β

Java–死锁以及死锁的排查

Harries Blog™ 30 阅读

清单一

public class SynchronizedDeadLock {

 private static final Object lockA = new Object();
 private static final Object lockB = new Object();

 /**
  * ThreadA先获取lockA,在获取lockB
  */
 private static class ThreadA extends java.lang.Thread {

  @Override
  public void run() {
   // 获取临界区A
   synchronized (lockA) {
    System.out.println("get lockA success");
    // 模拟耗时操作
    try {
     Thread.sleep(500);
    } catch (InterruptedException e) {
     e.printStackTrace();
    }
    // 获取临界区B
    synchronized (lockB) {
     System.out.println("get lockB success");
    }
   }
  }
 }

 /**
  * ThreadB先获取lockB,在获取lockA
  */
 private static class ThreadB extends java.lang.Thread {

  @Override
  public void run() {
   // 获取临界区A
   synchronized (lockB) {
    System.out.println("get lockB success");
    // 模拟耗时操作
    try {
     Thread.sleep(500);
    } catch (InterruptedException e) {
     e.printStackTrace();
    }
    // 获取临界区B
    synchronized (lockA) {
     System.out.println("get lockA success");
    }
   }
  }
 }
}
作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:Java–死锁以及死锁的排查, 感谢原作者分享。

发表评论