β

activemq基础之:(二)activemq目录结构和启动

天使羊波波闪耀光芒 73 阅读

一、activemq目录结构


apache-activemq-5.7.0
├─bin(启动脚本)
│ ├─win32
│ └─win64
├─conf(配置文件)
├─data(日志文件)
├─docs(说明文档)
├─example(例子:包括配置文件、代码)
│ ├─conf
│ ├─perfharness
│ ├─ruby
│ ├─src
│ └─transactions
│   └─src
├─lib(activemq用到的jar包)
│ ├─camel
│ ├─extra
│ ├─optional
│ └─web
└─webapps(管理台的应用)
  ├─admin
  │ ├─decorators
  │ ├─images
  │ ├─js
  │ │
  │ ├─META-INF
  │ ├─styles
  │ ├─test
  │ ├─WEB-INF
  │ │
  │ └─xml
  ├─demo
  │ ├─js
  │ ├─META-INF
  │ ├─portfolio
  │ ├─sandbox
  │ ├─test
  │ │
  │ ├─WEB-INF
  │ └─websocket
  ├─fileserver
  │ ├─META-INF
  │ └─WEB-INF
  │
  └─styles


二、bin目录说明

bin
│ activemq(Linux下的启动脚本)
│ activemq-admin(Linux下的命令行管理工具)
│ activemq-admin.bat(Windows下的命令行管理工具)
│ activemq.bat(Windows下的启动脚本)
│ run.jar
│
├─win32
│  ├─activemq.bat
│  ├─InstallService.bat
│  ├─UninstallService.bat
│  ├─wrapper.conf
│  ├─wrapper.dll
│  └─wrapper.exe
│
└─win64
   ├─activemq.bat
   ├─InstallService.bat
   ├─UninstallService.bat
   ├─wrapper.conf
   ├─wrapper.dll
   └─wrapper.exe

三、启动activemq
方式一:双击bin/activemq.bat
方式二:cmd窗口,执行命令 activemq-admin start

启动日志:


Java Runtime: Oracle Corporation 1.8.0_66 C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_66\jre
 Heap sizes: current=1013632k free=991262k max=1013632k
  JVM args: -Dcom.sun.management.jmxremote -Xms1G -Xmx1G -Djava.util.logging.config.file=logging.properties -Dactivemq.classpath=E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\conf;E:\apache-activemq-5.7.0\bin\../conf;E:\apache-activemq-5.7.0\bin\../conf; -Dactivemq.home=E:\apache-activemq-5.7.0\bin\.. -Dactivemq.base=E:\apache-activemq-5.7.0\bin\.. -Dactivemq.conf=E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\conf -Dactivemq.data=E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\data -Djava.io.tmpdir=E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\data\tmp
Extensions classpath:
 [E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\lib,E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\lib\camel,E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\lib\optional,E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\lib\web,E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\lib\extra]
ACTIVEMQ_HOME: E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..
ACTIVEMQ_BASE: E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..
ACTIVEMQ_CONF: E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\conf
ACTIVEMQ_DATA: E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\data
Loading message broker from: xbean:activemq.xml
 INFO | Refreshing org.apache.activemq.xbean.XBeanBrokerFactory$1@ea639: startup date [Thu Nov 09 10:38:20 CST 2017]; root of context hierarchy
 INFO | PListStore:[E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\data\localhost\tmp_storage]started
 INFO | Using Persistence Adapter: KahaDBPersistenceAdapter[E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\data\kahadb]
 INFO | Apache ActiveMQ 5.7.0 (localhost, ID:user-cuisj-5502-1510195103012-0:1)is starting
 INFO | Listening for connections at: tcp://user-cuisj:61616?maximumConnections=1000&wireformat.maxFrameSize=104857600
 INFO | Connector openwire Started
 INFO | Apache ActiveMQ 5.7.0 (localhost, ID:user-cuisj-5502-1510195103012-0:1)started
 INFO | For help or more information please see: http://activemq.apache.org
 WARN | Store limit is 102400 mb, whilst the data directory: E:\apache-activemq-5.7.0\bin\..\data\kahadb only has 65923 mb of usable space
 INFO | jetty-7.6.7.v20120910
 INFO | ActiveMQ WebConsole initialized.
 INFO | started o.e.j.w.WebAppContext{/admin,file:/E:/apache-activemq-5.7.0/webapps/admin/}
 INFO | Initializing Spring FrameworkServlet 'dispatcher'
 INFO | ActiveMQ Console at http://0.0.0.0:8161/admin
 INFO | started o.e.j.w.WebAppContext{/demo,file:/E:/apache-activemq-5.7.0/webapps/demo/}
 INFO | Apache ActiveMQ Web Demo at http://0.0.0.0:8161/demo
 INFO | started o.e.j.w.WebAppContext{/fileserver,file:/E:/apache-activemq-5.7.0/webapps/fileserver/}
 INFO | RESTful file access application at http://0.0.0.0:8161/fileserver
 INFO | Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8161


启动的服务:
activemq broker消息代理人
KahaDB消息持久化存储器
jetty轻量级web容器
web应用admin
web应用demo
web应用fileserver

作者:天使羊波波闪耀光芒
软件及互联网爱好者
原文地址:activemq基础之:(二)activemq目录结构和启动, 感谢原作者分享。

发表评论