β

SpringBoot实现从配置中注入多级Map到bean中

四号程序员 2051 阅读

假设要搞一个2级map: type -> level -> score

先看配置:

xxxx.old.type2Level2ScoreMap:
 type_1.level2ScoreMap.level_1: 1
 type_1.level2ScoreMap.level_2: 2
 type_2.level2ScoreMap.level_1: 1
 type_3.level2ScoreMap.level_1: 1

首先搞定2个数据结构,注意一定要字段名对应,层级对应:

public class Type2Level2Score {
  private Map<String, Level2Score> type2Level2ScoreMap;
  public Map<String, Level2Score> getType2Level2ScoreMap() {
    return type2Level2ScoreMap;
  }
  public void setType2Level2ScoreMap(Map<String, Level2Score> type2Level2ScoreMap) {
    this.type2Level2ScoreMap = type2Level2ScoreMap;
  }
}
public class Level2Score {
  private Map<String, Integer> level2ScoreMap;
  public Map<String, Integer> getLevel2ScoreMap() {
    return level2ScoreMap;
  }
  public void setLevel2ScoreMap(Map<String, Integer> level2ScoreMap) {
    this.level2ScoreMap = level2ScoreMap;
  }
}

然后是配置

@Configuration
public class Type2Level2ScoreConfiguration {
  @Bean
  @ConfigurationProperties(prefix = "xxxx.old")
  public Type2Level2Score oldConfig() {
    return new Type2Level2Score();
  }
}

在需要的地方,直接使用即可

@Autowired
@Qualifier("oldConfig")
private Type2Level2Score oldConfig;
作者:四号程序员
Keep It Simple And Stupid
原文地址:SpringBoot实现从配置中注入多级Map到bean中, 感谢原作者分享。