β

php简单分页功能实例的原理教程

资源共享 40 阅读

代码示例:


<?php
//连接数据库
$con = mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("xueshengchu",$con);
mysql_query("set names utf8");
  
$pageSize = 5; //每页显示数据条数
  
$result = mysql...


阅读全文>>
作者:资源共享
低调共享者
原文地址:php简单分页功能实例的原理教程, 感谢原作者分享。

发表评论