β

ionic配合Dragula实现拖拽模块功能

XX到此一游 1173 阅读

教程:

How to Build Ionic 2 Drag and Drop using Dragula

dragula示例:
https://valor-software.com/ng2-dragula/

typescript版 dragula github:
https://github.com/valor-software/ng2-dragula

作者:XX到此一游
助人为快乐之本 有恒为成功之本
原文地址:ionic配合Dragula实现拖拽模块功能, 感谢原作者分享。

评论

  • 您好!可以聊聊这个插件吗,我的一直出不来,是ionic2的

    回复   |   闻雨声 发表于 2018-01-25 10:24:26

发表评论