β

JVM分析工具概述

Harries Blog™ 64 阅读
C:/Users/84407>jps
0 Jps
4 JConsole
8 Launcher

4 ThreadConsole
复制代码

jps -q

仅仅显示VM 标示,不显示jar,class, main 参数 等信息

C:/Users/84407>jps -q
4
6
4
6
复制代码

jps -m

输出主函数传入的参数

C:/Users/84407>jps -m
6 ThreadConsole
4
6 Launcher C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/annotations.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/httpclient-4.5.2.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/slf4j-api-1.7.10.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/log4j.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/snappy-in-java-0.5.1.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/util.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/jna.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/idea_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/jps-model.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/jna-platform.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/oro-2.0.8.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/aether-dependency-resolver.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/httpcore-4.4.5.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/netty-all-4.1.13.Final.jar;C:/Program Files/
8 Jps -m
复制代码

IntelliJ IDEA的pid:19816,参数就是后面那一大堆

jps -l

输出应用程序主类完整package名称或jar完整名称

C:/Users/84407>jps -l
6 com.jvm.jconsole.ThreadConsole
4
6 org.jetbrains.jps.cmdline.Launcher
 jdk.jcmd/sun.tools.jps.Jps
复制代码

jps -v

列出jvm参数

 ThreadConsole -javaagent:C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/lib/idea_rt.jar=61866:C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/bin -Dfile.encoding=UTF-8
4 -Xms128m -Xmx750m -XX:ReservedCodeCacheSize=240m -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50 -ea -Dsun.io.useCanonCaches=false -Djava.net.preferIPv4Stack=true -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Dide.no.platform.update=true -Djb.vmOptionsFile=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/bin/idea64.exe.vmoptions -Didea.jre.check=true -Dide.native.launcher=true -Didea.paths.selector=IntelliJIdea2018.1 -XX:ErrorFile=C:/Users/84407/java_error_in_idea_%p.log -XX:HeapDumpPath=C:/Users/84407/java_error_in_idea.hprof
6 Launcher -Xmx700m -Djava.awt.headless=true -Djava.endorsed.dirs="" -Djdt.compiler.useSingleThread=true -Dpreload.project.path=D:/workspace/java-nio-and-netty-spring-demo -Dpreload.config.path=C:/Users/84407/.IntelliJIdea2018.1/config/options -Dcompile.parallel=false -Drebuild.on.dependency.change=true -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dio.netty.initialSeedUniquifier=-6623792082140627021 -Dfile.encoding=GBK -Duser.language=zh -Duser.country=CN -Didea.paths.selector=IntelliJIdea2018.1 -Didea.home.path=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1 -Didea.config.path=C:/Users/84407/.IntelliJIdea2018.1/config -Didea.plugins.path=C:/Users/84407/.IntelliJIdea2018.1/config/plugins -Djps.log.dir=C:/Users/84407/.IntelliJIdea2018.1/system/log/build-log -Djps.fallback.jdk.home=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA 2018.1/jre64 -Djps.fallback.jdk.version=1.8.0_152-release -Dio.netty.noUnsafe=true -Djava.io.tmpdir=C:/Users/84407/.IntelliJIdea2018.1/system/compile-server/java-nio-and-netty-spring-demo_64d579b4/_temp_ -Djps.backw
2 Jps -Denv.class.path=.;C:/Program Files/Java/jdk-10/lib;C:/Program Files/Java/jre-10/lib; -Dapplication.home=C:/Program Files/Java/jdk-10 -Xms8m -Djdk.module.main=jdk.jcmd
复制代码

详情请参考: https ://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/ unix /jps.html

Jstat

类装载、内存、垃圾收集、jit 编译 信息

M:表示元 空间 ,不再虚拟机中,而是使用本地内存。

Jinfo

实时查看和调整虚拟机的各项参数

jinfo -flags

查看jvm的参数

C:/Users/84407>jinfo -flags 15336
VM Flags:
-XX:CICompilerCount=3 -XX:InitialHeapSize=201326592 -XX:MaxHeapSize=3196059648 -XX:MaxNewSize=1065353216 -XX:MinHeapDeltaBytes=524288 -XX:NewSize=67108864 -XX:OldSize=134217728 -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseFastUnorderedTimeStamps -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC
复制代码

