β

Java的byte数组和Integer互转

四号程序员 35 阅读

byte[] -> int

int result = ByteBuffer.wrap(bytes).getInt();

int -> byte[]

byte[] bytes = ByteBuffer.allocate(4).putInt(1695609641).array();
作者:四号程序员
Keep It Simple And Stupid
原文地址:Java的byte数组和Integer互转, 感谢原作者分享。

发表评论