β

从零搭建自己的SpringBoot后台框架(十五)

Harries Blog™ 284 阅读

Hello大家好,本章我们添加aop异步记录日志功能 。有问题可以联系我mr_ bean y@163.com。另求各路大神指点,感谢

一:添加 AOP 依赖

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
</dependency>

二:创建自定义注解和切面

创建 core →aop文件夹

在aop文件夹下中创建注解,其中remark为记录的备注

package com.example.demo.core.aop;

import java.lang.annotation.*;

@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface AnnotationLog {
  String remark() default "";

}

创建切面

注:关于 SystemLog 类,之前 集成generator 自动生成 model,xml,dao功能这篇 文章 提到过的,忘记的可以再去看一下

package com.example.demo.core.aop;

import com.alibaba.fastjson.JSON;
import com.example.demo.core.systemlog.SystemLogQueue;
import com.example.demo.core.ret.ServiceException;
import com.example.demo.core.utils.ApplicationUtils; 
import com.example.demo.model.SystemLog;
import com.example.demo.model.UserInfo;
import com.example.demo.service.SystemLogService;
import org.apache.ibatis.javassist.*;
import org.apache.ibatis.javassist.bytecode.CodeAttribute;
import org.apache.ibatis.javassist.bytecode.LocalVariableAttribute;
import org.apache.ibatis.javassist.bytecode.MethodInfo;
import org.apache.shiro.SecurityUtils;
import org.aspectj.lang.JoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.*;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;

import javax.annotation.Resource;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * @Description: aop记录操作日志
 * @author 张瑶
 * @date 2018年5月28日 18:43:28
 */
@Aspect
@Component
public class AspectLog {

  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(AspectLog.class);
  
  @Resource
  private SystemLogService systemLogService;

  /**
   * 定义切点
   */
  @Pointcut("@annotation(com.example.demo.core.aop.AnnotationLog)")
  public void methodCachePointcut() {
  }

  @Before("methodCachePointcut()")
  public void doBefore(JoinPoint p) throws Exception{
    SystemLog systemLog = getSystemLogInit(p);
    systemLog.setLogType(SystemLog.LOGINFO);
    systemLogService.insert(systemLog);
  }

  /**
   * 调用后的异常处理
   * @param p
   * @param e
   */
  @AfterThrowing(pointcut = "methodCachePointcut()", throwing = "e")
  public void doAfterThrowing(JoinPoint p, Throwable e) throws Throwable {
    //业务异常不用记录
    if(!(e instanceof ServiceException)) {
      try {
        SystemLog systemLog =getSystemLogInit(p);
        systemLog.setLogType(SystemLog.LOGERROR);
        systemLog.setExceptionCode(e.getClass().getName());
        systemLog.setExceptionDetail(e.getMessage());
        systemLogService.insert(systemLog);
      } catch (Exception ex) {
        logger.error("==异常通知异常==");
        logger.error("异常信息:{}", ex.getMessage());
      }
    }
  }

  private SystemLog getSystemLogInit(JoinPoint p){
    SystemLog systemLog = new SystemLog();
    try{
      //类名
      String targetClass = p.getTarget().getClass().toString();
      //请求的方法名
      String tartgetMethod = p.getSignature().getName();
      //获取类名 UserController
      String classType = p.getTarget().getClass().getName();
      Class<?> clazz = Class.forName(classType);
      String clazzName = clazz.getName();
      //请求参数名+参数值的map
      Map<String, Object> nameAndArgs = getFieldsName(this.getClass(), clazzName, tartgetMethod, p.getArgs());
      systemLog.setId(ApplicationUtils.getUUID());
      systemLog.setDescription(getMthodRemark(p));
      systemLog.setMethod(targetClass+"."+tartgetMethod);
      //大家可自行百度获取ip的方法
      systemLog.setRequestIp("192.168.1.104");
      systemLog.setParams(JSON.toJSONString(nameAndArgs));
      systemLog.setUserId(getUserId());
      systemLog.setCreateTime(new Date());
    }catch (Exception ex){
      logger.error("==异常通知异常==");
      logger.error("异常信息:{}", ex.getMessage());
    }
    return systemLog;
  }

