β

C++的循环系列#2: boost foreach 性能测试

邓作恒的博客 35 阅读

BOOST_FORACH会不会比iterator慢? 这个问题也许困扰过不少人. 要探明这个问题, 我们需要设计一个benchmark, 用来对比不同写法的循环用时差距. 如果有差距, 我们是否可以设置一些参考值, 比如, 多大的循环下, 差距不明显, 仍然可以放心使用BOOST_FOREACH.

计时方式

方便起见, 我们直接就用 boost::timer 来计时了, 构造时开始计时, 调用 boost::timer::elapsed() 可以获得一个计时结果, 一个以秒为单位的实数. 高版本的boost有 auto_cpu_timer , 但笔者的工作环境的boost比较旧, 于是就仿照写了一个auto_timer, 构造的时候开始计时, 析构的时候输出计时:

class auto_timer {
public:
  auto_timer(std::string name) : n(name) {

  }
  void out() {
    double used = t.elapsed();
    std::cout << n << " used: " << used << "sec" << std::endl;
  }
  ~auto_timer() {
    out();
  }
  std::string n;
  boost::timer t;
};

这是本文中主要的计时方式. 但 boost::timer 似乎没有精确到毫秒, 所以有时我也会更偷懒的用google test来测时间(gtest会输出每个测试的用时, 看起来是取整到毫秒). 什么? 你说google benchmark? 对不起, 没装…

测试对象

毕竟 boost::timer 精度不高, 我们得弄个足够长时间的操作, 比如遍历个100m的vector, 然后遍历100遍, 但循环体却力求简单, 几乎什么都不做:

static std::vector<int> vec100m(100*1000*1000, 0);

int loop = 100;

void boost_foreach_performence_100m() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    BOOST_FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }

  }
}

同理我们可以写一个基于iterator的, 基于index的. 另外, 先剧透一下, BOOST_FOREACH确实会慢一些, 于是我们加入了模仿BOOST_FOREACH内层循环的版本, 看看BOOST_FOREACH的结构会产生多大的影响.

而且iterator和index的情况下有没有先把 vec.end() vec.size() 提取出来又会有一些影响. 所以我们加入了提取版本和非提取版本.

最后, 就是上一篇写的FOREACH了, 下面的代码中用 railgun foreach 指代.

共六种写法, 完整的代码如下:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <boost/mpl/bool.hpp>
#include <boost/foreach.hpp>
#include <boost/timer.hpp>

class auto_timer {
public:
  auto_timer(std::string name) : n(name) {

  }
  void out() {
    double used = t.elapsed();
    std::cout << n << " used: " << used << " sec" << std::endl;
  }
  ~auto_timer() {
    out();
  }
  std::string n;
  boost::timer t;
};

static std::vector<int> vec100m(100*1000*1000, 0);

int loop = 100;

void boost_foreach_performence_100m() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    BOOST_FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }
  }
}

void build_in_iter_performence_100m() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    std::vector<int>::iterator e = vec.end();
    for (std::vector<int>::iterator it = vec.begin();
       it != e; ++it) {
      int& item = *it;
      item += i;
    }
  }
}

inline bool _set_false(bool& _continue) {
    _continue = false;
    return false;
}
template<typename T>
inline void _next(T& it) {
  ++it;
}

void build_in_iter_performence_100m_fake_internal_loop() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    std::vector<int>::iterator b = vec.begin();
    std::vector<int>::iterator e = vec.end();
    for (bool _continue = true;
       _continue && b != e;
       _continue ? _next(b) : (void)0) {
      if (_set_false(_continue)) {} else {
        for (int& item = *b; !_continue; _continue = true) {
          item += i;
        }
      }
    }

  }
}

#include <railgun/foreach/foreach.hpp>

void railgun_foreach_100m() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }

  }
}

void build_in_iter_performence_100m_call() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    for (std::vector<int>::iterator it = vec.begin();
       it != vec.end(); ++it) {
      int& item = *it;
      item += i;
    }
  }
}

void index_foreach_performence_100m() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    size_t s = vec.size();
    for (size_t idx = 0; idx < s; ++idx) {
      int& item = vec[idx];
      item += i;
    }
  }
}

void index_foreach_performence_100m_call() {
  auto_timer timer(__func__);
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    for (size_t idx = 0; idx < vec.size(); ++idx) {
      int& item = vec[idx];
      item += i;
    }
  }
}

int main() {
  boost_foreach_performence_100m();
  build_in_iter_performence_100m();
  build_in_iter_performence_100m_fake_internal_loop();
  railgun_foreach_100m();
  build_in_iter_performence_100m_call();
  index_foreach_performence_100m();
  index_foreach_performence_100m_call();
  return 0;
}

测试结果

我们在不同版本的编译器上各测试了一波(单位: 秒):

GCC 3.4.5 :

debug release + O2
boost foreach 339.16 21.57
iterator(预先提取end()) 117.53 6.81
iterator(不提取end()) 185.34 6.72
iterator(模仿foreach的内层循环) 183.95 6.92
index(预先提取size()) 203.95 6.67
index(不提取size()) 461.898 6.61
railgun foreach 335.35 6.97

GCC 4.4.7 :

debug release + O2
boost foreach 327.28 6.97
iterator(预先提取end()) 115.99 6.82
iterator(不提取end()) 185.34 6.72
iterator(模仿foreach的内层循环) 183.74 6.67
index(预先提取size()) 44.82 7.35
index(不提取size()) 79.65 7.36
railgun foreach 328.4 6.52

