β

Spring Boot使用@Async实现异步调用:自定义线程池

程序猿DD | 博客 540 阅读

在之前的Spring Boot基础教程系列中,已经通过 《Spring Boot中使用@Async实现异步调用》 一文介绍过如何使用 @Async 注解来实现异步调用了。但是,对于这些异步执行的控制是我们保障自身应用健康的基本技能。本文我们就来学习一下,如果通过自定义线程池的方式来控制异步调用的并发。

本文中的例子我们可以在之前的 例子 基础上修改,也可以创建一个全新的Spring Boot项目来尝试。

定义线程池

第一步,先在Spring Boot主类中定义一个线程池,比如:

@Slf4j
@Component
public class Task {

public static Random random = new Random();

@Async("taskExecutor")
public void doTaskOne() throws Exception {
log.info("开始做任务一");
long start = System.currentTimeMillis();
Thread.sleep(random.nextInt(10000));
long end = System.currentTimeMillis();
log.info("完成任务一,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
}

@Async("taskExecutor")
public void doTaskTwo() throws Exception {
log.info("开始做任务二");
long start = System.currentTimeMillis();
Thread.sleep(random.nextInt(10000));
long end = System.currentTimeMillis();
log.info("完成任务二,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
}

@Async("taskExecutor")
public void doTaskThree() throws Exception {
log.info("开始做任务三");
long start = System.currentTimeMillis();
Thread.sleep(random.nextInt(10000));
long end = System.currentTimeMillis();
log.info("完成任务三,耗时:" + (end - start) + "毫秒");
}

}

单元测试

最后,我们来写个单元测试来验证一下

-03-27 22:01:15.620  INFO 73703 --- [ taskExecutor-1] com.didispace.async.Task                 : 开始做任务一
2018-03-27 22:01:15.620 INFO 73703 --- [ taskExecutor-2] com.didispace.async.Task : 开始做任务二
2018-03-27 22:01:15.620 INFO 73703 --- [ taskExecutor-3] com.didispace.async.Task : 开始做任务三
2018-03-27 22:01:18.165 INFO 73703 --- [ taskExecutor-2] com.didispace.async.Task : 完成任务二,耗时:2545毫秒
2018-03-27 22:01:22.149 INFO 73703 --- [ taskExecutor-3] com.didispace.async.Task : 完成任务三,耗时:6529毫秒
2018-03-27 22:01:23.912 INFO 73703 --- [ taskExecutor-1] com.didispace.async.Task : 完成任务一,耗时:8292毫秒

完整示例:

读者可以根据喜好选择下面的两个仓库中查看 Chapter4-1-3 项目:

如果您对这些感兴趣,欢迎star、follow、收藏、转发给予支持!

在之前的Spring Boot基础教程系列中,已经通过 《Spring Boot中使用@Async实现异步调用》 一文介绍过如何使用

作者:程序猿DD | 博客
Dream big, work smart, deliver fast

发表评论