  /**
   * 通过反射机制 获取被切参数名以及参数值
   *
   * @param cls
   * @param clazzName
   * @param methodName
   * @param args
   * @return
   * @throws NotFoundException
   */
  private Map<String, Object> getFieldsName(Class cls, String clazzName, String methodName, Object[] args) throws NotFoundException {
    Map<String, Object> map = new HashMap<>();
    ClassPool pool = ClassPool.getDefault();
    ClassClassPath classPath = new ClassClassPath(cls);
    pool.insertClassPath(classPath);
    CtClass cc = pool.get(clazzName);
    CtMethod cm = cc.getDeclaredMethod(methodName);
    MethodInfo methodInfo = cm.getMethodInfo();
    CodeAttribute codeAttribute = methodInfo.getCodeAttribute();
    LocalVariableAttribute attr = (LocalVariableAttribute) codeAttribute.getAttribute(LocalVariableAttribute.tag);
    int pos = Modifier.isStatic(cm.getModifiers()) ? 0 : 1;
    for (int i = 0; i < cm.getParameterTypes().length; i++) {
      //HttpServletRequest 和HttpServletResponse 不做处理
      if(!(args[i] instanceof HttpServletRequest || args[i] instanceof HttpServletResponse)){
        //paramNames即参数名
        map.put(attr.variableName(i + pos), JSON.toJSONString(args[i]));
      }
    }
    return map;
  }

  /**
   * 获取方法的中文备注____用于记录用户的操作日志描述
   * @param joinPoint
   * @return
   * @throws Exception
   */
  private static String getMthodRemark(JoinPoint joinPoint) throws Exception {
    String targetName = joinPoint.getTarget().getClass().getName();
    String methodName = joinPoint.getSignature().getName();
    Object[] arguments = joinPoint.getArgs();
    Class targetClass = Class.forName(targetName);
    Method[] method = targetClass.getMethods();
    String methode = "";
    for (Method m : method) {
      if (m.getName().equals(methodName)) {
        Class[] tmpCs = m.getParameterTypes();
        if (tmpCs.length == arguments.length) {
          AnnotationLog methodCache = m.getAnnotation(AnnotationLog.class);
          if (methodCache != null) {
            methode = methodCache.remark();
          }
          break;
        }
      }
    }
    return methode;
  }

  private static String getUserId() {
    String userId = "";
    UserInfo userInfo = (UserInfo) SecurityUtils.getSubject().getPrincipal();
    if(userInfo != null){
      userId = userInfo.getId();
    }
    return userId;
  }}

三:用法

在UserInfoController的selectById上添加我们刚创建的注解

@PostMapping("/selectById")
@AnnotationLog(remark = "查询")
public RetResult<UserInfo> selectById(@RequestParam String id) {
  UserInfo userInfo = userInfoService.selectById(id);
  return RetResponse.makeOKRsp(userInfo);
}

四: 测试

输入localhost:8080/userInfo/selectById

拿到结果

从零搭建自己的SpringBoot后台框架(十五)

查看 数据库 System_log

从零搭建自己的SpringBoot后台框架(十五)

可以看到我们的日志

五:优化

我们知道,日志系统主要是方便我们分析程序,定位异常的。但是对于用户来说,用户一点都不在乎,所以我们不能因为需要记录日志,而延长用户的等待 时间 ,所以,这里我们创建队列来异步执行记录日志操作

1:创建批量添加方法

SystemLogMapper.xml

<insert id="insertByBatch" parameterType="java.util.List" >
 insert into system_log (
  id, description, method, log_type, request_ip, exception_code,
  exception_detail, params, user_id, create_time
 )
 values
 <foreach collection="list" item="item" index= "index" separator =",">
  (
   #{item.id,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.description,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.method,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.logType,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.requestIp,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.exceptionCode,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.exceptionDetail,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.params,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.userId,jdbcType=VARCHAR},
   #{item.createTime,jdbcType=TIMESTAMP}
  )
 </foreach>

SystemLogMapper.java

Integer insertByBatch(List<SystemLog> list);

