β

Unity中使用c# Process在Mac上异常Win32Exception: Applicati

兜里 444 阅读

在Unity中调用TexturePacker打包图集,核心代码如下:

  Process p = new Process ();
  p.StartInfo.FileName = "TexturePacker";
  p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
  p.StartInfo.UseShellExecute = false;
  p.StartInfo.RedirectStandardError = true;
  p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
  p.Start();
  p.WaitForExit();

在Windows上运行正常,Mac上报异常:

Win32Exception: ApplicationName='TexturePacker', CommandLine='',
CurrentDirectory='' System.Diagnostics.Process.Start_noshell
(System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo,
System.Diagnostics.Process process)
System.Diagnostics.Process.Start_common
(System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo,
System.Diagnostics.Process process) System.Diagnostics.Process.Start
() (wrapper remoting-invoke-with-check)
System.Diagnostics.Process:Start ()

一番查找发现,Mac上应该用open命令调用目标应用,Mac版本的代码修改如下:

[...]

作者:兜里
把感悟揣进兜里,化作糖,与你分享!