β

区块链学习-golang指针

行者无疆 222 阅读
go

区块链学习-golang指针

golang中的指针与c语言指针略有不同。

1、基本类型的指针

var num int = 10 
var p *int = &num  // 指针的类型为所指向的变量的类型前加* 

2、数组的指针与指针数组

数组的指针:

arr := [3]int{1, 2, 3} 
var arrp *[3]int // 数组的指针 
a := &arr  // 直接取数组变量的地址赋值会报错(arrp = &arr) 
arrp = a  // 通过第三个变量传递 

指针数组:

arr := [3]*int{} 
numArr := [3]int{1, 2, 3} 
for i, v := range numArr { 
  arr[i] = &v
  fmt.Println(*arr[i])
}

3、字典的指针

maps := map[string]string{ 
  "name" : "ludis",
  "age": "18",
}
var p *map[string]string = &maps // 字典可直接取地址赋值给指针变量,不同于数组,需要通过中间变量 
fmt.Println((*p)["name"])  // 取值时*指针变量需要括号括起来 

4、函数的指针与指针函数

函数的指针:

package main
import "fmt"
func main { 
  fmt.Println(add) // 0x1093c40
}
func add() {} 

指针函数:指针函数与结构体方法类似,见下。

5、 结构体的指针

结构体创建对象:

package main
import "fmt"
type Person struct { 
  name string
  age string
}
func main() { 
  // var关键字声明对象
  var person1 = Person{
    "佩奇",
    "3",
  } 
  // := 简写声明
  person2 := Person{
    "佩奇粑粑",
    "28",
  }
  // new关键字声明
  var person3 = new(Person) // 等同于 person3 := &Person{"佩奇麻麻", "26"}
  person3.name = "佩奇麻麻" 
  person3.age = "26"
  fmt.Println(person1, person2, person3) // {佩奇 3} {佩奇粑粑 28} &{佩奇麻麻 26}
  p1 := person1
  p2 := person2
  p3 := person3
  p1.name = "猪宝宝"
  p1.name = "猪爹"
  p1.name = "猪妈"
  fmt.Println(person1, person2, person3) // {佩奇 3} {佩奇粑粑 28} &{猪妈 26}
}

从结果可以看出:

结构体的方法:

package main
import "fmt"
type Person struct { 
  name string
  age int
}
func (p Person) setName() { 
  p.name = "小猪佩奇"
}
func (p *Person) setAge(age int) { 
  p.age = age
}
func main() { 
  // var关键字声明对象, 等同于:=声明
  var person = Person{"佩奇", 3} 
  fmt.Println(person.name, person.age) // 佩奇 3
  person.setName()
  person.setAge(6)
  fmt.Println(person.name, person.age) // 佩奇 6
  // new 声明
  pigone := new(Person) // not pgone
  pigone.name = "pig"
  pigone.age = 69
  fmt.Println(pigone) // &{pig 69}
  pigone.setName()
  pigone.setAge(96)
  fmt.Println(pigone) // &{pig 96}
}

由结果可知:

6、interface 接口

package main
import "fmt"
// 结构体
type Person struct { 
  name string
  age int
}
// 结构体方法
func (p Person) fun1 { 
  p.name = "大猪"
}
func (p *Person) fun2 { 
  p.name = "小猪"
}
// 接口
type PersonInfo interface { 
  fun1()
  fun2()
}
func main() { 
  person := Person{"猪猪侠", 9}
  person1 := new(Person)
  var p PersonInfo = person // wrong
  var p PersonInfo = &person // right
  var p PersonInfo = person1 // right
}

结论:

go
作者:行者无疆
Welcome to blog
原文地址:区块链学习-golang指针, 感谢原作者分享。

发表评论