj
      generateWriteAsArray(clazz, mw, getters, context);
      mw.visitInsn(RETURN);
      mw.visitMaxs(7, context.variantIndex + 2);
      mw.visitEnd();
    }

    byte[] code = cw.toByteArray();

    Class<?> exampleClass = classLoader.defineClassPublic(classNameFull, code, 0, code.length);
    Constructor<?> constructor = exampleClass.getConstructor(SerializeBeanInfo.class);
    Object instance = constructor.newInstance(beanInfo);

    return (JavaBeanSerializer) instance;
  }

View Code

再回退到上一步,查找调用链路:


// 如果没有找到,就创建一个类
  public ObjectSerializer getObjectWriter(Class<?> clazz) {
    return getObjectWriter(clazz, true);
  }
  
// classLoader 多次加载
  private ObjectSerializer getObjectWriter(Class<?> clazz, boolean create) {
    ObjectSerializer writer = serializers.get(clazz);

    if (writer == null) {
      try {
        final ClassLoader classLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
        for (Object o : ServiceLoader.load(AutowiredObjectSerializer.class, classLoader)) {
          if (!(o instanceof AutowiredObjectSerializer)) {
            continue;
          }

          AutowiredObjectSerializer autowired = (AutowiredObjectSerializer) o;
          for (Type forType : autowired.getAutowiredFor()) {
            put(forType, autowired);
          }
        }
      } catch (ClassCastException ex) {
        // skip
      }

      writer = serializers.get(clazz);
    }

    if (writer == null) {
      final ClassLoader classLoader = JSON.class.getClassLoader();
      if (classLoader != Thread.currentThread().getContextClassLoader()) {
        try {
          for (Object o : ServiceLoader.load(AutowiredObjectSerializer.class, classLoader)) {

            if (!(o instanceof AutowiredObjectSerializer)) {
              continue;
            }

            AutowiredObjectSerializer autowired = (AutowiredObjectSerializer) o;
            for (Type forType : autowired.getAutowiredFor()) {
              put(forType, autowired);
            }
          }
        } catch (ClassCastException ex) {
          // skip
        }

        writer = serializers.get(clazz);
      }
    }
    
    if (writer == null) {
      if (Map.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, MapSerializer.instance);
      } else if (List.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, ListSerializer.instance);
      } else if (Collection.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, CollectionCodec.instance);
      } else if (Date.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, DateCodec.instance);
      } else if (JSONAware.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, JSONAwareSerializer.instance);
      } else if (JSONSerializable.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, JSONSerializableSerializer.instance);
      } else if (JSONStreamAware.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, MiscCodec.instance);
      } else if (clazz.isEnum() || (clazz.getSuperclass() != null && clazz.getSuperclass().isEnum())) {
        JSONType jsonType = clazz.getAnnotation(JSONType.class);
        if (jsonType != null && jsonType.serializeEnumAsJavaBean()) {
          put(clazz, createJavaBeanSerializer(clazz));
        } else {
          put(clazz, EnumSerializer.instance);
        }
      } else if (clazz.isArray()) {
        Class<?> componentType = clazz.getComponentType();
        ObjectSerializer compObjectSerializer = getObjectWriter(componentType);
        put(clazz, new ArraySerializer(componentType, compObjectSerializer));
      } else if (Throwable.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        SerializeBeanInfo beanInfo = TypeUtils.buildBeanInfo(clazz, null, propertyNamingStrategy);
        beanInfo.features |= SerializerFeature.WriteClassName.mask;
        put(clazz, new JavaBeanSerializer(beanInfo));
      } else if (TimeZone.class.isAssignableFrom(clazz) || Map.Entry.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, MiscCodec.instance);
      } else if (Appendable.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, AppendableSerializer.instance);
      } else if (Charset.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, ToStringSerializer.instance);
      } else if (Enumeration.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, EnumerationSerializer.instance);
      } else if (Calendar.class.isAssignableFrom(clazz) //
          || XMLGregorianCalendar.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, CalendarCodec.instance);
      } else if (Clob.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, ClobSeriliazer.instance);
      } else if (TypeUtils.isPath(clazz)) {
        put(clazz, ToStringSerializer.instance);
      } else if (Iterator.class.isAssignableFrom(clazz)) {
        put(clazz, MiscCodec.instance);
      } else {
        String className = clazz.getName();
        if (className.startsWith("java.awt.") //
          && AwtCodec.support(clazz) //
        ) {
          // awt
          if (!awtError) {
            try {
              put(Class.forName("java.awt.Color"), AwtCodec.instance);
              put(Class.forName("java.awt.Font"), AwtCodec.instance);
              put(Class.forName("java.awt.Point"), AwtCodec.instance);
              put(Class.forName("java.awt.Rectangle"), AwtCodec.instance);
            } catch (Throwable e) {
              awtError = true;
              // skip
            }
          }
          return AwtCodec.instance;
        }
        
