β

unity 3d 异步加载场景–异步预加载场景

java web asdtiang 58 阅读

unity 版本5.3以上 网上很多异步加载场景实际上没有做到异步的功能,大部分是显示一个进度条,然后同时在执行异步加载代码, 这实际上并未异步加载,这只是后台加载,并且性能上比同步加载慢,原因如下:

SceneManager .LoadSceneAsync 这个方法会在后台启动一个线程去加载场景, 如果同时显示加载的进度条,这个进度条为主线程, air jordan 5 oreo damskie 这里就有两个线程在去抢占资源,因此从时间来讲,肯定比直接加载场景要慢。

那么问题来了,如何做到无延迟加载呢,前提条件:假设设备的资源是足够去同时加载两个场景。只需要在运行的场景内,提前把下一个要用的场景加载好,切换场景时无需再加载场景资源,这样处理后切换基本上是无延迟切换。

示例代码如下:

using System; using UnityEngine; using UnityEngine.SceneManagement; /// <summary> /// 此类提供异步缓存加载场景(目前仅支持缓存加载一个场景),注意:在unity编辑器里调试时,异步加载会阻塞主线程, Goedkope Nike Air Max 2017 Heren 打包后,异步加载不会阻塞主线程, /// 具体参考: https://forum.unity3d.com/threads/scenemanager-loadsceneasync-not-working-as-expected.369714/ /// </summary> public class CacheSceneManager : MonoBehaviour { public static CacheSceneManager _instance; /// <summary> /// 预加载场景名称 /// </summary> public string CacheSceneName; private AsyncOperation async; private bool cacheFinish = false; private bool cacheStart = true; private bool startLoadScene = false; private long startLoadTime = 0; private long cacheAfterSeconds = 2; void Awake() { //设置后台加载线程的优 Application.backgroundLoadingPriority = ThreadPriority.BelowNormal; cacheFinish = false; _instance = this; if (CacheSceneName!=null) { CacheSceneManager._instance.cacheScene(CacheSceneName); } } private void cacheScene(string name) { CacheSceneName = name; cacheFinish = false; cacheStart = false; startLoadScene = false; startLoadTime = 0; async = null; } void Update() { //在脚本加载完成后延迟2秒钟开始缓存,  避免和主场景抢占资源,具体时间可根据主场景的大小以及实际情况来设置 if (!cacheStart) { if (startLoadTime==0) { startLoadTime = getCurrentTimeSeconds(); } if ((getCurrentTimeSeconds() - startLoadTime) > cacheAfterSeconds) { cacheStart = true; Debug.Log(CacheSceneName + " start async cache---------------------->" + getCurrentTimeSeconds()); async = SceneManager.LoadSceneAsync(CacheSceneName); async.allowSceneActivation = false; } } if (async!=null) { //如果加载完成则更新标记 if (async.progress == 0.9f && !cacheFinish) { cacheFinish = true; Debug.Log(CacheSceneName + " end async cache--------------------------> use Time:" + (getCurrentTimeSeconds() - startLoadTime- cacheAfterSeconds)); } //加载完成后,检测到切换场景时,加载缓存场景 if (async.progress == 0.9f && startLoadScene) { async.allowSceneActivation = true; } } } //需要加载缓存场景时调用 CacheSceneManager._instance.startLoad(); public void startLoad() { startLoadScene = true; } public static long getCurrentTimeSeconds() { return ConvertDateTimeToInt(System.DateTime.Now) / 1000; } public static long ConvertDateTimeToInt(System.DateTime time) { System.DateTime startTime = TimeZone.CurrentTimeZone.ToLocalTime(new System.DateTime(1970, 1, 1, 0,   0, 0, 0)); long t = (time.Ticks - startTime.Ticks) / 10000; return t; } } 

注意:在unity编辑器里调试时,异步加载会阻塞主线程, 打包后, 异步加载不会阻塞主线程,

作者:java web asdtiang
java 搜索解决方案和实现 需求分析 解决方案 方案实现
原文地址:unity 3d 异步加载场景–异步预加载场景, 感谢原作者分享。

发表评论