GCC 4.8.4 :

debug release + O2
boost foreach 279.34 7.35
iterator(预先提取end()) 95.39 7.04
iterator(不提取end()) 143.48 7.16
iterator(模仿foreach的内层循环) 156.61 7.09
index(预先提取size()) 43.16 8.09
index(不提取size()) 66.03 7.98
railgun foreach 269.29 7.05

可以看出:

另外, 验证其线性时间复杂度的代码如下, 结果确实是挺线性的, 这里就不贴结果了:


#include <gtest/gtest.h>

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <boost/mpl/bool.hpp>
#include <boost/foreach.hpp>

std::vector<int> vec10k(10*1000);
std::vector<int> vec100k(100*1000);
std::vector<int> vec1m(1000*1000);
std::vector<int> vec10m(10*1000*1000);
std::vector<int> vec100m(100*1000*1000);

int loop = 100;

TEST(for_each_test, boost_foreach_performence_10k) {
  std::vector<int>& vec = vec10k;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    BOOST_FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }

  }
}

TEST(for_each_test, build_in_foreach_performence_10k) {
  std::vector<int>& vec = vec10k;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    for (std::vector<int>::iterator it = vec.begin();
       it != vec.end(); ++it) {
      int& item = *it;
      item += i;
    }
  }
}

TEST(for_each_test, boost_foreach_performence_100k) {
  std::vector<int>& vec = vec100k;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    BOOST_FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }

  }
}

TEST(for_each_test, build_in_foreach_performence_100k) {
  std::vector<int>& vec = vec100k;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    for (std::vector<int>::iterator it = vec.begin();
       it != vec.end(); ++it) {
      int& item = *it;
      item += i;
    }
  }
}

TEST(for_each_test, boost_foreach_performence_1m) {
  std::vector<int>& vec = vec1m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    BOOST_FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }

  }
}

TEST(for_each_test, build_in_foreach_performence_1m) {
  std::vector<int>& vec = vec1m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    for (std::vector<int>::iterator it = vec.begin();
       it != vec.end(); ++it) {
      int& item = *it;
      item += i;
    }
  }
}

TEST(for_each_test, boost_foreach_performence_10m) {
  std::vector<int>& vec = vec10m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    BOOST_FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }

  }
}

TEST(for_each_test, build_in_foreach_performence_10m) {
  std::vector<int>& vec = vec10m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    for (std::vector<int>::iterator it = vec.begin();
       it != vec.end(); ++it) {
      int& item = *it;
      item += i;
    }
  }
}

TEST(for_each_test, boost_foreach_performence_100m) {
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    BOOST_FOREACH(int& item, vec) {
      item += i;
    }

  }
}

TEST(for_each_test, build_in_foreach_performence_100m) {
  std::vector<int>& vec = vec100m;

  for (int i = 0; i < loop; ++i) {
    std::vector<int>::iterator e = vec.end();
    for (std::vector<int>::iterator it = vec.begin();
       it != e; ++it) {
      int& item = *it;
      item += i;
    }
  }
}

结论

boost foreach 是 2007年5月 1.3.4引入的[4], 当时gcc版本大概是4.2.0[3]; 而gcc3.4.5是2005年. 用老版本的gcc来质疑boost foreach的性能是不合适的, 如其作者所说, 如果你真的关注性能, 就应该把优化开到最大, 并使用最新版本的编译器, 最新版本的编译器早已支持C++11, 我们也不再需要BOOST_FOREACH.

参考文献[1]中有透露boost内部的测试认为大概有5%的差距, 而参考文献[2]中指出人类可以识别1ms的差别. 那么我们设1ms为参考, 认为UI程序中1ms的差距是可以被用户发现的, 而低于1ms差距的时候, 可以愉快地使用BOOST_FOREACH.

gcc4.4下假设BOOST_FOREACH和iterator有5%差距, 而这5%的差距产生了1ms的差别, 举个例子, iterator跑了20ms, 5%的差距, BOOST_FOREACH需要跑21ms. 那么, 20ms可以跑多大的循环呢?

上面的100x100m循环中, release模式下, iterator大概跑7s, 平均20ms可以跑个28m的循环, 当然, 也许我CPU比较好(E5-2697 v3), 那算一半, 凑个整, 10m的循环还是有的. debug模式下, BOOST_FOREACH需要327s, 平均每ms跑30k, 比iterator慢三倍, 要产生1ms的差距, 需要45k, 取一半凑整, 20k.

gcc3.4, release模式下, BOOST_FOREACH需要21.57s, 平均每ms跑462k, 比iterator慢三倍, 要产生1ms的差距, 需要693k, 取一半凑整, 300k. debug模式下跟gcc4.4没啥区别.

综上, debug模式下,BOOST_FOREACH 慢3倍. 考虑1ms的差距的话, 20k以下可以放心用BOOST_FOREACH, 不同编译器差距不大. release模式下, 编译器版本有影响, gcc3.4.5依然慢3倍, 可以用到300k, 而gcc4.4以上差距不大(大概5%), 可以用到10m.

debug release + O2
<=GCC3.4.5 20k 300k
>=GCC4.4.7 20k 10m

Reference:

作者:邓作恒的博客
原文地址:C++的循环系列#2: boost foreach 性能测试, 感谢原作者分享。

发表评论