        // jdk8
        if ((!jdk8Error) //
          && (className.startsWith("java.time.") //
            || className.startsWith("java.util.Optional") //
          )) {
          try {
            put(Class.forName("java.time.LocalDateTime"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.LocalDate"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.LocalTime"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.ZonedDateTime"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.OffsetDateTime"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.OffsetTime"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.ZoneOffset"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.ZoneRegion"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.Period"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.Duration"), Jdk8DateCodec.instance);
            put(Class.forName("java.time.Instant"), Jdk8DateCodec.instance);

            put(Class.forName("java.util.Optional"), OptionalCodec.instance);
            put(Class.forName("java.util.OptionalDouble"), OptionalCodec.instance);
            put(Class.forName("java.util.OptionalInt"), OptionalCodec.instance);
            put(Class.forName("java.util.OptionalLong"), OptionalCodec.instance);
            
            writer = serializers.get(clazz);
            if (writer != null) {
              return writer;
            }
          } catch (Throwable e) {
            // skip
            jdk8Error = true;
          }
        }
        
        if ((!oracleJdbcError) //
          && className.startsWith("oracle.sql.")) {
          try {
            put(Class.forName("oracle.sql.DATE"), DateCodec.instance);
            put(Class.forName("oracle.sql.TIMESTAMP"), DateCodec.instance);
            
            writer = serializers.get(clazz);
            if (writer != null) {
              return writer;
            }
          } catch (Throwable e) {
            // skip
            oracleJdbcError = true;
          }
        }
        
        if ((!springfoxError) //
          && className.equals("springfox.documentation.spring.web.json.Json")) {
          try {
            put(Class.forName("springfox.documentation.spring.web.json.Json"), //
              SwaggerJsonSerializer.instance);
            
            writer = serializers.get(clazz);
            if (writer != null) {
              return writer;
            }
          } catch (ClassNotFoundException e) {
            // skip
            springfoxError = true;
          }
        }

        if ((!guavaError) //
            && className.startsWith("com.google.common.collect.")) {
          try {
            put(Class.forName("com.google.common.collect.HashMultimap"), //
                GuavaCodec.instance);
            put(Class.forName("com.google.common.collect.LinkedListMultimap"), //
                GuavaCodec.instance);
            put(Class.forName("com.google.common.collect.ArrayListMultimap"), //
                GuavaCodec.instance);
            put(Class.forName("com.google.common.collect.TreeMultimap"), //
                GuavaCodec.instance);

            writer = serializers.get(clazz);
            if (writer != null) {
              return writer;
            }
          } catch (ClassNotFoundException e) {
            // skip
            guavaError = true;
          }
        }

        if (className.equals("net.sf.json.JSONNull")) {
          try {
            put(Class.forName("net.sf.json.JSONNull"), //
                MiscCodec.instance);
          } catch (ClassNotFoundException e) {
            // skip
          }
          writer = serializers.get(clazz);
          if (writer != null) {
            return writer;
          }
        }

        if (TypeUtils.isProxy(clazz)) {
          Class<?> superClazz = clazz.getSuperclass();

          ObjectSerializer superWriter = getObjectWriter(superClazz);
          put(clazz, superWriter);
          return superWriter;
        }

        // asm创建类是在这里生效的
        if (create) {
          put(clazz, createJavaBeanSerializer(clazz));
        }
      }

      writer = serializers.get(clazz);
    }
    return writer;
  }

往前追踪,发现入口:// TypeUtils, 获取所有get方法。
  public static List<FieldInfo> computeGetters(Class<?> clazz, //
                         JSONType jsonType, //
                         Map<String, String> aliasMap, //
                         Map<String, Field> fieldCacheMap, //
                         boolean sorted, //
                         PropertyNamingStrategy propertyNamingStrategy //
  ) {
    Map<String, FieldInfo> fieldInfoMap = new LinkedHashMap<String, FieldInfo>();

    for (Method method : clazz.getMethods()) {
      String methodName = method.getName();
      int ordinal = 0, serialzeFeatures = 0, parserFeatures = 0;
      String label = null;

      if (Modifier.isStatic(method.getModifiers())) {
        continue;
      }

      if (method.getReturnType().equals(Void.TYPE)) {
        continue;
      }

      if (method.getParameterTypes().length != 0) {
        continue;
      }

      if (method.getReturnType() == ClassLoader.class) {
        continue;
      }

      if (method.getName().equals("getMetaClass")
        && method.getReturnType().getName().equals("groovy.lang.MetaClass")) {
        continue;
      }