Service层可参考码 地址,这里就不做示例

2:创建日志的存放队列

创建core→systemlog文件夹

在该文件夹下创建 SystemLogQueue

package com.example.demo.core.systemlog;

import com.example.demo.model.SystemLog;
import org.springframework.stereotype.Component;

import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

@Component
public class SystemLogQueue {

  private BlockingQueue<SystemLog> blockingQueue = new LinkedBlockingQueue<>();

  public void add(SystemLog systemLog) {
    blockingQueue.add(systemLog);
  }

  public SystemLog poll() throws InterruptedException {
    return blockingQueue.poll(1, TimeUnit.SECONDS);
  }
}

3:创建日志队列的消费者

package com.example.demo.core.systemlog;

import com.example.demo.model.SystemLog;
import com.example.demo.service.SystemLogService;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;

import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.annotation.PreDestroy;
import javax.annotation.Resource;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

@Component
public class SystemLogConsumer implements Runnable{

  private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SystemLogConsumer.class);
  
  public static final int DEFAULT_BATCH_SIZE = 64;
  
  private SystemLogQueue auditLogQueue;
  
  private SystemLogService systemLogService;
  
  private int batchSize = DEFAULT_BATCH_SIZE;
  
  private boolean active = true;
  
  private Thread thread;

  @PostConstruct
  public void init() {
    thread = new Thread(this);
    thread.start();
  }

  @PreDestroy
  public void close() {
    active = false;
  }

  @Override
  public void run() {
    while (active) {
      execute();
    }
  }

  public void execute() {
    List<SystemLog> systemLogs = new ArrayList<>();
    try {
      int size = 0;
      while (size < batchSize) {
        SystemLog systemLog = auditLogQueue.poll();
        if (systemLog == null) {
          break;
        }
        systemLogs.add(systemLog);
        size++;
      }
    } catch (Exception ex) {
      logger.info(ex.getMessage(), ex);
    }
    if (!systemLogs.isEmpty()) {
      try {
        //休眠10秒来模拟业务复杂,正在计算,测试之后大家别忘记删除这句话
        Thread.sleep(10000);
        systemLogService.insertByBatch(systemLogs);
      }catch (Exception e){
        logger.error("异常信息:{}", e.getMessage());
      }

    }
  }

  @Resource
  public void setAuditLogQueue(SystemLogQueue auditLogQueue) {
    this.auditLogQueue = auditLogQueue;
  }
  @Resource
  public void setAuditLogService(SystemLogService systemLogService) {
    this.systemLogService = systemLogService;
  }

  public void setBatchSize(int batchSize) {
    this.batchSize = batchSize;
  }}

4:修改切面AspectLog

将:

@Resource
  private SystemLogService systemLogService;

修改为:

@Resource
private SystemLogQueue systemLogQueue;

将:

systemLogQueue.insert(systemLog);

修改为:

systemLogQueue.add(systemLog);

5:测试

输入localhost:8080/userInfo/selectById

从零搭建自己的SpringBoot后台框架(十五)

注意:这里是立刻返回结果,并没有等待10秒,10秒之后打开 数据 库,得到我们刚操作的日志

项目地址

git ee.com/beany/mySpr…

写文章不易,如对您有帮助,请帮忙点下star 从零搭建自己的SpringBoot后台框架(十五)

结尾

添加aop异步记录日志功能已完成,后续功能接下来陆续更新,有问题可以联系我mr_beany@163.com。另求各路大神指点,感谢大家。

原文

https ://juejin.im/post/5b0c01fd51882515870fcd55

本站部分文章源于互联网,本着传播知识、有益学习和研究的目的进行的转载,为网友免费提供。如有著作权人或出版方提出异议,本站将立即删除。如果您对文章转载有任何疑问请告之我们,以便我们及时纠正。 PS:推荐一个微信公众号: askHarries 或者qq群:474807195,里面会分享一些资深架构师录制的视频录像:有Spring,MyBatis,Netty源码分析,高并发、高性能、分布式、微服务架构的原理,JVM性能优化这些成为架构师必备的知识体系。还能领取免费的学习资源,目前受益良多

转载请注明原文出处: Harries Blog™ » 从零搭建自己的SpringBoot后台框架(十五)

作者:Harries Blog™
追心中的海,逐世界的梦
原文地址:从零搭建自己的SpringBoot后台框架(十五), 感谢原作者分享。

发表评论