β

GCanvas 渲染引擎介绍

Taobao FED | 淘宝前端团队 103 阅读
 

GCanvas 渲染引擎介绍

GCanvas 提供了一套类似于 H5 Canvas 标准的 JavaScript API。基于这套 API 可以方便的去做图形绘制、动画渲染等,开发的体验与 H5 Canvas 是完全一样的。

GCanvas 介绍

GCanvas发展经历了两个阶段。

用一句话来概括 GCanvas,即遵循 W3C 标准,移动端的跨平台的高性能图形渲染引擎。可以从三个方面来解释。

GCanvas 组成

如上图所示 GCanvas 由三层组成 JavaScript 层、插件层、核心渲染库。

GCanvas 流程

上图是 JavaScript 层渲染核心库的概要流程,关键的两个流程是初始化和渲染。

以 Weex 为例, 绘制图形和图片的测试代码如下。

<template>
<div ref="test">
<gcanvas ref="canvas_holder" style="width:750; height:750; background-color:rgba(0, 0, 0, 0.1)"></gcanvas>
</div>
</template>
<script>
var GCanvas=require('weex-gcanvas');
var Image=require('weex-gcanvas/gcanvasimage');

module.exports = {
mounted: function () {

//1、初始化 GCanvas
var ref = this.$refs.canvas_holder;
var gcanvas = GCanvas.start(ref);
var ctx = gcanvas.getContext('2d');

//2、执行渲染操作
//rect
ctx.fillStyle = 'red';
ctx.fillRect(0, 0, 100, 100);

//rect
ctx.fillStyle = 'black';
ctx.fillRect(100, 100, 100, 100);
ctx.fillRect(25, 210, 700, 5);

//circle
ctx.arc(450, 200, 100, 0, Math.PI * 2, true);
ctx.fill();

//drawImage
var image = new Image();
image.onload = function(){
ctx.drawImage(image, 100, 330);
ctx.drawImage(image, 100+300, 330, 225, 75);
}
image.src = 'https://www.khronos.org/assets/uploads/ceimg/made/assets/uploads/apis/OpenGL-ES_100px_May16_225_75.png';
}
};
</script>

通过 Weex Playground 运行结果如下

具体分析下整个流程。结合插件层和核心渲染库来分析。

渲染命令的解析,最终通过调用 OpenGL ES 的方法或组合方法来实现 Context2D 和 WebGL 的效果,生成帧缓存,提交给 GPU 渲染,最后在绑定的 GLKView 视图上显示。

GCanvas 测试例子

下面给出一些 GCanvas 的案例。

附:GCanvas API 支持情况

最后附上 GCanvas Contex2D 和 WebGLAPI 的支持列表,支持常用的接口。另外,WebGL 的 API 目前正在做补全开发,后续会支持 WebGL1.0 API 的全覆盖。