      JSONField annotation = method.getAnnotation(JSONField.class);

      if (annotation == null) {
        annotation = getSuperMethodAnnotation(clazz, method);
      }

      if (annotation != null) {
        if (!annotation.serialize()) {
          continue;
        }

        ordinal = annotation.ordinal();
        serialzeFeatures = SerializerFeature.of(annotation.serialzeFeatures());
        parserFeatures = Feature.of(annotation.parseFeatures());

        if (annotation.name().length() != 0) {
          String propertyName = annotation.name();

          if (aliasMap != null) {
            propertyName = aliasMap.get(propertyName);
            if (propertyName == null) {
              continue;
            }
          }

          FieldInfo fieldInfo = new FieldInfo(propertyName, method, null, clazz, null, ordinal,
                            serialzeFeatures, parserFeatures, annotation, null, label);
          fieldInfoMap.put(propertyName, fieldInfo);
          continue;
        }

        if (annotation.label().length() != 0) {
          label = annotation.label();
        }
      }

      if (methodName.startsWith("get")) {
        if (methodName.length() < 4) {
          continue;
        }

        if (methodName.equals("getClass")) {
          continue;
        }

        if (methodName.equals("getDeclaringClass") && clazz.isEnum()) {
          continue;
        }

        char c3 = methodName.charAt(3);

        String propertyName;
        if (Character.isUpperCase(c3) //
          || c3 > 512 // for unicode method name
        ) {
          if (compatibleWithJavaBean) {
            propertyName = decapitalize(methodName.substring(3));
          } else {
            propertyName = Character.toLowerCase(methodName.charAt(3)) + methodName.substring(4);
          }
          propertyName = getPropertyNameByCompatibleFieldName(fieldCacheMap, methodName, propertyName,3); 
        } else if (c3 == '_') {
          propertyName = methodName.substring(4);
        } else if (c3 == 'f') {
          propertyName = methodName.substring(3);
        } else if (methodName.length() >= 5 && Character.isUpperCase(methodName.charAt(4))) {
          propertyName = decapitalize(methodName.substring(3));
        } else {
          continue;
        }

        boolean ignore = isJSONTypeIgnore(clazz, propertyName);

        if (ignore) {
          continue;
        }
        //假如bean的field很多的情况一下,轮询时将大大降低效率
        Field field = ParserConfig.getFieldFromCache(propertyName, fieldCacheMap);
        
        if (field == null && propertyName.length() > 1) {
          char ch = propertyName.charAt(1);
          if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') {
            String javaBeanCompatiblePropertyName = decapitalize(methodName.substring(3));
            field = ParserConfig.getFieldFromCache(javaBeanCompatiblePropertyName, fieldCacheMap);
          }
        }
        
        JSONField fieldAnnotation = null;
        if (field != null) {
          fieldAnnotation = field.getAnnotation(JSONField.class);

          if (fieldAnnotation != null) {
            if (!fieldAnnotation.serialize()) {
              continue;
            }

            ordinal = fieldAnnotation.ordinal();
            serialzeFeatures = SerializerFeature.of(fieldAnnotation.serialzeFeatures());
            parserFeatures = Feature.of(fieldAnnotation.parseFeatures());

            if (fieldAnnotation.name().length() != 0) {
              propertyName = fieldAnnotation.name();

              if (aliasMap != null) {
                propertyName = aliasMap.get(propertyName);
                if (propertyName == null) {
                  continue;
                }
              }
            }

            if (fieldAnnotation.label().length() != 0) {
              label = fieldAnnotation.label();
            }
          }
        }

        if (aliasMap != null) {
          propertyName = aliasMap.get(propertyName);
          if (propertyName == null) {
            continue;
          }
        }
        
        if (propertyNamingStrategy != null) {
          propertyName = propertyNamingStrategy.translate(propertyName);
        }

        FieldInfo fieldInfo = new FieldInfo(propertyName, method, field, clazz, null, ordinal, serialzeFeatures, parserFeatures,
                          annotation, fieldAnnotation, label);
        fieldInfoMap.put(propertyName, fieldInfo);
      }

      if (methodName.startsWith("is")) {
        if (methodName.length() < 3) {
          continue;
        }

        if (method.getReturnType() != Boolean.TYPE
            && method.getReturnType() != Boolean.class) {
          continue;
        }

        char c2 = methodName.charAt(2);