jinfo -sysprops

查看java系统参数

...
user.name=84407
java.vm.specification.version=1.8
sun.java.command=com.jvm.jconsole.ThreadConsole
java.home=C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre
sun.arch.data.model=64
user.language=zh
java.specification.vendor=Oracle Corporation
awt.toolkit=sun.awt.windows.WToolkit
java.vm.info=mixed mode
java.version=1.8.0_144
java.ext.dirs=C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//ext;C/://WINDOWS//Sun//Java//lib//ext
sun.boot.class.path=C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//resources.jar;C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//rt.jar;C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//sunrsasign.jar;C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//jsse.jar;C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//jce.jar;C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//charsets.jar;C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//lib//jfr.jar;C/://Program Files//Java//jdk1.8.0_144//jre//classes
java.vendor=Oracle Corporation
file.separator=//
java.vendor.url.bug=http/://bugreport.sun.com/bugreport/
sun.io.unicode.encoding=UnicodeLittle
sun.cpu.endian=little
sun.desktop=windows
sun.cpu.isalist=amd64
...
复制代码

jinfo -flag -PrintGC

表示禁用GC日志的打印,注意是减号

jinfo -flag +PrintGC

表示启用GC日志的打印,注意是加号

jinfo -flag PrintGC

查看是否开启了GC日志的打印,注意没有加减号

详情请参考:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/jinfo.html#BCGEBFDD

J map

打印 JVM 堆内对象情况,查询Java堆和永久代的详细信息,使用率,使用大小

jmap - final izerinfo

打印正等候回收的对象的信息。

jmap -heap

打印heap的概要信息,GC使用的算法,heap的 配置 及wise heap的使用情况

jmap -clstats

打印cla ssl oad的信息。包含每个classloader的名字、活泼性、地址、父classloader和加载的class数量

jmap -histo[:live]

打印堆的直方图

jmap -clstats

打印classload的信息。包含每个classloader的名字、活泼性、地址、父classloader和加载的class数量

jmap -dump:format=b,file=d:/a.bin pid

生成堆信息,并存到d:/a.bin这个文件

jmap -histo pid | more

查看类和 实例 数量和详情:

Jhat (一般不用,内存占用较高)

jvm heap analysis tool jvm堆分析工具

jhat d:/a.bin

分析堆信息文件,然后默认开7000 端口 ,以网页的形式显示

oql

object query language,对象查询语言

Jstack

打印 线程 堆栈信息

jstack

查看某个Java 进程 内的线程堆栈信息

jstack -l

在发生死 时可以用jstack -l pid来观察锁持有情况

"Finalizer" #3 daemon prio=8 os_prio=1 tid=0x00000000033b9000 nid=0x268c in Object.wait() [0x000000001b7be000]
  java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor)
    at java.lang.Object.wait(Native Method)
    - waiting on <0x0000000780808ec8> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:143)
    - locked <0x0000000780808ec8> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock)
    at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:164)
    at java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:209)

  Locked ownable synchronizers:
    - None
复制代码

jstack -m

不仅会输出Java堆栈信息,还会输出C/C++堆栈信息(比如Native方法)

Jconsole

内存监控

JVM分析工具概述

线程监控

用下面这段代码来 测试

public class ThreadConsole {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    scanner.next();

    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        while (true){
          //空转
        }
      }
    },"while thread").start();
    scanner.next();
    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        Object object = new Object();
        synchronized (object){
          try {
            object.wait();
          } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
      }
    }).start();
  }
}
复制代码
JVM分析工具概述
JVM分析工具概述
JVM分析工具概述

检查死锁

/**
 * 模拟死锁并用jconsole进行检测
 *
 * Created by Fant.J.
 */
public class DeadLock {
  public static void main(String[] args) {
    Object o1 = new Object();
    Object o2 = new Object();
    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        synchronized (o1){
          try {
            System.out.println("获取到o1的锁");
            Thread.sleep(1000);
          } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
          }
          synchronized (o2){
            System.out.println("获取到o2的锁");
          }
        }
      }
    }).start();
    new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        synchronized (o2){
          try {
            System.out.println("获取到o2的锁");
            Thread.sleep(1000);
          } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
          }
          synchronized (o1){
            System.out.println("获取到o1的锁");
          }
        }
      }
    }).start();
  }
}

复制代码
JVM分析工具概述
JVM分析工具概述
JVM分析工具概述
JVM分析工具概述

visualVm

下载 地址:https://visualvm. git hub.io/download.html 使用一看就懂,不做演示

原文

https://juejin.im/post/5b59975fe51d4519700f70aa

本站部分文章源于互联网,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供。如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。 PS:推荐一个微信公众号: askHarries 或者qq群:474807195,里面会分享一些资深架构师录制的视频录像:有Spring,MyBatis, Netty 源码分析,高并发、高性能、分布式、微服务架构的原理,JVM性能优化这些成为架构师必备的知识体系。还能领取免费的学习资源,目前受益良多

转载请注明原文出处: Harries Blog™ » JVM分析工具概述

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:JVM分析工具概述, 感谢原作者分享。