β

docker宿主机的防火墙配置

四号程序员 150 阅读

以ufw为例:

sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 2376/tcp
sudo ufw allow 2377/tcp
sudo ufw allow 7946/tcp
sudo ufw allow 7946/udp
sudo ufw allow 4789/udp
作者:四号程序员
Keep It Simple And Stupid
原文地址:docker宿主机的防火墙配置, 感谢原作者分享。