        String propertyName;
        if (Character.isUpperCase(c2)) {
          if (compatibleWithJavaBean) {
            propertyName = decapitalize(methodName.substring(2));
          } else {
            propertyName = Character.toLowerCase(methodName.charAt(2)) + methodName.substring(3);
          }
          propertyName = getPropertyNameByCompatibleFieldName(fieldCacheMap, methodName, propertyName,2); 
        } else if (c2 == '_') {
          propertyName = methodName.substring(3);
        } else if (c2 == 'f') {
          propertyName = methodName.substring(2);
        } else {
          continue;
        }

        Field field = ParserConfig.getFieldFromCache(propertyName,fieldCacheMap);

        if (field == null) {
          field = ParserConfig.getFieldFromCache(methodName,fieldCacheMap); 
        }

        JSONField fieldAnnotation = null;
        if (field != null) {
          fieldAnnotation = field.getAnnotation(JSONField.class);

          if (fieldAnnotation != null) {
            if (!fieldAnnotation.serialize()) {
              continue;
            }

            ordinal = fieldAnnotation.ordinal();
            serialzeFeatures = SerializerFeature.of(fieldAnnotation.serialzeFeatures());
            parserFeatures = Feature.of(fieldAnnotation.parseFeatures());
            
            if (fieldAnnotation.name().length() != 0) {
              propertyName = fieldAnnotation.name();

              if (aliasMap != null) {
                propertyName = aliasMap.get(propertyName);
                if (propertyName == null) {
                  continue;
                }
              }
            }

            if (fieldAnnotation.label().length() != 0) {
              label = fieldAnnotation.label();
            }
          }
        }

        if (aliasMap != null) {
          propertyName = aliasMap.get(propertyName);
          if (propertyName == null) {
            continue;
          }
        }
        
        if (propertyNamingStrategy != null) {
          propertyName = propertyNamingStrategy.translate(propertyName);
        }

        //优先选择get
        if (fieldInfoMap.containsKey(propertyName)) {
          continue;
        }

        FieldInfo fieldInfo = new FieldInfo(propertyName, method, field, clazz, null, ordinal, serialzeFeatures, parserFeatures,
                          annotation, fieldAnnotation, label);
        fieldInfoMap.put(propertyName, fieldInfo);
      }
    }

    for (Field field : clazz.getFields()) {
      if (Modifier.isStatic(field.getModifiers())) {
        continue;
      }

      JSONField fieldAnnotation = field.getAnnotation(JSONField.class);

      int ordinal = 0, serialzeFeatures = 0, parserFeatures = 0;
      String propertyName = field.getName();
      String label = null;
      if (fieldAnnotation != null) {
        if (!fieldAnnotation.serialize()) {
          continue;
        }

        ordinal = fieldAnnotation.ordinal();
        serialzeFeatures = SerializerFeature.of(fieldAnnotation.serialzeFeatures());
        parserFeatures = Feature.of(fieldAnnotation.parseFeatures());

        if (fieldAnnotation.name().length() != 0) {
          propertyName = fieldAnnotation.name();
        }

        if (fieldAnnotation.label().length() != 0) {
          label = fieldAnnotation.label();
        }
      }

      if (aliasMap != null) {
        propertyName = aliasMap.get(propertyName);
        if (propertyName == null) {
          continue;
        }
      }
      
      if (propertyNamingStrategy != null) {
        propertyName = propertyNamingStrategy.translate(propertyName);
      }

      if (!fieldInfoMap.containsKey(propertyName)) {
        FieldInfo fieldInfo = new FieldInfo(propertyName, null, field, clazz, null, ordinal, serialzeFeatures, parserFeatures,
                          null, fieldAnnotation, label);
        fieldInfoMap.put(propertyName, fieldInfo);
      }
    }

    List<FieldInfo> fieldInfoList = new ArrayList<FieldInfo>();

    boolean containsAll = false;
    String[] orders = null;

    JSONType annotation = clazz.getAnnotation(JSONType.class);
    if (annotation != null) {
      orders = annotation.orders();

      if (orders != null && orders.length == fieldInfoMap.size()) {
        containsAll = true;
        for (String item : orders) {
          if (!fieldInfoMap.containsKey(item)) {
            containsAll = false;
            break;
          }
        }
      } else {
        containsAll = false;
      }
    }

    if (containsAll) {
      for (String item : orders) {
        FieldInfo fieldInfo = fieldInfoMap.get(item);
        fieldInfoList.add(fieldInfo);
      }
    } else {
      for (FieldInfo fieldInfo : fieldInfoMap.values()) {
        fieldInfoList.add(fieldInfo);
      }

      if (sorted) {
        Collections.sort(fieldInfoList);
      }
    }

    return fieldInfoList;
  }


// SerializeConfig, 创建java bean.