API名称 API类型 状态
fillStyle Attribute getter/setter Implemented
strokeStyle Attribute getter/setter Empty
shadowColor Attribute getter/setter Empty
shadowBlur Attribute getter/setter Empty
shadowOffsetX Attribute getter/setter Empty
shadowOffsetY Attribute getter/setter Empty
createLinearGradient() Method Empty
createPattern() Method Empty
createRadialGradient() Method Empty
addColorStop() Method Empty
isPointInPath() Method Empty
createEvent() Method Empty
toDataURL() Method Empty
lineCap Attribute getter/setter Implemented
lineJoin Attribute getter/setter Implemented
lineWidth Attribute getter/setter Implemented
miterLimit Attribute getter/setter Implemented
font Attribute getter/setter Implemented
textAlign Attribute getter/setter Implemented
textBaseline Attribute getter/setter Implemented
globalAlpha Attribute getter/setter Implemented
globalCompositeOperation Attribute getter/setter Implemented
rect() Method Implemented
fillRect() Method Implemented
strokeRect() Method Implemented
clearRect() Method Implemented
fill() Method Implemented
stroke() Method Implemented
beginPath() Method Implemented
moveTo() Method Implemented
closePath() Method Implemented
lineTo() Method Implemented
clip() Method Implemented
quadraticCurveTo() Method Implemented
bezierCurveTo() Method Implemented
arc() Method Implemented
arcTo() Method Implemented
scale() Method Implemented
rotate() Method Implemented
translate() Method Implemented
transform() Method Implemented
setTransform() Method Implemented
fillText() Method Implemented
strokeText() Method Implemented
measureText() Method Implemented
drawImage() Method Implemented
createImageData() Method Implemented
getImageData() Method Implemented
putImageData() Method Implemented
save() Method Implemented
restore() Method Implemented
getContext() Method Implemented
loadTexture() Method Implemented
unloadTexture() Method Implemented
resetTransform() Method Implemented
render() Method Implemented
capture() Method Implemented
resetClip() Method Implemented
API名称 API类型 状态
viewport() Method Implemented
vertexAttribPointer() Method Implemented
vertexAttrib2fv() Method Implemented
useProgram() Method Implemented
uniformMatrix4fv() Method Implemented
uniformMatrix3fv() Method Implemented
uniformMatrix2fv() Method Implemented
uniform4iv() Method Implemented
uniform4i() Method Implemented
uniform4fv() Method Implemented
uniform4f() Method Implemented
uniform3iv() Method Implemented
uniform3i() Method Implemented
uniform3fv() Method Implemented
uniform3f() Method Implemented
uniform2iv() Method Implemented
uniform2i() Method Implemented
uniform2fv() Method Implemented
uniform2f() Method Implemented
uniform1iv() Method Implemented
uniform1i() Method Implemented
uniform1fv() Method Implemented
uniform1f() Method Implemented
texParameteri() Method Implemented
texImage2D() Method Implemented
shaderSource() Method Implemented
scissor() Method Implemented
renderbufferStorage() Method Implemented
pixelStorei() Method Implemented
linkProgram() Method Implemented
lineWidth() Method Implemented
getUniformLocation() Method Implemented
getShaderParameter() Method Implemented
getAttribLocation() Method Implemented
generateMipmap() Method Implemented
frontFace() Method Implemented
framebufferTexture2D() Method Implemented
flush() Method Implemented
enableVertexAttribArray() Method Implemented
enable() Method Implemented
drawElements() Method Implemented
disableVertexAttribArray() Method Implemented
disable() Method Implemented
depthMask() Method Implemented
depthFunc() Method Implemented
deleteTexture() Method Implemented
deleteShader() Method Implemented
deleteRenderbuffer() Method Implemented
deleteProgram() Method Implemented
deleteFramebuffer() Method Implemented
deleteBuffer() Method Implemented
cullFace() Method Implemented
createTexture() Method Implemented
createShader() Method Implemented
createRenderbuffer() Method Implemented
createProgram() Method Implemented
createFramebuffer() Method Implemented
createBuffer() Method Implemented
compileShader() Method Implemented
colorMask() Method Implemented
clearStencil() Method Implemented
clearDepth() Method Implemented
clearColor() Method Implemented
clear() Method Implemented
bufferData() Method Implemented
blendFuncSeparate() Method Implemented
blendFunc() Method Implemented
blendEquationSeparate() Method Implemented
blendEquation() Method Implemented
bindRenderbuffer() Method Implemented
bindFramebuffer() Method Implemented
bindBuffer() Method Implemented
bindAttribLocation() Method Implemented
attachShader() Method Implemented
activeTexture() Method Implemented
validateProgram() Method Empty
texSubImage2D() Method Empty
texParameterf() Method Empty
stencilOpSeparate() Method Empty
stencilOp() Method Empty
stencilMaskSeparate() Method Empty
stencilMask() Method Empty
stencilFuncSeparate() Method Empty
stencilFunc() Method Empty
sampleCoverage() Method Empty
readPixels() Method Empty
polygonOffset() Method Empty
isTexture() Method Empty
isShader() Method Empty
isRenderbuffer() Method Empty
isProgram() Method Empty
isFramebuffer() Method Empty
isEnabled() Method Empty
isContextLost() Method Empty
isBuffer() Method Empty
getVertexAttribOffset() Method Empty
getVertexAttrib() Method Empty
getUniform() Method Empty
getTexParameter() Method Empty
getSupportedExtensions() Method Empty
getShaderSource() Method Empty
getShaderPrecisionFormat() Method Empty
getShaderInfoLog() Method Empty
getRenderbufferParameter() Method Empty
getProgramParameter() Method Empty
getProgramInfoLog() Method Empty
getParameter() Method Empty
getFramebufferAttachmentParameter() Method Empty
getExtension() Method Empty
getError() Method Empty
getContextAttributes() Method Empty
getBufferParameter() Method Empty
getAttachedShaders() Method Empty
getActiveUniform() Method Empty
getActiveAttrib() Method Empty
drawArrays / drawArraysInstancedANGLE() Method Empty
detachShader() Method Empty
depthRange() Method Empty
copyTexSubImage2D() Method Empty
copyTexImage2D() Method Empty
compressedTexSubImage2D() Method Empty
compressedTexImage2D() Method Empty
checkFramebufferStatus() Method Empty
bufferSubData() Method Empty
blendColor() Method Empty
bindTexture() Method Undefined
commit() Method Undefined
finish() Method Undefined
framebufferRenderbuffer() Method Undefined
hint() Method Undefined

题图: https://unsplash.com/photos/y3KZwM_nBTQ By @Trevor Paterson

GCanvas 渲染引擎介绍

GCanvas 提供了一套类似于 H5 Canvas 标准的

 
作者:Taobao FED | 淘宝前端团队
淘宝前端团队(FED)
原文地址:GCanvas 渲染引擎介绍, 感谢原作者分享。

发表评论