  public ObjectSerializer createJavaBeanSerializer(SerializeBeanInfo beanInfo) {
    JSONType jsonType = beanInfo.jsonType;
    
    if (jsonType != null) {
      Class<?> serializerClass = jsonType.serializer();
      if (serializerClass != Void.class) {
        try {
          Object seralizer = serializerClass.newInstance();
          if (seralizer instanceof ObjectSerializer) {
            return (ObjectSerializer) seralizer;
          }
        } catch (Throwable e) {
          // skip
        }
      }
      
      if (jsonType.asm() == false) {
        asm = false;
      }
    }
    
    Class<?> clazz = beanInfo.beanType;
    if (!Modifier.isPublic(beanInfo.beanType.getModifiers())) {
      return new JavaBeanSerializer(beanInfo);
    }

    boolean asm = this.asm;

    if (asm && asmFactory.classLoader.isExternalClass(clazz)
        || clazz == Serializable.class || clazz == Object.class) {
      asm = false;
    }

    if (asm && !ASMUtils.checkName(clazz.getSimpleName())) {
      asm = false;
    }
    
    if (asm) {
      for(FieldInfo fieldInfo : beanInfo.fields){
        Field field = fieldInfo.field;
        if (field != null && !field.getType().equals(fieldInfo.fieldClass)) {
          asm = false;
          break;
        }

        Method method = fieldInfo.method;
        if (method != null && !method.getReturnType().equals(fieldInfo.fieldClass)) {
          asm = false;
          break;
        }

        JSONField annotation = fieldInfo.getAnnotation();
        
        if (annotation == null) {
          continue;
        }
        if ((!ASMUtils.checkName(annotation.name())) //
            || annotation.format().length() != 0
            || annotation.jsonDirect()
            || annotation.serializeUsing() != Void.class
            ) {
          asm = false;
          break;
        }
      }
    }
    
    if (asm) {
      try {
        ObjectSerializer asmSerializer = createASMSerializer(beanInfo);
        if (asmSerializer != null) {
          return asmSerializer;
        }
      } catch (ClassFormatError e) {
        // skip
      } catch (ClassCastException e) {
        // skip
      } catch (Throwable e) {
        throw new JSONException("create asm serializer error, class "
            + clazz, e);
      }
    }

    return new JavaBeanSerializer(beanInfo);
  }

View Code

使用asmClassLoader加载动态类:


// 创建asmSerializer, 最后调用classloader加载类
  private final JavaBeanSerializer createASMSerializer(SerializeBeanInfo beanInfo) throws Exception {
    JavaBeanSerializer serializer = asmFactory.createJavaBeanSerializer(beanInfo);
    
    for (int i = 0; i < serializer.sortedGetters.length; ++i) {
      FieldSerializer fieldDeser = serializer.sortedGetters[i];
      Class<?> fieldClass = fieldDeser.fieldInfo.fieldClass;
      if (fieldClass.isEnum()) {
        ObjectSerializer fieldSer = this.getObjectWriter(fieldClass);
        if (!(fieldSer instanceof EnumSerializer)) {
          serializer.writeDirect = false;
        }
      }
    }
   
    return serializer;
  }

最后的代码报错是:java.lang.IllegalStateException: It is illegal to call this method if the current request is not in asynchronous mode (i.e. isAsyncStarted() returns false),由于是写在动态生成的代码文件中,比较难查,解决问题已足够,不再深究。

理解这里的原因后,再来看问题,就简单多了,排除掉不支持转换的类或者使用其他方式获取想要的参数。

思考:如果让自己来设计框架,也需要考虑得更多;在用别人的框架的时候,也以一个 开发者 的角度考虑问题,如果不想考虑,可以直接参考其源码,发现其中的蹊跷;另外, 测试 一定是必不可少的,你可以借助测试部门,也可以自行测试,但是一定要考虑全面;最后,在做一些公用方法的变动时,一定不要太大意,宁可相信自己不无知,也不要相信代码一定不会出错,有条件情况下,尽可以使用try catch将其包裹,这样,在出问题的时候,也能迅速定位。

题外话:错误一定是会犯的,但是不要关键时候犯。

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:来啊踩fastjson打印入参导致业务跑偏的坑, 感谢原作者分享。

发表评论